สถานที่ทำงาน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ

 1. กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท แบบเต็มเวลา
  (Full Time Student)
 2. มีอายุระหว่าง 18 – 26 ปีบริบูรณ์
 3. มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
 4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 5. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อการเข้า
  ร่วมโครงการ
 6. มีความรู้เกี่ยวกับโครงการฯ เป็นอย่างดี
 7. มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เป็นอย่างดี

สถานที่ทำงาน
ขั้นตอนการสมัคร
Apply Now

1. ศึกษาข้อตกลงโครงการฯ
กรอกใบสมัคร และนัดหมาย
ทดสอบระดับภาษาอังกฤษ

2. เลือกสถานที่ทำงานที่สนใจ 1 แห่ง
และชำระเงินค่าลงทะเบียน
เข้าร่วมโครงการฯ
Non-Refundable

3. จัดทำเอกสารส่วนที่ 1
เพื่อใช้สำหรับสัมภาษณ์งาน

4. ชำระเงินค่าโครงการส่วนที่ 1
(เพื่อยืนยันสัมภาษณ์งาน)
Non-Refundable

5. สัมภาษณ์งานกับนายจ้าง
หรือตัวแทนนายจ้าง หรือองค์กร

6. จัดทำเอกสารส่วนที่ 2
และ/หรือ เอกสาร Application

7. สัมภาษณ์วีซ่า

8. ปฐมนิเทศก่อนออกเดินทางและ
ออกเดินทางสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา