image
FRANCE
โครงการฝึกงาน ณ ประเทศฝรั่งเศส
image
AMERICA
โครงการฝึกงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
(Internship / Trainee in USA)
image
UNITED KINGDOM
โครงการฝึกงาน ณ ประเทศอังกฤษ
image
CANADA
Study and work canada
image
รายละเอียดโครงการ

โครงการฝึกงาน ณ ประเทศฝรั่งเศส

โครงการฝึกงาน ณ ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเปิดโอกาสให้น้องๆฝึกงานในด้านการครัวและการโรงแรมในประเทศฝรั่งเศส เป็นระยะเวลา 3 – 6 เดือน น้องๆจะได้รับประสบการณ์ทำงานระดับโลก  และสัมผัสประสบการณ์ในการฝึกงานในโรงแรม มาตรฐานระดับ 4-5ดาว หรือ ร้านอาหาร มาตรฐานระดับดาว Michelin และยังได้มีโอกาสในการเรียนรู้และการใช้ทักษะภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสอีกด้วย

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 1.  กำลังศึกษาอยู่ หรือจบการศึกษาในสาขา Culinary, Hospitality, Tourism หรือสาขาที่เกี่ยวข้อ หรือมีประสบการณ์การทำงานในสายงานครัวหรือโรงแรม
 2. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ดี
 3.  มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และฝึกฝนภาษาฝรั่งเศส
 4.  มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างดี
 5. สามารถเรียนรู้วัฒนธรรม และ ปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี
 6.  ความยืดหยุ่นในการเข้าร่วมโครงการ และไม่มีวัตถุประสงค์ในการหารายได้จากการเข้าร่วมโครงการ
How to register
ขั้นตอนการสมัคร

1. สอบถามข้อมูล โรงแรม และช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครกับเจ้าหน้าที่ทาง Line (Line ID: @ieeintern มีเครื่องหมาย @) หรือ คลิกที่นี่

 

2.สัมภาษณ์วัดระดับภาษาอังกฤษเบื้องต้น

3. ส่งเอกสารให้กับจ้าหน้าที่ผ่านทาง Line (Line ID: @ieeintern มีเครื่องหมาย @) หรือคลิกที่นี่ คลิกที่นี่ 

 

4. รอพิจารณา

5. ดำเนินการด้านเอกสารและชำระเงิน

6. จัดเตรียมเอกสารวีซ่า

7. ประชุม/ปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง

8. ออกเดินทางสูสหราชอาณาจักร

image
รายละเอียดโครงการ

โครงการฝึกงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ศูนย์แนะแนวโครงการแลกเปลี่ยนนานาชาติ  (IEE Thailand) ร่วมมือกับองค์กรที่ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ (Non-Profit Organization) ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา เพื่อจัดโครงการฝึกงาน (Internship and Trainee in USA) โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีโอกาสฝึกงานตามสาขาที่เรียนหรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องตามกฏหมายของทางสหรัฐอเมริกา ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้ฝึกงานกับโรงแรมหรือบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีระยะเวลาในการฝึกงานเป็นเวลา 12 เดือน 

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เริ่มงานในสายอาชีพได้อย่างดีพร้อม ทั้งยังได้เรียนรู้เทคนิคการทำงานตลอดจน วิธีการและความเชี่ยวชาญพิเศษในแต่ละสาขาวิชา ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ในการทำงานกับเพื่อนร่วมงาน จากนานาประเทศและบุคลากรในหน่วยงานซึ่งมีความเชี่ยวชาญ

ทาง IEE Thailand เชื่อว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประโยชนจ์ากการเข้าร่วม โครงการ Internship และ Trainee ในการทำงานต่อไปภายภาคหน้าทั้งต่อตนเองและต่อประเทศชาติ สาขาที่มีการรับเข้าฝึกงานส่วนใหญ่คือ Culinary Art, Food and Beverage Management, Hotel and Tourism Management, Hospitality Service, Food Industry Service, Hotel and Restaurant และทางโครงการจะช่วยในจัดการในด้านตั๋วโดยสารเครื่องบินขาไปให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยกับผู้เข้าร่วมโครงการอีกด้วย

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 1. กำลังศึกษา หรือจบการศึกษาในสาขาวิชา Culinary Art, Food and Beverage Management, Hotel and Tourism Management, Hospitality Service, Food Industry Service, Hotel and Restaurant หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการครัวหรือการโรงแรม
 2. มีอายุระหว่าง 21 – 31 ปีบริบูรณ์
 3. กรณีที่จบการศึกษาไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จะต้องจบการศึกษามาแล้วอย่างน้อย 5 ปี (นับจากเอกสาร Transcript) และจะต้องมีประสบการณ์การทำงานในด้านการครัวหรือการโรงแรม อย่างน้อย 5 ปี
 4. มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
 5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ไม่ต่ำกว่าระดับ Basic 
 6. มีทัศนคติที่ดี พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ สามารถปรับตัวได้ดี และมีความยืดหยุ่น
 7. ไม่มีประวัติอาชญากรรม และคดีความต่างๆ
 8. สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมโครงการฯ
ประเภทของผู้เข้าร่วมโครงการ

ประเภทที่ 1 INTERN

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา “ที่กำลังศึกษาอยู่” และใช้การฝึกงานในต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งในวิชาฝึกงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา “ที่สำเร็จการศึกษา” มาแล้วไม่เกิน 1 ปี (นับจากเอกสาร Transcript)

ประเภทที่ 2 TRAINEE

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่จบการศึกษาจากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Culinary Art, Food and Beverage Management, Hotel and Tourism Management, Hospitality Service, Food Industry Service, Hotel and Restaurant) และสำเร็จการศึกษามาแล้วอย่างน้อย 1 ปี (นับจากเอกสาร Transcript)
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่จบการศึกษาในสาขาวิชา “ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการครัวหรือการโรงแรม” จะต้องสำเร็จการศึกษามาแล้วอย่างน้อย 5 ปี (นับจากเอกสาร Transcript) และจะต้องมีประสบการณ์ด้านการครัวหรือการโรงแรมอย่างน้อย 5 ปี นับจากวันที่จบการศึกษา (นับจากเอกสาร Transcript)
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เคยเข้าร่วมโครงการ Internship in USA มาก่อนหน้านี้แล้ว และมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ เป็นครั้งที่ 2 จำเป็นจะต้องพักวีซ่าจำนวน 2 ปี นับจากวันที่เดินทางออกจากสหรัฐอเมริกา และในกรณีนี้จะจัดอยู่ในประเภภ Trainee
How to register
ขั้นตอนการสมัคร

1. สอบถามข้อมูล โรงแรม และช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครกับเจ้าหน้าที่ทาง Line (Line ID: @ieeintern มีเครื่องหมาย @) หรือ คลิกที่นี่

 

2.สัมภาษณ์วัดระดับภาษาอังกฤษเบื้องต้น

3. ส่งเอกสารให้กับจ้าหน้าที่ผ่านทาง Line (Line ID: @ieeintern มีเครื่องหมาย @) หรือคลิกที่นี่ คลิกที่นี่ 

 

 

4. รอพิจารณา

5. ดำเนินการด้านเอกสารและชำระเงิน

6. จัดเตรียมเอกสารวีซ่า

7. ประชุม/ปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง

8. ออกเดินทางสูสหราชอาณาจักร

image
รายละเอียดโครงการ

โครงการฝึกงาน ณ สหราชอาณาจักร

 1. A rated Visa sponsor

องค์กรอุปถัมภ์ที่เป็น visa sponsor ให้เรา เป็นองค์กรที่ได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลสหราชอาณาจักรและมีประสบการณ์ในการสนับสนุนวีซ่าทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการฝึกงาน โครงการนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการค้า,พลังงานและอุตสาหกรรมในสหราชอาณาจักร รวมทั้งยังออกแบบมาเพื่อสนับสนุนคนรุ่นใหม่และผู้นำธุรกิจในอนาคตที่จะได้รับประสบการณ์จากการทำงานร่วมกับองค์กรที่นี่

 1. นายจ้างที่มีคุณภาพ

เรามีความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกับแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในสหราชอาณาจักร นอกจากนี้นายจ้างของเรายินดีที่จะต้อนรับเด็กฝึกงานจากต่างประเทศที่มีความรู้ ความสามารถและยังสามารถร่วมกันพัฒนาทีมให้มีการทำงานที่ดีขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์ที่ดีกลับไป

 1. สถานที่ทำงานที่น่าสนใจ

เครือข่ายนายจ้างที่เรามีทั้งหมดนั้น มีตำแหน่งงานว่างอยู่ทั่วสหราชอาณาจักร ทั้งในลอนดอน ที่เป็นเมืองหลวงและพื้นที่ที่อยู่ชานเมือง แต่ละพื้นที่มีเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัวแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นสภาพสังคมหรือวัฒนธรรม ซึ่งรับรองได้ว่าผู้เข้าร่วมจะได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างแน่นอน

 1. ทนายความที่ให้ความช่วยเหลือ

เรามีทีมงานทนายความที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญที่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำวีซ่าได้เป็นอย่างดีเพราะเราทราบถึงความเครียดและความกดดันในการทำเอกสารเพื่อยื่นวีซ่า ดังนั้นเราจึงจะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สมัครอย่างเต็มที่

 1. ได้รับค่าจ้างเต็มจำนวนระหว่างการเข้าร่วมโครงการ

เราจะเสนอตำแหน่งงานที่รับรองว่าคุณจะได้รับค่าจ้างตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำที่กำหนด และมีค่าครองชีพเพียงพอที่จะดำรงชีพตลอด 1 ปี ที่เข้าร่วมโครงการในสหราชอาณาจักร

 1. การสนับสนุนและบริการทั่วโลก

สำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ที่สหราชอาณาจักร  ซึ่งมีทีมงานจากหลากหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อินเดีย, ไทย, ละตินอเมริกาและจีน เป็นต้น เราดูแลผู้เข้าร่วมโครงการของเราเสมือนครอบครัวและจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยที่เราจะมีทีมงานในพื้นที่คอยช่วยเหลือเรื่องเอกสารและการเตรียมตัวสัมภาษณ์วีซ่า ซึ่งเราจะให้การช่วยเหลือตลอดจนจบโครงการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการและสามารถนำทักษะที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท ไม่เกิน 4 ปี
 2. มีประสบการณ์ในการทำงานในอุตสาหกรรมการบริการไม่ต่ำกว่า 4 เดือน หรือมีประสบการณ์เฉพาะทางในด้านแผนกครัว เช่น มีใบรับรองหลักสูตรการทำอาหาร
 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมาก
 4. อายุ 18 ปีขึ้นไปถึง 35 ปี
 5. ไม่จำเป็นต้องใช้คะแนน IELTS หรือ ใบรับรองด้านภาษาอังกฤษ
 6. ถ้าหากไม่ได้ศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการ คุณจะต้องไปศึกษาหรือเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รับใบรับรองระดับอนุปริญญาขึ้นไป ที่ทางโปรแกรมสามารถรองรับได้เท่านั้น
รายละเอียดสถานที่ทำงาน

นายจ้างและสถานที่ทำงาน

 1. นายจ้างที่สหราชอาณาจักร รวมถึงโรงแรม รีสอร์ท และบริษัทอุตสาหกรรมการบริการขนาดใหญ่
 2. ตำแหน่งงานที่ว่างทั้งในเมืองหลวงและเขตพื้นที่ชานเมืองของสหราชอาณาจักร
 3. โดยที่ผู้เข้าร่วมจะได้ฝึกงานในเครือโรงแรมนานาชาติที่มีชื่อเสียงในสหราชอาณาจักร เช่น Four Season, Marriott, Hilton, Sheraton, Intercontinental และในเครือของ LHW

หน้าที่

 1. รับรองการฝึกงานในโรงแรมระดับ 4 ดาวขึ้นไป
 2. แผนกครัว, อาหารและเครื่องดื่ม, ต้อนรับลูกค้าส่วนหน้า
 3. ตามแผนการฝึกอบอรม NVQ ระดับ 3 ที่จะได้ทักษะระดับหัวหน้างาน
 4. มีตำแหน่งงานว่างตลอดทั้งปี โดยที่ผู้เข้าร่วมสามารถสมัครได้ตามความต้องการ
 5. คุณสามารถทำงานในสถานที่ที่องค์กรกำหนดไว้เท่านั้น

 จำนวนเงินที่จะได้รับ

 1. คำนวณจากเดือนเมษายน 2021-เมษายน 2022 โดยเฉลี่ยชั่วโมงการทำงาน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ * 52 สัปดาห์ จะได้
 2. อายุ 23 ปีขึ้นไป: ค่าแรงขั้นต่ำ £ 8.91/ชั่วโมง การประมาณค่าแรงขั้นต่ำที่จะได้รับ £18,532/ปี เฉลี่ย £1,544/เดือน
 3. อายุ 21-22 ปี: ค่าแรงขั้นต่ำ £8.36/ชั่วโมง การประมาณค่าแรงขั้นต่ำที่จะได้รับ £17,389/ปี เฉลี่ย £1,450/เดือน
 4. อายุ 18-20 ปี: ค่าแรงขั้นต่ำ £6.56/ชั่วโมง การประมาณค่าแรงขั้นต่ำที่จะได้รับ £13,645/ปี เฉลี่ย £1,137/เดือน
 5. ไม่จำกัดชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์และการจ่ายค่าล่วงเวลาเป็นเรทเดียวกับค่าแรงเท่านั้น

สิทธิประโยชน์อื่นๆที่จะได้รับ

 1.  มีสิทธิ์ลางานประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด
 2. ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์และวันหยุด 2 วัน/สัปดาห์ โดยเฉลี่ยชั่วโมงการทำงานประมาณ 40 ชั่วโมง/สัปดาห์
 3. อาหารฟรีสำหรับพนักงาน
 4. ส่วนลดพนักงาน
 5. ยูนิฟอร์มในการทำงาน

ที่พักอาศัย

 1. โรงแรมที่อยู่ในพื้นที่ชนบทจะต้องทำการแชร์บ้านร่วมกับพนักงานประจำ โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ £250/เดือน
 2. โรงแรมที่อยู่ใน London จะต้องทำการหาโฮสเทลหรือเอเจนซี่ในการหาบ้านพัก ค่าใช้จ่ายประมาณ £500-600/เดือน

ระยะเวลาเปิดรับ

 1. เปิดรับตลอดทั้งปี
ใครที่เหมาะสมกับการเข้าร่วมโครงการ

โครงการนี้ออกแบบมาสำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่หรือนักศึกษาจบใหม่ และผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน (จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปีขึ้นไป) ที่มองหาโปรแกรมฝึกงานในอุตสาหกรรมการบริการ ช่วงเวลา 6 เดือน – 1 ปี ที่สหราชอาณาจักร

สิ่งที่ต้องเตรียม

เอกสารที่ใช้สำหรับยื่นวีซ่า

 1. เรซูเม่ที่อัพเดทล่าสุดพร้อมรูปถ่าย
 2.  สำเนาพาสปอร์ต
 3. ใบรับรองสถานภาพนักศึกษา/ ใบรับรองการผ่านฝึกอบรม/ เอกสารแสดงผลการเรียน
 4. ไม่มีการละเมิดการเข้าเมือง เช่น อยู่เกินกำหนดหรือโดนเนรเทศจากประเทศใดๆ
 5. ไม่เป็นโรควัณโรค
 6. หนังสือรายการฝากถอนเงินในบัญชี (Bank Statement) ไม่ต่ำกว่า 30 วันและมียอดเงินในบัญชีไม่ต่ำกว่า £2,500 หรือมากกว่านั้น
 7. สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นคนไทย จะต้องใช้หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม

วีซ่า

 1. สามารถทำได้ทุกสัญชาติ
 2. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนจาก A listed visa sponsor
 3. วัตถุประสงค์ของวีซ่า คือ โครงการแลกเปลี่ยนที่ได้รับการอนุญาติจากรัฐบาลเพื่อให้ผู้คนจากต่างประเทศเข้ามาแบ่งปันความรู้และรับประสบการณ์ที่ดีที่สุด

ระยะเวลาในการดำเนินการ

 1. สมัคร 5 – 6 เดือนก่อนวันเริ่มต้นฝึกงานที่คุณต้องการ
 2. จัดการตารางสัมภาษณ์งานกับนายจ้าง ใช้เวลาประมาณ 4-10 สัปดาห์
 3. รอเอกสารรับรองจากองค์กรสนับสนุน ใช้เวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์
 4. ทำเอกสารวีซ่าและสัมภาษณ์วีซ่า ใช้เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์
How to register
ขั้นตอนการสมัคร

1. สอบถามข้อมูล โรงแรม และช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครกับเจ้าหน้าที่ทาง Line (Line ID: @ieeintern มีเครื่องหมาย @) หรือ คลิกที่นี่

 

2.สัมภาษณ์วัดระดับภาษาอังกฤษเบื้องต้น

3. ส่งเอกสารให้กับจ้าหน้าที่ผ่านทาง Line (Line ID: @ieeintern มีเครื่องหมาย @) หรือคลิกที่นี่ คลิกที่นี่ 

 

4. รอพิจารณา

5. ดำเนินการด้านเอกสารและชำระเงิน

6. จัดเตรียมเอกสารวีซ่า

7. ประชุม/ปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง

8. ออกเดินทางสูสหราชอาณาจักร

Study and work canada

 

 

ฟังเสียงจากนักเรียนของเรา
Our Reviews
More Reviews
image review
INTERNSHIP
น้องแก้ม
AGE
23
PROGRAM
Internship
ก่อนจะเป็นเด็กทุน EP.12 น้องแก้ม Harrah’s and Harvey’s Lake Tahoe
ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณโครงการ INTRENSHIP PROGRAM ที่เป็นส่วนหนึ่งในการสานฝันของหนูที่จะได้ไป ฝึกงานที่ต่างประเทศ ที่หนูตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้เพราะโครงการมีความน่าเชื่อถือ รวมถึงพี่ๆ ที่มหาลัยก็นิยมไปกับโครงการของ IEE THAILAND ทำให้หนูมีความสนใจ หนูรู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้เข้าร่วม โปรแกรมนี้เป็นอย่างมาก การเข้าร่วมโปรแกรมนี้ทำให้หนูมีความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น กล้าที่จะทำความรู้จักกับคนอื่นๆ สำหรับน้องๆ หรือเพื่อนๆ หนูแนะนำโครกงารนี้เลยค่ะ หลายๆคนอาจจะคิดว่าไปต่างประเทศต้องพูดภาษาอังกฤษคล่อง แต่จริงๆแล้วไม่จำเป็นเลยค่ะ เพราะทุกคนสามารถเรียนร็ได้ ไม่มีอะไรน่ากลัวเลยค่ะถ้าใจเราพร้อมที่จะเรียนรู้ ส่วนใครที่กังวลเรื่องค่าใช้จ่าย แต่มีผลการเรียนที่ดีโครงการนี้ยังมีการสอบชิงทุนสนับสนุนให้อีกด้วย
image review
INTERNSHIP
น้องแพร DTC
AGE
23
PROGRAM
Internship
ก่อนจะเป็นเด็กทุน EP.11 น้องแพร FOXWOODS RESORT AND CASINO
ดิฉันนางสาวชนิภา ว่องเจริญ นักศึกษาปีที่4 จากวิทยาลัยดุสิตธานีกรุงเทพ คณะศิลปะการประกอบอาหารและการจัดครัว ต้องขอขอบคุณทางโครงการ IEE ที่ได้มอบทุนให้ดิฉันในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน Internship Program นี้ ดิฉันรู้สึกดีใจและประทับใจมากๆ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโอกาสที่ดีครั้งนี้ค่ะ การไป Internship ที่ต่างประเทศเป็นเวลา 1 ปี เป็นอะไรที่ตัดสินใจได้ยากพอตัวค่ะ เพราะต้องจากบ้านไปไกล ในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร อาหารการกิน รวมไปถึงเรื่องวัฒนธรรมที่ต่างจากเดิม แต่ดิฉันเล็งเห็นโอกาสและประโยชน์ที่จะได้รับในโครงการนี้ จึงเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะคว้ามันเอาไว้ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษ เรียนรู้วัฒนธรรมที่เเตกต่าง ประสบการณ์ดีๆ ที่ในชีวิตจะมีสักครั้ง รวมไปถึงทักษะการทำงานในครัวจริงๆ เนื่องจากปีหน้าก็จะเป็นการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ของดิฉัน คือ ชีวิตการทำงาน การได้ไปฝึกงานที่ต่างประเทศในรอยต่อของช่วงชีวิต จึงถือว่าเป็นอะไรที่ท้าทายและเป็นประโยชน์อย่างมากกับดิฉันในอนาคตค่ะ
image review
INTERNSHIP
น้องภูมิ LCB
AGE
23
PROGRAM
Internship
ก่อนจะเป็นเด็กทุน EP.10 น้องภูมิ LCB FOXWOODS RESORT AND CASINO
ขอบคุณทาง iee thailand ที่เปิดโอกาสให้ภูมิได้มาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการทุน INTERNSHIP ได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งภูมิได้ไปที่โรงแรม FOXWOODS เหตุผลที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้ เราเรียนมาทางด้านสาย CULINARY แล้วเห็นว่าโครงการรับเฉพาะสายงานด้านครัวโดยเฉพาะ เลยตัดสินใจสมัครเพื่อลองสัมภาษณ์กับทางโครงการ การตัดสินใจในครั้งนี้ผมคิดว่าจะได้เรียนรู้ทั้งภาษา และได้รับประสบการณ์ในการทำงานจริง ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทาง IEE THAILAND ที่มอบทุนสนับสนุน เพื่อเป็นโอกาสให้น้องๆรุ่นใหม่ที่กำลังสนใจในการไปโครงการ INTERNSHIP แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ฝึกภาษาหรือสร้างความมั่นใจในการทำงาน พี่เชื่อว่าน้องจะได้อะไรมากกว่าที่เราจะเจอให้ประเทศไทย
image review
INTERNSHIP
น้องเอมี่
AGE
23
PROGRAM
Internship
ก่อนจะเป็นเด็กทุน EP.9 น้องเอมี่ TURNING STONE RESORT AND CASINO
ต้องขอขอบคุณทางโครงการ IEE Thailand ที่ทำให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทุนที่จะไปฝึกงานในต่างประเทศ ได้เจอกับเพื่อนๆ คนอื่นๆ จากต่างมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโรงการด้วยกันและได้ไปฝึกในที่เดียวกัน ได้เจอสังคมใหม่ๆ ได้มีโอกาศไปฝึกงานที่ต่างประเทศ และทำให้รู้สึกว่าการไปฝึกงานต่างประเทศไม่ได้ไปยากอย่างที่คิด ที่เลือกตัดสินใจไปกับโครงการ IEE Thailand เพราะว่า มีรุ่นพี่หลายๆคนบอกต่อกันมาว่าไปกับทางโครงการนี้ดีมีทุนด้วยและก็ได้เจอกับพี่ๆ IEE Thailand มาที่วิทยาลัยดุสิตธานีอีกด้วย ทำให้รู้สึกว่าทางโครงการน่าเชื่อถือมากๆ และพี่ๆ โครงการก็น่ารักทุกคน เราอยากให้คนอื่นๆ มองว่าการไปฝึกงานต่างประเทศไม่ได้ยากเสมอไปหรือไม่ได้ไกลเกินเอื้อมขนาดนั้นเพราะเราก็เคยคิดแบบนั้นเหมือนกันจนเราได้คุยได้ปรึษากับพี่ๆ IEE จนเราได้ตัดสินใจและในที่สุดเราก็ผ่านทุกอย่างมาได้ด้วยดี
image review
INTERNSHIP
น้องพั้นซ์
AGE
22
PROGRAM
Internship
ก่อนจะเป็นเด็กทุน EP.8 น้องพั้นซ์ FOXWOODS RESORT CASINO
ต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้มีความคิดที่อยากจะไปฝึกงานที่ต่างประเทศเลยค่ะ ส่วนตัวเพราะเป็นคนไม่กล้าออกจาก safe zone ของตัวเอง เป็นคนขี้กลัว ขี้กังวลมากๆ แล้วก็ไม่ได้มั่นใจใน skill ภาษาอังกฤษของตัวเองเลย ทำให้ไม่ได้สนใจในการไปต่างประเทศเท่าไหร่ ถึงจะมีความลังเลอยู่บ้างแต่สุดท้ายก็จะคิดว่าเราน่าจะทำไม่ได้ค่ะ แต่พอช่วงใกล้จะเรียนจบทาง IEE ได้มาที่มหาลัยเพื่อทดลองสอบวัดระดับภาษาและได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ Internship ทำให้เริ่มรู้สึกสนใจขึ้นมาค่ะ เพราะโครงการนี้ทำให้เราสามารถนำประสบการณ์การทำงานที่เราได้ปฏิบัติงานจริงมาต่อยอดได้ในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการฝึกภาษาไปในตัวเนื่องจากเป็นการไปฝึกงานที่ต่างประเทศทำให้ต้องใช้ภาษาอังกฤษในทุกๆวัน ได้พบปะเพื่อนใหม่ สังคมใหม่ วัฒนธรรมใหม่ๆ เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากค่ะ หลังจากนั้นตัวเราเองและเพื่อนๆก็เริ่มสนใจอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Internship ของ IEE จึงได้ลองศึกษาและหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้ดูและพบว่าเป็นโครงการที่ส่งเด็กฝึกงานไปเรียนรู้งานที่ต่างประเทศมาหลายรุ่นแล้วและพี่ๆแต่ละคนก็ได้รับประสบการณ์ดีๆกลับมามากมาย เลยตัดสินใจที่จะลองก้าวออกจาก safe zone ของตัวเอง ทำการสมัครและคัดเลือกจนผ่านได้รับทุนของโครงการค่ะ การตัดสินใจในครั้งนี้คิดว่าจะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้ตัวเราได้มากๆเลยค่ะ ทั้งเพื่อนใหม่ สังคมใหม่ วัฒนธรรมใหม่ๆ การเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตด้วยตัวเองในต่างประเทศ การทำงาน การแก้ปัญหา หรือแม้กระทั้งภาษาที่ตัวเราก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่คิดว่าการไปฝึกงานในครั้งนี้จะช่วยทำให้เรามั่นใจในภาษาของเรามากขึ้น ในส่วนของเรื่องการฝึกงานคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่จะคว้าเอาไว้เพราะโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆ การได้ไปเรียนรู้ระบบการทำงานของโรงแรมใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงและได้รับรางวัลการันตีจากองค์กรต่างๆ เรียนรู้กับบุคคลที่มีประสบการณ์มานานในระดับมืออาชีพอีกทั้งยังมีความสามารถมากมาย จะทำให้เราได้รับความรู้ประสบการณ์ที่ดีกลับมาเพื่อต่อยอดต่อไปในอนาคตได้อย่างแน่นอนค่ะ อยากขอบคุณโครงการนี้มากๆที่ให้โอกาสเราได้ลองทำอะไรใหม่ๆ ได้ลองออกจาก safe zone ของตัวเอง กล้าที่จะเริ่มต้นคิดและต่อยอดความฝันเล็กๆของเรา ถึงแม้จะเป็นแค่ก้าวแรกสั้นๆแต่สำหรับเราแล้วมันเป็นก้าวที่สำคัญมากค่ะ เราจะพยายามต่อไปในเส้นทางนี้ ไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นแต่อย่างน้อยการที่เราได้เริ่มทำอะไรสักอย่างเพื่อเป้าหมายก็นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆแล้วค่ะ
image review
INTERNSHIP
น้องแบม
AGE
23
PROGRAM
Internship
ก่อนจะเป็นเด็กทุน EP.7 น้องแบม HARRAH’S AND HARVEY’S LAKE TAHOE
สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวนิภาพร วงษ์วาน ชื่อเล่นแบม เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์ลำปาง ปัจจุบันเป็นเด็กทุนโครงการ Internship Programs ของ Iee Thailand ก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวมีความสนใจและมีแรงบันดาลใจในการฝึกงานจากรุ่นพี่ที่เคยเข้าร่วมโครงการนี้ มีแนะแนวถึงประสบการณ์การฝึกงานในต่างประเทศตั้งแต่ดิฉันเรียนอยู่ปี 1 พอปี 3 จึงได้มีการปรึกษากับทางอาจารย์ที่ปรึกษาถึงการฝึกงานที่ต่างประเทศ ประจวบกับสถานการณ์โควิดเริ่มดีขึ้น และได้มีโอกาศเจอพี่ๆ Iee Thailand จึงตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ในทันที เพราะส่วนตัวเล็งเห็นถึงโอกาส และประสบการณ์ที่จะได้รับที่หาไม่ได้ในประเทศไทย สิ่งแรกที่ประทับใจโครงการนี้เลย คือพี่ๆทุกคนใน Iee Thailand เป็นกันเองมากๆ และใส่ใจดูแลเด็กในโครงการอย่างดี เมื่อเกิดข้อสงสัย หรือมีปัญหาอะไร พี่ๆคอยให้คำปรึกษา และคำแนะนำด้วยความรวดเร็ว ความประทับใจต่อโครงการ internships นี้เป็นโครงการที่ดีมากๆ สำหรับเด็กสายครัว เพราะโครงกานี้เป็นโครงการสำหรับที่เรียนเกี่ยวกับสายอาหารโดยตรง โดยเป็นโครงการที่ให้โอกาส และประสบการณ์ดีให้กับเด็กที่มีความสนใจในการไปฝึกประสบการณ์ที่ประเทศอเมริกาเป็นเวลา 1 ปี โดยส่วนตัวมีความรู้สึกขอบคุณ สำหรับโอกาส และขอบคุณผู้สนับสนุนที่ให้ทุนในการไปฝึกงานครั้งนี้มากๆ โครงการนี้เป็นช่องทางที่จะทำให้ดิฉันและเพื่อนๆ น้องๆที่สนใจโครงการฝึกประสบการณ์ด้านอาหารในต่างประเทศได้รับประสบการณ์ต่างๆที่หาไม่ได้ในประเทศไทย จากใจเด็กที่ได้รับโอกาสดีๆจากโครงการนี้ อยากบอกต่อๆกับผู้คนที่สนใจว่า โอกาสเป็นของเราคว้ามัน เพราะโอกาสดีๆไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆ หากกังวลเรื่องภาษาอยากจะบอกว่าความพยายามอยู่เหนือทุกสิ่ง ถ้าเราสนใจและอยากคว้าโอกาสนี้ไว้จริงๆเราต้องสู้กับความกลัวของตัวเองเราทำได้ ทุกคนก็ทำได้ สู้ๆค่ะ
image review
INTERNSHIP
น้องกิม
AGE
23
PROGRAM
Internship
ก่อนจะเป็นเด็กทุน EP.6 น้องกิม TURNING STONE RESORT AND CASINO
สวัสดีครับผมนายพสิษฐ์ จุลมัญลิก เข้าร่วมโครงการฝึกงานที่สหรัฐอเมริกากับ IEE INTERNSHIP ก่อนอื่นเลยผมต้องขอขอบคุณโครงการ IEE INTERNSHIP ที่มอบโอกาสอันมีค่าและช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์ การดำเนินเอกสารทำให้ผมสามารถผ่านวีซ่าและกำลังจะไปฝึกงานที่สหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 1 ปี รวมถึงได้รับทุนสนับสนุนจำนวนเงิน 70,000 บาท ซึ่งสาเหตุที่ผมตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเพราะว่า ผมกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและบริการและ การฝึกงานเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนอกจากนี้การได้ไปใช้ชีวิตที่สหรัฐอเมริกาเป็นสิ่งที่ผมใฝ่ฝันมานาน การได้ไปฝึกงานยังช่วยเปิดโอกาสในการหาประสบการณ์ที่มีความหลากหลายและน่าตื่นตาตื่นใจ ได้พบเจอกับบรรยากาศทางวัฒนธรรมและการทำงานที่แตกต่าง ผมหวังว่าการฝึกงานนี้จะช่วยพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารและการฟังนอกจากนี้ผมก็เชื่อว่าการฝึกงานนี้จะช่วยสร้างความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์การทำงานและชีวิตประจำวัน อีกครั้ง ขอขอบคุณ IEE INTERNSHIP อย่างสูงที่ได้ทำให้ความฝันและโอกาสดีๆ ขอบผมเป็นจริง ขอบคุณที่คอยช่วยเหลือในทุกสิ่งทุกอย่างจากใจนาย พสิษฐ์ จุลมัญลิกการเข้าร่วมโครงการฝึกงานที่สหรัฐอเมริกากับ IEE INTERNSHIP เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่และดีเยี่ยมที่จะทำให้ผมมีโอกาสไปเพิ่มประสบการณ์และพัฒนาทักษะต่างๆผมขอสัญญาว่าจะตั้งใจฝึกงานและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้เยอะและคุ้มค่าที่สุดขอบคุณครับ
image review
INTERNSHIP
น้องไอซ์
AGE
23
PROGRAM
Internship
ก่อนจะเป็นเด็กทุน EP.5 น้องไอซ์ TURNING STONE RESORT AND CASINO
ที่ผมตัดสินใจเข้ามาร่วมโครงการกับ IEE Thailand เพราะผมได้รับคำแนะนำจากเพื่อนๆและพี่ๆ IEE Thailand ซึ่งผมมองว่ามันคือโอกาสๆ หนึ่งในชีวิตถ้าไม่ออกจากกรอบของตัวเองตอนนี้แล้วจะสามารถออกมาจากเซฟโซนของตัวเองได้ตอนไหนและทางโครงการก็ได้มีทุน scholarship support สำหรับๆ น้องๆที่มีผลการเรียน และระดับภาษาอังกฤษดี ซึ่งผมมองว่าการที่เราได้ไปฝึกงานที่ต่างประเทศมันคือการสร้างประสบการณ์ชีวิต และนอกเหนือจากประสบการณ์ทำงานที่เราจะได้รับแล้วเรายังได้สกิลการเอาตัวรอดในต่างแดนของเราด้วย และการที่ได้มากับโครงการ IEE Thailand ทำให้การฝึกงานในประเทศนั้นไม่ได้เป็นเรื่องยากอย่างที่คิด ทั้งนี้ผมขอขอบคุณโครงการ IEE Thailand ที่ทำให้ผมได้เป็นส่วนหนึ่งของทุน scholarship ที่จะได้ไปฝึกงานในประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างทำเรื่อง เตรียมเอกสารต่างๆ ก็ทำให้ได้พบกับเพื่อนๆ ต่างมหาลัยที่ได้เข้าร่วมโครงการด้วยเช่นกัน และมีทั้งที่ไปฝึกงานที่โรงแรมเดียวกัน และต่างโรงแรม
image review
INTERNSHIP
น้องการ์ตูน
AGE
25
PROGRAM
Internship
ก่อนจะเป็นเด็กทุน EP.4 น้องการ์ตูน FOXWOODS RESORT CASINO
สวัสดีค่ะ ชื่อการ์ตูนนะคะ จบจากวิทยาลัยดุสิตธานี สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหารจบมาได้ 3 ปี และมีประสบการณ์ที่ร้านอาหารในไทยมาพอสมควร แต่รู้สึกว่าการที่ได้ทำงานกับโรงแรมใหญ่ ๆ หรือร้านอาหารชื่อดังจะต้องมีประสบการณ์มากกว่านี้และเรื่องภาษาก็เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่นายจ้างต้องการ ดังนั้น เราจึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการกับ IEE ค่ะ โดยได้รับทุนจากทางโรงแรมที่ร่วมมือกับโครงการ มอบทุนให้กับผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ รู้สึกดีใจมาก ๆ เลยค่ะ และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านด้วย หลังจากนี้จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด เพื่อหาประสบการณ์ต่าง ๆ ทั้งด้านการทำงาน การท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อน ๆ ชาวต่างชาติที่ต่างก็มา Internship กัน และจะพยายามพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และทักษะด้านต่าง ๆ ที่จะสามารถนำไปต่อยอดเมื่อกลับไปยัง ประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สำหรับใครที่อยากมาหาประสบการณ์แบบเราและกำลังลังเลอยู่ เวลา 1 ปี เพื่อแลกกับประสบการณ์ การทำงานกับโรงแรมใหญ่ ๆ ทักษะการทำงาน และภาษาที่เพิ่มมากขึ้น เราคิดว่าคุ้มค่ากับเวลาที่ใช้ไปมาก ๆ ใครมีคำถามสามารถติดต่อพี่แอดมินได้เลยนะคะ รับรองว่าตอบไวค่ะ
image review
INTERNSHIP
น้องหมี่หยก
AGE
22
PROGRAM
Internship
ก่อนจะเป็นเด็กทุน EP.3 น้องหมี่หยก FOXWOODS RESORT CASINO
เริ่มแรกเลยได้เจอโครงการนี้จากการที่พี่ๆมาแนะนำโครงการมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นยังไม่แน่ใจว่าจะสมัครดีไหม จนพี่ๆมาที่มหาวิทยาลัยอีกครั้งได้พูดคุยกันจึงสมัครทุนไป เพราะเห็นว่าเป็นโอกาสที่เราจะไปหาประสบการณ์ใหม่ๆ และเป็นโอกาสที่ดีต่ออาชีพของเราในอนาคต และหากได้ทุนจะทำให้ลดค่าใช้จ่ายให้คุณแม่ได้ พอผ่านทุนจึงรู้สึกประจับใจพี่ๆเอเจนซี่มากเพราะ พี่ๆดูแลตั้งแต่คอยแนะนำโรงแรม เลือกงาน สัมภาษณ์งาน สัมภาษณ์วีซ่า จนสัมภาษณ์ผ่าน จึงรู้สึกขอบคุณทุนนี้ที่ทำให้เด็กอย่างเราได้โอกาสที่ดีที่สุดในชีวิต พี่ๆคอยตอบแชทเร็วมาก มีปัญหาอะไรก็คือทักถามพี่ๆได้ตลอด บอกเลยประทับใจมาก และตอนที่ภาษายังไม่ดีมากพี่ๆยังคอยให้กำลังใจ คอยผลักดันจนสัมภาษณ์วีซ่าผ่าน พี่ๆดีใจกับเรามาก และทำให้เรามั่นใจและภูมิใจในตัวเองที่สุด
รวมอัลบัมของโปรแกรม Internship
Our Gallery
View all gallery