image
FRANCE
โครงการฝึกงาน ณ ประเทศฝรั่งเศส
image
AMERICA
โครงการฝึกงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
(Internship / Trainee in USA)
image
UNITED KINGDOM
โครงการฝึกงาน ณ ประเทศอังกฤษ
image
รายละเอียดโครงการ

โครงการฝึกงาน ณ ประเทศฝรั่งเศส

โครงการฝึกงาน ณ ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเปิดโอกาสให้น้องๆฝึกงานในด้านการครัวและการโรงแรมในประเทศฝรั่งเศส เป็นระยะเวลา 3 – 6 เดือน น้องๆจะได้รับประสบการณ์ทำงานระดับโลก  และสัมผัสประสบการณ์ในการฝึกงานในโรงแรม มาตรฐานระดับ 4-5ดาว หรือ ร้านอาหาร มาตรฐานระดับดาว Michelin และยังได้มีโอกาสในการเรียนรู้และการใช้ทักษะภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสอีกด้วย

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 1.  กำลังศึกษาอยู่ หรือจบการศึกษาในสาขา Culinary, Hospitality, Tourism หรือสาขาที่เกี่ยวข้อ หรือมีประสบการณ์การทำงานในสายงานครัวหรือโรงแรม
 2. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ดี
 3.  มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และฝึกฝนภาษาฝรั่งเศส
 4.  มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างดี
 5. สามารถเรียนรู้วัฒนธรรม และ ปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี
 6.  ความยืดหยุ่นในการเข้าร่วมโครงการ และไม่มีวัตถุประสงค์ในการหารายได้จากการเข้าร่วมโครงการ
How to register
ขั้นตอนการสมัคร

1. สอบถามข้อมูล โรงแรม และช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครกับเจ้าหน้าที่ทาง Line (Line ID: @ieeintern มีเครื่องหมาย @) หรือ คลิกที่นี่

 

2.สัมภาษณ์วัดระดับภาษาอังกฤษเบื้องต้น

3. ส่งเอกสารให้กับจ้าหน้าที่ผ่านทาง Line (Line ID: @ieeintern มีเครื่องหมาย @) หรือคลิกที่นี่ คลิกที่นี่ 

 

4. รอพิจารณา

5. ดำเนินการด้านเอกสารและชำระเงิน

6. จัดเตรียมเอกสารวีซ่า

7. ประชุม/ปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง

8. ออกเดินทางสูสหราชอาณาจักร

image
รายละเอียดโครงการ

โครงการฝึกงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ศูนย์แนะแนวโครงการแลกเปลี่ยนนานาชาติ  (IEE Thailand) ร่วมมือกับองค์กรที่ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ (Non-Profit Organization) ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา เพื่อจัดโครงการฝึกงาน (Internship and Trainee in USA) โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีโอกาสฝึกงานตามสาขาที่เรียนหรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องตามกฏหมายของทางสหรัฐอเมริกา ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้ฝึกงานกับโรงแรมหรือบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีระยะเวลาในการฝึกงานเป็นเวลา 12 เดือน 

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เริ่มงานในสายอาชีพได้อย่างดีพร้อม ทั้งยังได้เรียนรู้เทคนิคการทำงานตลอดจน วิธีการและความเชี่ยวชาญพิเศษในแต่ละสาขาวิชา ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ในการทำงานกับเพื่อนร่วมงาน จากนานาประเทศและบุคลากรในหน่วยงานซึ่งมีความเชี่ยวชาญ

ทาง IEE Thailand เชื่อว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประโยชนจ์ากการเข้าร่วม โครงการ Internship และ Trainee ในการทำงานต่อไปภายภาคหน้าทั้งต่อตนเองและต่อประเทศชาติ สาขาที่มีการรับเข้าฝึกงานส่วนใหญ่คือ Culinary Art, Food and Beverage Management, Hotel and Tourism Management, Hospitality Service, Food Industry Service, Hotel and Restaurant และทางโครงการจะช่วยในจัดการในด้านตั๋วโดยสารเครื่องบินขาไปให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยกับผู้เข้าร่วมโครงการอีกด้วย

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 1. กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาในสาขาวิชา Culinary Art, Food and Beverage Management, Hotel and Tourism Management, Hospitality Service, Food Industry Service, Hotel and Restaurant หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการครัวหรือการโรงแรม
 2. มีอายุระหว่าง 21 – 31 ปีบริบูรณ์
 3. กรณีที่จบการศึกษาไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จะต้องจบการศึกษามาแล้วอย่างน้อย 5 ปี (นับจากเอกสาร Transcript) และจะต้องมีประสบการณ์การทำงานในด้านการครัวหรือการโรงแรม อย่างน้อย 5 ปี
 4. มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
 5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 6. มีทัศนคติที่ดี พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ ๆ สามารถปรับตัวได้ดี และมีความยืดหยุ่น
 7. ไม่มีประวัติอาชญากรรมและคดีความต่างๆ
 8. สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมโครงการฯ
ประเภทของผู้เข้าร่วมโครงการ

ประเภทที่ 1 INTERN

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา “ที่กำลังศึกษาอยู่” และใช้การฝึกงานในต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งในวิชาฝึกงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา “ที่สำเร็จการศึกษา” มาแล้วไม่เกิน 1 ปี (นับจากเอกสาร Transcript)

ประเภทที่ 2 TRAINEE

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่จบการศึกษาจากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Culinary Art, Food and Beverage Management, Hotel and Tourism Management, Hospitality Service, Food Industry Service, Hotel and Restaurant) และสำเร็จการศึกษามาแล้วอย่างน้อย 1 ปี (นับจากเอกสาร Transcript)
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่จบการศึกษาในสาขาวิชา “ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการครัวหรือการโรงแรม” จะต้องสำเร็จการศึกษามาแล้วอย่างน้อย 5 ปี (นับจากเอกสาร Transcript) และจะต้องมีประสบการณ์ด้านการครัวหรือการโรงแรมอย่างน้อย 5 ปี นับจากวันที่จบการศึกษา (นับจากเอกสาร Transcript)
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เคยเข้าร่วมโครงการ Internship in USA มาก่อนหน้านี้แล้ว และมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ เป็นครั้งที่ 2 จำเป็นจะต้องพักวีซ่าจำนวน 2 ปี นับจากวันที่เดินทางออกจากสหรัฐอเมริกา และในกรณีนี้จะจัดอยู่ในประเภภ Trainee
How to register
ขั้นตอนการสมัคร

1. สอบถามข้อมูล โรงแรม และช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครกับเจ้าหน้าที่ทาง Line (Line ID: @ieeintern มีเครื่องหมาย @) หรือ คลิกที่นี่

 

2.สัมภาษณ์วัดระดับภาษาอังกฤษเบื้องต้น

3. ส่งเอกสารให้กับจ้าหน้าที่ผ่านทาง Line (Line ID: @ieeintern มีเครื่องหมาย @) หรือคลิกที่นี่ คลิกที่นี่ 

 

 

4. รอพิจารณา

5. ดำเนินการด้านเอกสารและชำระเงิน

6. จัดเตรียมเอกสารวีซ่า

7. ประชุม/ปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง

8. ออกเดินทางสูสหราชอาณาจักร

image
รายละเอียดโครงการ

โครงการฝึกงาน ณ สหราชอาณาจักร

 1. A rated Visa sponsor

องค์กรอุปถัมภ์ที่เป็น visa sponsor ให้เรา เป็นองค์กรที่ได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลสหราชอาณาจักรและมีประสบการณ์ในการสนับสนุนวีซ่าทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการฝึกงาน โครงการนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการค้า,พลังงานและอุตสาหกรรมในสหราชอาณาจักร รวมทั้งยังออกแบบมาเพื่อสนับสนุนคนรุ่นใหม่และผู้นำธุรกิจในอนาคตที่จะได้รับประสบการณ์จากการทำงานร่วมกับองค์กรที่นี่

 1. นายจ้างที่มีคุณภาพ

เรามีความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกับแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในสหราชอาณาจักร นอกจากนี้นายจ้างของเรายินดีที่จะต้อนรับเด็กฝึกงานจากต่างประเทศที่มีความรู้ ความสามารถและยังสามารถร่วมกันพัฒนาทีมให้มีการทำงานที่ดีขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์ที่ดีกลับไป

 1. สถานที่ทำงานที่น่าสนใจ

เครือข่ายนายจ้างที่เรามีทั้งหมดนั้น มีตำแหน่งงานว่างอยู่ทั่วสหราชอาณาจักร ทั้งในลอนดอน ที่เป็นเมืองหลวงและพื้นที่ที่อยู่ชานเมือง แต่ละพื้นที่มีเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัวแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นสภาพสังคมหรือวัฒนธรรม ซึ่งรับรองได้ว่าผู้เข้าร่วมจะได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างแน่นอน

 1. ทนายความที่ให้ความช่วยเหลือ

เรามีทีมงานทนายความที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญที่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำวีซ่าได้เป็นอย่างดีเพราะเราทราบถึงความเครียดและความกดดันในการทำเอกสารเพื่อยื่นวีซ่า ดังนั้นเราจึงจะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สมัครอย่างเต็มที่

 1. ได้รับค่าจ้างเต็มจำนวนระหว่างการเข้าร่วมโครงการ

เราจะเสนอตำแหน่งงานที่รับรองว่าคุณจะได้รับค่าจ้างตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำที่กำหนด และมีค่าครองชีพเพียงพอที่จะดำรงชีพตลอด 1 ปี ที่เข้าร่วมโครงการในสหราชอาณาจักร

 1. การสนับสนุนและบริการทั่วโลก

สำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ที่สหราชอาณาจักร  ซึ่งมีทีมงานจากหลากหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อินเดีย, ไทย, ละตินอเมริกาและจีน เป็นต้น เราดูแลผู้เข้าร่วมโครงการของเราเสมือนครอบครัวและจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยที่เราจะมีทีมงานในพื้นที่คอยช่วยเหลือเรื่องเอกสารและการเตรียมตัวสัมภาษณ์วีซ่า ซึ่งเราจะให้การช่วยเหลือตลอดจนจบโครงการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการและสามารถนำทักษะที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท ไม่เกิน 4 ปี
 2. มีประสบการณ์ในการทำงานในอุตสาหกรรมการบริการไม่ต่ำกว่า 4 เดือน หรือมีประสบการณ์เฉพาะทางในด้านแผนกครัว เช่น มีใบรับรองหลักสูตรการทำอาหาร
 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมาก
 4. อายุ 18 ปีขึ้นไปถึง 35 ปี
 5. ไม่จำเป็นต้องใช้คะแนน IELTS หรือ ใบรับรองด้านภาษาอังกฤษ
 6. ถ้าหากไม่ได้ศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการ คุณจะต้องไปศึกษาหรือเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รับใบรับรองระดับอนุปริญญาขึ้นไป ที่ทางโปรแกรมสามารถรองรับได้เท่านั้น
รายละเอียดสถานที่ทำงาน

นายจ้างและสถานที่ทำงาน

 1. นายจ้างที่สหราชอาณาจักร รวมถึงโรงแรม รีสอร์ท และบริษัทอุตสาหกรรมการบริการขนาดใหญ่
 2. ตำแหน่งงานที่ว่างทั้งในเมืองหลวงและเขตพื้นที่ชานเมืองของสหราชอาณาจักร
 3. โดยที่ผู้เข้าร่วมจะได้ฝึกงานในเครือโรงแรมนานาชาติที่มีชื่อเสียงในสหราชอาณาจักร เช่น Four Season, Marriott, Hilton, Sheraton, Intercontinental และในเครือของ LHW

หน้าที่

 1. รับรองการฝึกงานในโรงแรมระดับ 4 ดาวขึ้นไป
 2. แผนกครัว, อาหารและเครื่องดื่ม, ต้อนรับลูกค้าส่วนหน้า
 3. ตามแผนการฝึกอบอรม NVQ ระดับ 3 ที่จะได้ทักษะระดับหัวหน้างาน
 4. มีตำแหน่งงานว่างตลอดทั้งปี โดยที่ผู้เข้าร่วมสามารถสมัครได้ตามความต้องการ
 5. คุณสามารถทำงานในสถานที่ที่องค์กรกำหนดไว้เท่านั้น

 จำนวนเงินที่จะได้รับ

 1. คำนวณจากเดือนเมษายน 2021-เมษายน 2022 โดยเฉลี่ยชั่วโมงการทำงาน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ * 52 สัปดาห์ จะได้
 2. อายุ 23 ปีขึ้นไป: ค่าแรงขั้นต่ำ £ 8.91/ชั่วโมง การประมาณค่าแรงขั้นต่ำที่จะได้รับ £18,532/ปี เฉลี่ย £1,544/เดือน
 3. อายุ 21-22 ปี: ค่าแรงขั้นต่ำ £8.36/ชั่วโมง การประมาณค่าแรงขั้นต่ำที่จะได้รับ £17,389/ปี เฉลี่ย £1,450/เดือน
 4. อายุ 18-20 ปี: ค่าแรงขั้นต่ำ £6.56/ชั่วโมง การประมาณค่าแรงขั้นต่ำที่จะได้รับ £13,645/ปี เฉลี่ย £1,137/เดือน
 5. ไม่จำกัดชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์และการจ่ายค่าล่วงเวลาเป็นเรทเดียวกับค่าแรงเท่านั้น

สิทธิประโยชน์อื่นๆที่จะได้รับ

 1.  มีสิทธิ์ลางานประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด
 2. ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์และวันหยุด 2 วัน/สัปดาห์ โดยเฉลี่ยชั่วโมงการทำงานประมาณ 40 ชั่วโมง/สัปดาห์
 3. อาหารฟรีสำหรับพนักงาน
 4. ส่วนลดพนักงาน
 5. ยูนิฟอร์มในการทำงาน

ที่พักอาศัย

 1. โรงแรมที่อยู่ในพื้นที่ชนบทจะต้องทำการแชร์บ้านร่วมกับพนักงานประจำ โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ £250/เดือน
 2. โรงแรมที่อยู่ใน London จะต้องทำการหาโฮสเทลหรือเอเจนซี่ในการหาบ้านพัก ค่าใช้จ่ายประมาณ £500-600/เดือน

ระยะเวลาเปิดรับ

 1. เปิดรับตลอดทั้งปี
ใครที่เหมาะสมกับการเข้าร่วมโครงการ

โครงการนี้ออกแบบมาสำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่หรือนักศึกษาจบใหม่ และผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน (จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปีขึ้นไป) ที่มองหาโปรแกรมฝึกงานในอุตสาหกรรมการบริการ ช่วงเวลา 6 เดือน – 1 ปี ที่สหราชอาณาจักร

สิ่งที่ต้องเตรียม

เอกสารที่ใช้สำหรับยื่นวีซ่า

 1. เรซูเม่ที่อัพเดทล่าสุดพร้อมรูปถ่าย
 2.  สำเนาพาสปอร์ต
 3. ใบรับรองสถานภาพนักศึกษา/ ใบรับรองการผ่านฝึกอบรม/ เอกสารแสดงผลการเรียน
 4. ไม่มีการละเมิดการเข้าเมือง เช่น อยู่เกินกำหนดหรือโดนเนรเทศจากประเทศใดๆ
 5. ไม่เป็นโรควัณโรค
 6. หนังสือรายการฝากถอนเงินในบัญชี (Bank Statement) ไม่ต่ำกว่า 30 วันและมียอดเงินในบัญชีไม่ต่ำกว่า £2,500 หรือมากกว่านั้น
 7. สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นคนไทย จะต้องใช้หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม

วีซ่า

 1. สามารถทำได้ทุกสัญชาติ
 2. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนจาก A listed visa sponsor
 3. วัตถุประสงค์ของวีซ่า คือ โครงการแลกเปลี่ยนที่ได้รับการอนุญาติจากรัฐบาลเพื่อให้ผู้คนจากต่างประเทศเข้ามาแบ่งปันความรู้และรับประสบการณ์ที่ดีที่สุด

ระยะเวลาในการดำเนินการ

 1. สมัคร 5 – 6 เดือนก่อนวันเริ่มต้นฝึกงานที่คุณต้องการ
 2. จัดการตารางสัมภาษณ์งานกับนายจ้าง ใช้เวลาประมาณ 4-10 สัปดาห์
 3. รอเอกสารรับรองจากองค์กรสนับสนุน ใช้เวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์
 4. ทำเอกสารวีซ่าและสัมภาษณ์วีซ่า ใช้เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์
How to register
ขั้นตอนการสมัคร

1. สอบถามข้อมูล โรงแรม และช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครกับเจ้าหน้าที่ทาง Line (Line ID: @ieeintern มีเครื่องหมาย @) หรือ คลิกที่นี่

 

2.สัมภาษณ์วัดระดับภาษาอังกฤษเบื้องต้น

3. ส่งเอกสารให้กับจ้าหน้าที่ผ่านทาง Line (Line ID: @ieeintern มีเครื่องหมาย @) หรือคลิกที่นี่ คลิกที่นี่ 

 

4. รอพิจารณา

5. ดำเนินการด้านเอกสารและชำระเงิน

6. จัดเตรียมเอกสารวีซ่า

7. ประชุม/ปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง

8. ออกเดินทางสูสหราชอาณาจักร

ฟังเสียงจากนักเรียนของเรา
Our Reviews
More Reviews
image review
INTERNSHIP
ณัฐภิญญาพัชญ์
AGE
28
PROGRAM
Internship
ณัฐภิญญาพัชญ์ คูมีชัย
สิ่งแรกที่ได้จากโครงการนี้คือการที่เราได้มีโอกาสเดินทางไปอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่เข้ายากและเราได้ประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนหรือรุ่นพี่ที่ต้องปรับเข้าหากันเพราะเราต้องอยู่ด้วยกันตลอด1ปี และยังได้รู้จักเพือนคนไทยต่างมหาวิทยาลัย ได้มีประสบการณ์ในการซื้อรถเเละสอบใบขับขี่ของอเมริกา และเรายังได้เรียนรู้วัฒนธรรมของอเมริกาและยังได้รู้จักเพื่อนฝรั่งอีกมากมาย สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ได้คือภาษา ซึ่งจากคนที่พูดไม่ได้เลยกลายเป็นคนพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นมาก และสิ่งที่ได้จากโครงการยังได้รับค่าตอบแทนจากการทำงานทำให้เราได้รู้จักการใช้เงิน การออมเพื่อไปเที่ยวต่างรัฐในวันหยุดได้ ได้รู้จักการปรับตัวและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย วิถีชีวิต ไปถึงสภาพอากาศที่เราต้องรับมือไม่ว่าจะเป็นพายุหิมะที่บ้างวันหนักจนไปทำงานไม่ได้ หรือบ้างวันก็มีพายุฝนอย่างหนัก ซึ่งตลอดเวลา1ปีเป็นเวลาที่หาจากที่ไหนไม่ได้การไปโครงการได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างทำให้เราโตขึ้น ทัศนคติเปลี่ยนไปและรู้จักการวางแผนชีวิตมากขึ้น
image review
INTERNSHIP
ตามติดชีวิตเด็กทุน EP.8 น้องนัฐ Hard Rock
AGE
25
PROGRAM
Internship
ตามติดชีวิตเด็กทุน EP.8 น้องนัฐ Hard Rock
คอนเทนท์เดือนนี้พามาเที่ยวในเมืองกันบ้างนะครับ ครั้งนี้ผมมาที่ Amarican victory ship & museum เป็นเรือรบจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ถูกใช้งานจริง ๆ แล้วกลับมาจอดเทียบท่าที่ Tampa bay ในบริเวณ Downtown ในเมือง Tampa ที่นี่ถือเป็นหนึ่งในความภูมิใจของคนที่นี่เลยก็ว่าได้ภายในตัวเรือก็ยังเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ไว้ให้คนเข้าชม (ยกเว้นอาวุธเอาออกหมดแล้ว) แต่ด้วยความที่เรือเป็นทั้งลำผมไปตอนบ่ายอากาศร้อนมากกก???? แต่ขึ้นมาบริเวณดาดฟ้าเรือก็จะเห็นวิวเมืองกับแม่น้ำได้ครับ ค่าเข้า 12 usd ส่วนที่ ๆ อยู่ติด ๆ กันเลยคือ The Florida aqarium เป็นที่แสดงสัตว์น้ำค่าเข้าอยู่คนละ 39 usd บรรยากาศด้านในถือว่าดีเลยครับพื้นที่ไม่ใหญ่แต่ทำโซนต่าง ๆ น่าสนใจมากมีสัตว์น้ำสวย ๆ และสัตว์อื่น ๆ ด้วยครับ
image review
INTERNSHIP
THANARACHAN
AGE
28
PROGRAM
Internship
MR.THANARACHAN PORNRACHAKIJ DTC
ถามว่าเหนื่อยไหม เหนื่อยนะ แต่เราเลือกที่จะมาที่นี้แล้วเราก็ต้องอดทน ทำงานที่ไหนก็เหนื่อยทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่ไทยหรือที่เมืองนอก การมาเมืองนอกถือเป็นประสบการณ์อย่างนึงในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปทำงานสภาพอากาศหรือแม้แต่การจากบ้านมาไกล การตื่นไปทำงานตอนเช้าเป็นอะไรที่ขี้เกียจมาดสำหรับตัวเอง บ้างเข้างานตี 5.30 3ว้น อีกวันต้องเข้าบ่าย3โมงเลิกงาน4-5ทุ่ม กลับมากินข้าวนอนไม่กี่ชั่วโมงก็ต้องไปทำงานตอนเช้าอีก แต่มันคุ้มมากเพราะเราได้เรียนรู้งานต่างๆภายในครัวสามารถทำอะไรได้หลากหลายไม่จำเจไม่เบื่องานแต่ต้อง โดยส่วนตัวที่มาที่นี้ต้องการจะเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่นี้และที่สำคัญที่สุดเรื่องภาษา ภาษาไม่ใช้เรื่องยากและก็ไม่ง่ายแต่ถ้าเราต้องการสิ่งใหม่ๆ อยากรับรู้อะไรใหม่ๆ ก็ตั้งใจเดี๋ยวก็ทำได้เอง
image review
INTERNSHIP
น้องฝน
AGE
26
PROGRAM
Internship
ตามติดชีวิตเด็กทุน EP.9 น้องฝน Hard Rock
สวัสดีค่ะ เดือนนี้ฝึกงานที่ Seminole Hard Rock Hotel & Casino Tampa เดือนที่ 4 แล้วค่ะ ฝนอยากจะมาแนะนำ special menu ของร้าน Rock and Raw ที่ฝนทำงานอยู่ค่ะ ปกติที่ร้านจะมี special menu ทุก ๆ สัปดาห์ ซึ่งในเดือนนี้หนึ่งใน special menu คือ hairy crab ค่ะ เมนูนี้เชฟตั้งใจที่จะนำเสนอวัตถุดิบที่ได้มาจากญี่ปุ่น ซึ่งเสิร์ฟแบบเซ็ตเมนูที่มีทั้งซุป เครื่องเคียงต่าง ๆ แถมยังดึงดูดสายตาจากลูกค้าด้วยการเสิร์ฟปูทั้งตัว เป็นเมนูที่ใคร ๆ ก็มองเวลาจานนี้ออกไปเสิร์ฟค่ะ ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก ๆ เลยค่า
image review
INTERNSHIP
VARAT
AGE
29
PROGRAM
Internship
MS.VARAT SETABODI DTC
ขอบคุณ IEE ที่ทำให้หนูได้มาเปิดประสบการณ์ที่ Florida ได้มารู้จักคนมากมาย รู้จักการทำงาน เรียนรู้ภาษา ที่นี้ได้สอนอะไรหนูหลายอย่าง ทั้งในเรื่องการทำงาน การใช้ชีวิต การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ การทำงานรูปแบบและระบบใหม่ๆ ประสบการณ์ 1 ปีที่นี่สอนอะไรได้มากกว่าคำว่าฝึกงาน เพราะที่สำคัญกว่านั้นคือ “ประสบการณ์ชีวิต”ขอบคุณ IEE ที่ช่วยให้หนูได้มาที่นี้นะคะ
image review
INTERNSHIP
น้องฝน
AGE
26
PROGRAM
Internship
ตามติดชีวิตเด็กทุน EP.10 น้องฝน Hard Rock
สวัสดีค่ะ ฝนได้เข้าร่วมโครงการ internship ที่ Seminole Hard Rock Hotel & Casino Tampa, Florida กับโครงการ IEE โรงแรมคาสิโนมีอะไรที่พิเศษจากโรงแรมที่พักทั่วไปเยอะมากเลยค่ะ เกร็ดความรู้บางอย่างเกี่ยวกับคาสิโนก็ทำให้เซอร์ไพรส์มากๆ แต่ส่วนที่ชอบที่สุดของโรงแรมนี้คือเครื่องดนตรี ชุดคอสตูมของนักร้องที่เคยแสดงคอนเสิร์ตที่ Hard Rock ในเมืองต่างๆถูกนำมาโชว์และตกแต่งภายในโรงแรม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดขายของ Hard Rock เลยค่ะ ในส่วนของการทำงาน เพื่อนร่วมงานให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำได้อย่างดีเลยค่ะ และคอยถามเรื่อยๆว่ามีอะไรที่เราอยากเรียนรู้เพิ่มเติมในครัวไหม หรืออยากลองไปทำครัวไหนภายไหนโรงแรมหรือเปล่า ส่วนเมือง Tampa ก็มีร้านอาหารไทย ร้านอาหารเอเชีย และร้านขายของเอเชียมากมายจนไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารการกินเลยค่ะ แถมในตัวเมืองมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากด้วย ทั้ง art museum, aquarium, หรือสถานที่ hang out ที่รวมร้านอาหารหลายๆร้านเหมือน common ด้วยค่ะ ไว้วันหยุดวันไหนว่างๆจะแวะพาไปชมกันนะคะ ช่วงนี้ขอเที่ยว park แถวบ้านไปก่อน 555555 ปล. ในรูปเป็นกีต้าร์ที่ Paul Stanley วง KISS ใช้แสดงคอนเสิร์ตที่ Hard Rock Las Vegas ค่ะ
image review
INTERNSHIP
ARTHITAYA
AGE
28
PROGRAM
Internship
MS.ARTHITAYA TAYAPITAK (RMUTT)
สำหรับความรู้สึกที่ไปฝึกงานที่อเมริกา ได้ประสบการณ์จากการทำงานเยอะมาก ฝึกความอดทน มีความรับผิดชอบมากขึ้น กล้าที่จะคุยกับชาวต่างชาติมากขึ้นฝึกภาษาจากที่ได้น้อยมากๆ ก็สื้อสารได้มากขึ้นเข้าใจถาม-ตอบได้ ส่วนพี่ๆทาง IEE ดูแลดีมาก ตั้งแต่เริ่มเข้าโครงการ สอนภาษาอังกฤษก่อนไป ระหว่างอยู่ที่อเมริกา และกลับมา พี่ๆสอบถาม ความเป็นอยู่ตลอด
image review
INTERNSHIP
น้องฝน
AGE
26
PROGRAM
Internship
ตามติดชีวิตเด็กทุน EP.11 น้องฝน Hard Rock
ช่วงนี้ฝนได้ไปเรียนรู้และทำงานที่ร้านอาหารต่างๆภายในโรงแรมค่ะ ในรูปแรกเป็นรูปการทำงานที่ Pool Bar & Grill ภายในร้านเป็นครัวเปิดริมสระน้ำของโรงแรม เป็นร้านที่มีออเดอร์ตลอดเพราะผู้ปกครองชอบพาเด็กๆมาที่นี่ค่ะ ชุดของ server ที่นี่มีหลายแบบมาก มีตั้งแต่บิกีนี่ยันชุด beach club เพิ่มบรรยากาศซัมเมอร์เข้าไปอีก บางทีที่ร้านก็มีกิจกรรมให้คนที่เข้ามาพักในโรงแรมได้ร่วมสนุก หรือมี pool party ให้คนมาสนุกกันด้วยค่ะ ซึ่งช่วงซัมเมอร์หรือฮัลโลวีน pool party จะ sold out ตลอดเลยค่ะ จากที่พี่ๆในครัวบอกมา แต่ไม่ได้แปลว่าที่ร้าน Pool Bar & Grill จะยุ่งกระจุกอยู่ที่เดียวนะคะ ร้านอื่นๆในคาสิโนก็จะพลอยยุ่งไปด้วยเหมือนกันค่ะ ส่วนรูปที่สองเป็นรูปจากร้าน Rock and Raw ซึ่งเป็นอาหารเอเชียของโรงแรมค่ะ ที่ Seminole Hard Rock Hotel & Casino Tampa มีร้านอาหารเอเชียทั้งหมด 2 ร้านค่ะ คือ Jubal Noodles Bar และ Rock and Raw ทั้งสองร้านมีเมนูบางอย่างที่คล้ายกันค่ะ เช่นข้าวผัด ก๋วยเตี๋ยว แต่ความแตกต่างคือ เมนูก๋วยเตี๋ยวของ Jubal จะมีหลากหลายมากกว่า ส่วน Rock and Raw จะเน้นที่ซูชิ ซาชิมิ และเมนูทานเล่นอย่าง Bao buns ที่มีไส้ให้เลือกทั้งหมดสามไส้ เป็นเมนูที่ใครมาก็ต้องลองสั่งค่ะ
image review
INTERNSHIP
น้องออ
AGE
26
PROGRAM
Internship
น้องออ  อรทัย อรชัยกุล รีวิวฝึกงานที่โรงแรม Grandsierra เมือง Reno รัฐ Nevada
จากประสบการณ์การฝึกงานที่อเมริกาเป็นเวลา 1 ปี ส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์การทำงานและการเดินทางที่คุ้มค่ามาก เพราะได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง ไม่ใช่แค่ทักษะการทำอาหารแต่เป็นทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ รวมไปถึงทักษะการใช้ชีวิต ตอนไปถึงอเมริกาแรก ๆ ไม่ค่อยกล้าพูดภาษาอังกฤษ เพราะกลัวออกเสียงผิด แต่พออยู่ ๆ ไปก็เริ่มรู้จักคนที่นั่นมากขึ้นแล้วก็พบว่าไม่ใช่ทุกคนที่พูดภาษาอังกฤษเก่ง คนไม่เก่งกว่าเราก็มี มีเพื่อนแม็กซิกันคนนึงพูดภาษาอังกฤษแทบไม่ได้เลย เวลาคุยกับเราก็พ่นสเปนใส่ ปนอังกฤษเราก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง ไป ๆ มา ๆ กลายเป็นว่าเราได้เรียนรู้ภาษาสเปนจากเค้าด้วย จากนั้นเราก็กล้าใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น จะผิดจะถูกก็พูด ๆ ไป พอเรามีความมั่นใจเราก็จะเก่งขึ้นเอง เมือง Reno เป็นเมืองน่าอยู่ ไม่วุ่นวาย รถไม่ติด อยู่ติดกับเคลิฟอเนีย ที่ของคนรักธรรมชาติ ทุก ๆ ครั้งที่มีเวลาว่างเราชอบนัดกับเพื่อนเช่ารถขับไปเที่ยว Lake tahoe ห่างจาก Reno แค่ชม.กว่า ที่นั่นธรรมชาติสวยมากโดยเฉพาะหน้าหนาว แต่ถ้ามีเวลามากหน่อยก็จะไป Sanfransico ขับรถจาก Reno ประมาณ 4 ชม. แต่ถือว่าคุ้มค่าการเดินทางมาก ๆ ส่วนตัวชอบ sanfran ที่สุดเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเมืองที่มีเสน่ห์มาก สำหรับใครที่ชอบการเดินทาง และอยากเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ได้ทั้งทักษะการทำงาน ภาษาและการใช้ชีวิต การฝึกงานกับโครงการนี้ถือเป็นอีกทางเลือกที่เราอยากแนะนำ เพราะมันได้อะไรมากกว่าที่เราคิด อีกอย่างทาง IEE THAILAND พี่ ๆ ทีมงานก็ดูแลเราตั้งแต่เริ่มโครงการจนจบโครงการ ใส่ใจถึงขั้นบินตามไปส่ง หาที่พักให้ ให้ยืมของ และอื่น ๆ อีกมากมาย ทำให้ที่บ้านเราวางใจ จบทริป 1 ปีในอเมริกาอย่างสนุกสนานและปลอดภัยจ้า
image review
INTERNSHIP
น้องฝน
AGE
26
PROGRAM
Internship
ตามติดชีวิตเด็กทุน EP.12 น้องฝน Hard Rock
สวัสดีค่ะ เดือนนี้จะมาแนะนำ special menu ของร้าน Rock and Raw ที่ฝนทำงานอยู่ค่ะ ปกติที่ร้านจะมี special menu ทุกๆสัปดาห์ ซึ่งในเดือนนี้หนึ่งใน special menu คือ hairy crab ค่ะ เมนูนี้เชฟตั้งใจที่จะนำเสนอวัตถุดิบที่ได้มาจากญี่ปุ่น ซึ่งเสิร์ฟแบบเซ็ตเมนูที่มีทั้งซุป เครื่องเคียงต่างๆ แถมยังดึงดูดสายตาจากลูกค้าด้วยการเสิร์ฟปูทั้งตัว เป็นเมนูที่ใครๆก็มองเวลาจานนี้ออกไปเสิร์ฟค่ะ ส่วนเมนูอื่นๆที่ร้านมีจะเป็นแนว innovative asian food ค่ะ หรือบางทีก็ asian ไปเลย อย่างอีกรูปก็เป็นเมนู baby octopus salad ค่ะ การมี spacial menu บ่อยๆทุกสัปดาห์เป็นอีกข้อดีของร้านนี้เลยค่ะ ลูกค้าที่ไม่ว่าจะมารับประทานอาหารที่นี่เป็นประจำหรือลูกค้าหน้าใหม่สามารถมีตัวเลือกได้อย่างหลากหลาย ไม่จำเจ ซึ่งเชฟจะหาวัตถุดิบที่ดีในช่วงนั้นมาทำในเมนู special ค่ะ cook เองก็สนุกที่จะได้เรียนรู้เมนูใหม่ๆไปด้วย เลือกมากับ IEE บอกเลยว่าไม่ผิดหวังค่า
ข่าวอัปเดตของโปรแกรม Internship
News and Activities
More NEWS
รวมอัลบัมของโปรแกรม Internship
Our Gallery
View all gallery