image
FRANCE
โครงการฝึกงาน ณ ประเทศฝรั่งเศส
image
AMERICA
โครงการฝึกงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
(Internship / Trainee in USA)
image
UNITED KINGDOM
โครงการฝึกงาน ณ ประเทศอังกฤษ
image
CANADA
Study and work canada
image
รายละเอียดโครงการ

โครงการฝึกงาน ณ ประเทศฝรั่งเศส

โครงการฝึกงาน ณ ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเปิดโอกาสให้น้องๆฝึกงานในด้านการครัวและการโรงแรมในประเทศฝรั่งเศส เป็นระยะเวลา 3 – 6 เดือน น้องๆจะได้รับประสบการณ์ทำงานระดับโลก  และสัมผัสประสบการณ์ในการฝึกงานในโรงแรม มาตรฐานระดับ 4-5ดาว หรือ ร้านอาหาร มาตรฐานระดับดาว Michelin และยังได้มีโอกาสในการเรียนรู้และการใช้ทักษะภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสอีกด้วย

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 1.  กำลังศึกษาอยู่ หรือจบการศึกษาในสาขา Culinary, Hospitality, Tourism หรือสาขาที่เกี่ยวข้อ หรือมีประสบการณ์การทำงานในสายงานครัวหรือโรงแรม
 2. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ดี
 3.  มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และฝึกฝนภาษาฝรั่งเศส
 4.  มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างดี
 5. สามารถเรียนรู้วัฒนธรรม และ ปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี
 6.  ความยืดหยุ่นในการเข้าร่วมโครงการ และไม่มีวัตถุประสงค์ในการหารายได้จากการเข้าร่วมโครงการ
How to register
ขั้นตอนการสมัคร

1. สอบถามข้อมูล โรงแรม และช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครกับเจ้าหน้าที่ทาง Line (Line ID: @ieeintern มีเครื่องหมาย @) หรือ คลิกที่นี่

 

2.สัมภาษณ์วัดระดับภาษาอังกฤษเบื้องต้น

3. ส่งเอกสารให้กับจ้าหน้าที่ผ่านทาง Line (Line ID: @ieeintern มีเครื่องหมาย @) หรือคลิกที่นี่ คลิกที่นี่ 

 

4. รอพิจารณา

5. ดำเนินการด้านเอกสารและชำระเงิน

6. จัดเตรียมเอกสารวีซ่า

7. ประชุม/ปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง

8. ออกเดินทางสู่ประเทศปลายทาง

image
รายละเอียดโครงการ

โครงการฝึกงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ศูนย์แนะแนวโครงการแลกเปลี่ยนนานาชาติ  (IEE Thailand) ร่วมมือกับองค์กรที่ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ (Non-Profit Organization) ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา เพื่อจัดโครงการฝึกงาน (Internship and Trainee in USA) โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีโอกาสฝึกงานตามสาขาที่เรียนหรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องตามกฏหมายของทางสหรัฐอเมริกา ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้ฝึกงานกับโรงแรมหรือบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีระยะเวลาในการฝึกงานเป็นเวลา 12 เดือน 

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เริ่มงานในสายอาชีพได้อย่างดีพร้อม ทั้งยังได้เรียนรู้เทคนิคการทำงานตลอดจน วิธีการและความเชี่ยวชาญพิเศษในแต่ละสาขาวิชา ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ในการทำงานกับเพื่อนร่วมงาน จากนานาประเทศและบุคลากรในหน่วยงานซึ่งมีความเชี่ยวชาญ

ทาง IEE Thailand เชื่อว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประโยชนจ์ากการเข้าร่วม โครงการ Internship และ Trainee ในการทำงานต่อไปภายภาคหน้าทั้งต่อตนเองและต่อประเทศชาติ สาขาที่มีการรับเข้าฝึกงานส่วนใหญ่คือ Culinary Art, Food and Beverage Management, Hotel and Tourism Management, Hospitality Service, Food Industry Service, Hotel and Restaurant และทางโครงการจะช่วยในจัดการในด้านตั๋วโดยสารเครื่องบินขาไปให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยกับผู้เข้าร่วมโครงการอีกด้วย

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 1. กำลังศึกษา หรือจบการศึกษาในสาขาวิชา Culinary Art, Food and Beverage Management, Hotel and Tourism Management, Hospitality Service, Food Industry Service, Hotel and Restaurant หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการครัวหรือการโรงแรม
 2. มีอายุระหว่าง 21 – 31 ปีบริบูรณ์
 3. กรณีที่จบการศึกษาไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จะต้องจบการศึกษามาแล้วอย่างน้อย 5 ปี (นับจากเอกสาร Transcript) และจะต้องมีประสบการณ์การทำงานในด้านการครัวหรือการโรงแรม อย่างน้อย 5 ปี
 4. มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
 5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ไม่ต่ำกว่าระดับ Basic 
 6. มีทัศนคติที่ดี พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ สามารถปรับตัวได้ดี และมีความยืดหยุ่น
 7. ไม่มีประวัติอาชญากรรม และคดีความต่างๆ
 8. สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมโครงการฯ
ประเภทของผู้เข้าร่วมโครงการ

ประเภทที่ 1 INTERN

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา “ที่กำลังศึกษาอยู่” และใช้การฝึกงานในต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งในวิชาฝึกงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา “ที่สำเร็จการศึกษา” มาแล้วไม่เกิน 1 ปี (นับจากเอกสาร Transcript)

ประเภทที่ 2 TRAINEE

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่จบการศึกษาจากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Culinary Art, Food and Beverage Management, Hotel and Tourism Management, Hospitality Service, Food Industry Service, Hotel and Restaurant) และสำเร็จการศึกษามาแล้วอย่างน้อย 1 ปี (นับจากเอกสาร Transcript)
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่จบการศึกษาในสาขาวิชา “ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการครัวหรือการโรงแรม” จะต้องสำเร็จการศึกษามาแล้วอย่างน้อย 5 ปี (นับจากเอกสาร Transcript) และจะต้องมีประสบการณ์ด้านการครัวหรือการโรงแรมอย่างน้อย 5 ปี นับจากวันที่จบการศึกษา (นับจากเอกสาร Transcript)
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เคยเข้าร่วมโครงการ Internship in USA มาก่อนหน้านี้แล้ว และมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ เป็นครั้งที่ 2 จำเป็นจะต้องพักวีซ่าจำนวน 2 ปี นับจากวันที่เดินทางออกจากสหรัฐอเมริกา และในกรณีนี้จะจัดอยู่ในประเภภ Trainee
How to register
ขั้นตอนการสมัคร

1. สอบถามข้อมูล โรงแรม และช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครกับเจ้าหน้าที่ทาง Line (Line ID: @ieeintern มีเครื่องหมาย @) หรือ คลิกที่นี่

 

2.สัมภาษณ์วัดระดับภาษาอังกฤษเบื้องต้น

3. ส่งเอกสารให้กับจ้าหน้าที่ผ่านทาง Line (Line ID: @ieeintern มีเครื่องหมาย @) หรือคลิกที่นี่ คลิกที่นี่ 

 

 

4. รอพิจารณา

5. ดำเนินการด้านเอกสารและชำระเงิน

6. จัดเตรียมเอกสารวีซ่า

7. ประชุม/ปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง

8. ออกเดินทางสูสหราชอาณาจักร

image
รายละเอียดโครงการ

โครงการฝึกงาน ณ สหราชอาณาจักร

 1. A rated Visa sponsor

องค์กรอุปถัมภ์ที่เป็น visa sponsor ให้เรา เป็นองค์กรที่ได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลสหราชอาณาจักรและมีประสบการณ์ในการสนับสนุนวีซ่าทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการฝึกงาน โครงการนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการค้า,พลังงานและอุตสาหกรรมในสหราชอาณาจักร รวมทั้งยังออกแบบมาเพื่อสนับสนุนคนรุ่นใหม่และผู้นำธุรกิจในอนาคตที่จะได้รับประสบการณ์จากการทำงานร่วมกับองค์กรที่นี่

 1. นายจ้างที่มีคุณภาพ

เรามีความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกับแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในสหราชอาณาจักร นอกจากนี้นายจ้างของเรายินดีที่จะต้อนรับเด็กฝึกงานจากต่างประเทศที่มีความรู้ ความสามารถและยังสามารถร่วมกันพัฒนาทีมให้มีการทำงานที่ดีขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์ที่ดีกลับไป

 1. สถานที่ทำงานที่น่าสนใจ

เครือข่ายนายจ้างที่เรามีทั้งหมดนั้น มีตำแหน่งงานว่างอยู่ทั่วสหราชอาณาจักร ทั้งในลอนดอน ที่เป็นเมืองหลวงและพื้นที่ที่อยู่ชานเมือง แต่ละพื้นที่มีเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัวแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นสภาพสังคมหรือวัฒนธรรม ซึ่งรับรองได้ว่าผู้เข้าร่วมจะได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างแน่นอน

 1. ทนายความที่ให้ความช่วยเหลือ

เรามีทีมงานทนายความที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญที่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำวีซ่าได้เป็นอย่างดีเพราะเราทราบถึงความเครียดและความกดดันในการทำเอกสารเพื่อยื่นวีซ่า ดังนั้นเราจึงจะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สมัครอย่างเต็มที่

 1. ได้รับค่าจ้างเต็มจำนวนระหว่างการเข้าร่วมโครงการ

เราจะเสนอตำแหน่งงานที่รับรองว่าคุณจะได้รับค่าจ้างตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำที่กำหนด และมีค่าครองชีพเพียงพอที่จะดำรงชีพตลอด 1 ปี ที่เข้าร่วมโครงการในสหราชอาณาจักร

 1. การสนับสนุนและบริการทั่วโลก

สำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ที่สหราชอาณาจักร  ซึ่งมีทีมงานจากหลากหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อินเดีย, ไทย, ละตินอเมริกาและจีน เป็นต้น เราดูแลผู้เข้าร่วมโครงการของเราเสมือนครอบครัวและจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยที่เราจะมีทีมงานในพื้นที่คอยช่วยเหลือเรื่องเอกสารและการเตรียมตัวสัมภาษณ์วีซ่า ซึ่งเราจะให้การช่วยเหลือตลอดจนจบโครงการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการและสามารถนำทักษะที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท ไม่เกิน 4 ปี
 2. มีประสบการณ์ในการทำงานในอุตสาหกรรมการบริการไม่ต่ำกว่า 4 เดือน หรือมีประสบการณ์เฉพาะทางในด้านแผนกครัว เช่น มีใบรับรองหลักสูตรการทำอาหาร
 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมาก
 4. อายุ 18 ปีขึ้นไปถึง 35 ปี
 5. ไม่จำเป็นต้องใช้คะแนน IELTS หรือ ใบรับรองด้านภาษาอังกฤษ
 6. ถ้าหากไม่ได้ศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการ คุณจะต้องไปศึกษาหรือเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รับใบรับรองระดับอนุปริญญาขึ้นไป ที่ทางโปรแกรมสามารถรองรับได้เท่านั้น
รายละเอียดสถานที่ทำงาน

นายจ้างและสถานที่ทำงาน

 1. นายจ้างที่สหราชอาณาจักร รวมถึงโรงแรม รีสอร์ท และบริษัทอุตสาหกรรมการบริการขนาดใหญ่
 2. ตำแหน่งงานที่ว่างทั้งในเมืองหลวงและเขตพื้นที่ชานเมืองของสหราชอาณาจักร
 3. โดยที่ผู้เข้าร่วมจะได้ฝึกงานในเครือโรงแรมนานาชาติที่มีชื่อเสียงในสหราชอาณาจักร เช่น Four Season, Marriott, Hilton, Sheraton, Intercontinental และในเครือของ LHW

หน้าที่

 1. รับรองการฝึกงานในโรงแรมระดับ 4 ดาวขึ้นไป
 2. แผนกครัว, อาหารและเครื่องดื่ม, ต้อนรับลูกค้าส่วนหน้า
 3. ตามแผนการฝึกอบอรม NVQ ระดับ 3 ที่จะได้ทักษะระดับหัวหน้างาน
 4. มีตำแหน่งงานว่างตลอดทั้งปี โดยที่ผู้เข้าร่วมสามารถสมัครได้ตามความต้องการ
 5. คุณสามารถทำงานในสถานที่ที่องค์กรกำหนดไว้เท่านั้น

 จำนวนเงินที่จะได้รับ

 1. คำนวณจากเดือนเมษายน 2021-เมษายน 2022 โดยเฉลี่ยชั่วโมงการทำงาน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ * 52 สัปดาห์ จะได้
 2. อายุ 23 ปีขึ้นไป: ค่าแรงขั้นต่ำ £ 8.91/ชั่วโมง การประมาณค่าแรงขั้นต่ำที่จะได้รับ £18,532/ปี เฉลี่ย £1,544/เดือน
 3. อายุ 21-22 ปี: ค่าแรงขั้นต่ำ £8.36/ชั่วโมง การประมาณค่าแรงขั้นต่ำที่จะได้รับ £17,389/ปี เฉลี่ย £1,450/เดือน
 4. อายุ 18-20 ปี: ค่าแรงขั้นต่ำ £6.56/ชั่วโมง การประมาณค่าแรงขั้นต่ำที่จะได้รับ £13,645/ปี เฉลี่ย £1,137/เดือน
 5. ไม่จำกัดชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์และการจ่ายค่าล่วงเวลาเป็นเรทเดียวกับค่าแรงเท่านั้น

สิทธิประโยชน์อื่นๆที่จะได้รับ

 1.  มีสิทธิ์ลางานประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด
 2. ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์และวันหยุด 2 วัน/สัปดาห์ โดยเฉลี่ยชั่วโมงการทำงานประมาณ 40 ชั่วโมง/สัปดาห์
 3. อาหารฟรีสำหรับพนักงาน
 4. ส่วนลดพนักงาน
 5. ยูนิฟอร์มในการทำงาน

ที่พักอาศัย

 1. โรงแรมที่อยู่ในพื้นที่ชนบทจะต้องทำการแชร์บ้านร่วมกับพนักงานประจำ โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ £250/เดือน
 2. โรงแรมที่อยู่ใน London จะต้องทำการหาโฮสเทลหรือเอเจนซี่ในการหาบ้านพัก ค่าใช้จ่ายประมาณ £500-600/เดือน

ระยะเวลาเปิดรับ

 1. เปิดรับตลอดทั้งปี
ใครที่เหมาะสมกับการเข้าร่วมโครงการ

โครงการนี้ออกแบบมาสำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่หรือนักศึกษาจบใหม่ และผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน (จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปีขึ้นไป) ที่มองหาโปรแกรมฝึกงานในอุตสาหกรรมการบริการ ช่วงเวลา 6 เดือน – 1 ปี ที่สหราชอาณาจักร

สิ่งที่ต้องเตรียม

เอกสารที่ใช้สำหรับยื่นวีซ่า

 1. เรซูเม่ที่อัพเดทล่าสุดพร้อมรูปถ่าย
 2.  สำเนาพาสปอร์ต
 3. ใบรับรองสถานภาพนักศึกษา/ ใบรับรองการผ่านฝึกอบรม/ เอกสารแสดงผลการเรียน
 4. ไม่มีการละเมิดการเข้าเมือง เช่น อยู่เกินกำหนดหรือโดนเนรเทศจากประเทศใดๆ
 5. ไม่เป็นโรควัณโรค
 6. หนังสือรายการฝากถอนเงินในบัญชี (Bank Statement) ไม่ต่ำกว่า 30 วันและมียอดเงินในบัญชีไม่ต่ำกว่า £2,500 หรือมากกว่านั้น
 7. สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นคนไทย จะต้องใช้หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม

วีซ่า

 1. สามารถทำได้ทุกสัญชาติ
 2. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนจาก A listed visa sponsor
 3. วัตถุประสงค์ของวีซ่า คือ โครงการแลกเปลี่ยนที่ได้รับการอนุญาติจากรัฐบาลเพื่อให้ผู้คนจากต่างประเทศเข้ามาแบ่งปันความรู้และรับประสบการณ์ที่ดีที่สุด

ระยะเวลาในการดำเนินการ

 1. สมัคร 5 – 6 เดือนก่อนวันเริ่มต้นฝึกงานที่คุณต้องการ
 2. จัดการตารางสัมภาษณ์งานกับนายจ้าง ใช้เวลาประมาณ 4-10 สัปดาห์
 3. รอเอกสารรับรองจากองค์กรสนับสนุน ใช้เวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์
 4. ทำเอกสารวีซ่าและสัมภาษณ์วีซ่า ใช้เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์
How to register
ขั้นตอนการสมัคร

1. สอบถามข้อมูล โรงแรม และช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครกับเจ้าหน้าที่ทาง Line (Line ID: @ieeintern มีเครื่องหมาย @) หรือ คลิกที่นี่

 

2.สัมภาษณ์วัดระดับภาษาอังกฤษเบื้องต้น

3. ส่งเอกสารให้กับจ้าหน้าที่ผ่านทาง Line (Line ID: @ieeintern มีเครื่องหมาย @) หรือคลิกที่นี่ คลิกที่นี่ 

 

4. รอพิจารณา

5. ดำเนินการด้านเอกสารและชำระเงิน

6. จัดเตรียมเอกสารวีซ่า

7. ประชุม/ปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง

8. ออกเดินทางสูสหราชอาณาจักร

Study and work canada

 

 

ฟังเสียงจากนักเรียนของเรา
Our Reviews
More Reviews
image review
INTERNSHIP
น้องหลุยด์
AGE
23
PROGRAM
Internship
ก่อนจะเป็นเด็กทุน EP.15 น้องหลุยด์ HARRAH’S LAKETAHOE, CA
เหตุผลที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการกับ IEE Thailand เพราะดิฉันได้รับคำแนะนำจากเพื่อนๆที่เข้าร่วมโครงการ เพราะดิฉันอยากโอกาสที่ดีที่ได้ไปฝึกงานที่ต่างประเทศ และได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรง และได้พัฒนาทักษะ Skills ด้านการทำครัวเพราะจะได้ต่อยอด ทักษะของตนเองที่เคยเรียนมาตลอดระยะเวลา 4 ปี ในรั้ววิทยาลัย นอกจากนี้การไปฝึกงานต่างประเทศยังสามารถช่วยเรื่องการสมัครงานในอนาคตของดฉันได้อีกด้วยค่ะ
image review
INTERNSHIP
น้องพีท
AGE
23
PROGRAM
Internship
ก่อนจะเป็นเด็กทุน EP.16 น้องพีท TURNING STONE
ที่ผมตัดสินใจไปกับ IEE Thailand เพราะว่าทางครอบครัวเคยได้ให้พี่สาวไปแลกเปลี่ยนที่ USA ตอนอยู่ High School จึงทำให้ทางบ้านประทับใจกับ IEE แม่จึงไว้ใจและให้ไปกับ IEE ตัวผมเองก็อยากจะไปฝึกงานกับทางโครงการตั้งแต่เข้ามาปี1เลยครับ ทั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ผมจะได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์ชีวิตและสายงานอาชีพของผมเองครับ
image review
INTERNSHIP
น้องมิ้นท์
AGE
23
PROGRAM
Internship
ก่อนจะเป็นเด็กทุน EP.17 น้องมิ้นท์ TURNING STONE
ทุน Scholarship ของ IEE Thailand เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจให้เข้าร่วมเพราะมีทุนที่สามารถ Support สำหรับน้องๆที่มีผลการเรียนที่ดีซึ่งทางดิฉันเองเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีในการในการไปหาประสบการณ์ในต่างประเทศ และยังสามารถนำมาต่อยอดสายการทำงาน Culinary เป็นอย่างดี ขอบคุณทางIEE ที่ช่วยเตรียใความพร้อมเกี่ยวกับเอกสารหรือVisaโดยที่ดิฉันไม่ต้องกังวลอะไรมาก เพราะมีพี่ๆIEEคอยช่วยเหลือคอยให้คำปรึกษาตลอดเลยค่ะ
image review
INTERNSHIP
น้องโชค
AGE
23
PROGRAM
Internship
ก่อนจะเป็นเด็กทุน EP.18 น้องโชค TURNING STONE
ก่อนได้รู้จักกับ IEE Thailand ผมมีความคิดที่อยากไปฝึกงานที่USA เพื่อหาประสบการณ์เพื่อที่จะเป็น เชฟ ที่ดีในอนาคต แต่การที่จะไปฝึกงานที่นั้นค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายสูงและยุ่งยาก แต่พอผมได้รู้จักกับIEE Thailand ทำให้ผมได้รู้ว่ามีการมอบทุนให้กับเด็ก ที่มีเกรดดีและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ดังนั้นผมถึงตัดสินใจเข้าร่วมกับทางโครงการนี้ครับ
image review
INTERNSHIP
น้องแก้ม
AGE
23
PROGRAM
Internship
ก่อนจะเป็นเด็กทุน EP.12 น้องแก้ม Harrah’s and Harvey’s Lake Tahoe
ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณโครงการ INTRENSHIP PROGRAM ที่เป็นส่วนหนึ่งในการสานฝันของหนูที่จะได้ไป ฝึกงานที่ต่างประเทศ ที่หนูตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้เพราะโครงการมีความน่าเชื่อถือ รวมถึงพี่ๆ ที่มหาลัยก็นิยมไปกับโครงการของ IEE THAILAND ทำให้หนูมีความสนใจ หนูรู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้เข้าร่วม โปรแกรมนี้เป็นอย่างมาก การเข้าร่วมโปรแกรมนี้ทำให้หนูมีความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น กล้าที่จะทำความรู้จักกับคนอื่นๆ สำหรับน้องๆ หรือเพื่อนๆ หนูแนะนำโครกงารนี้เลยค่ะ หลายๆคนอาจจะคิดว่าไปต่างประเทศต้องพูดภาษาอังกฤษคล่อง แต่จริงๆแล้วไม่จำเป็นเลยค่ะ เพราะทุกคนสามารถเรียนร็ได้ ไม่มีอะไรน่ากลัวเลยค่ะถ้าใจเราพร้อมที่จะเรียนรู้ ส่วนใครที่กังวลเรื่องค่าใช้จ่าย แต่มีผลการเรียนที่ดีโครงการนี้ยังมีการสอบชิงทุนสนับสนุนให้อีกด้วย
image review
INTERNSHIP
น้องน้ำฟ้า
AGE
23
PROGRAM
Internship
ก่อนจะเป็นเด็กทุน EP.13 น้องน้ำฟ้า SEMINOLE HARD ROCK TAMPA
ที่เลือก IEE เพราะว่าเป็น agency ที่น่าเชื่อถือมากค่ะแล้วก็เป็นagencyที่มีประสบการณ์ที่ส่งนิสิตนักศึกษาไปฝึกงานที่สหรัฐอเมริกามาแล้วมากมายและก็ได้มี Scholarship Support สำหรับน้องน้องที่มีผลการเรียน3.00ขึ้นไปและภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดีซึ่งดิฉันมองว่าการที่เราได้ไปฝึกงานที่ต่างประเทศจะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ใหม่และไปได้ไกลกว่าเดิมในสายอาชีพเพราะจะได้ฝึกงานกับเชฟที่มีระดับฝีมือในโรงแรมที่มีมีชื่อเสียงอันดับต้นๆของสหรัฐอเมริกานอกเหนือจากประสบการณ์ทำงานเราก็จะได้รับSkillsการเอาตัวรอดในต่างแดน แถมยังได้ฝึกภาษากับชาวต่างชาติและได้ท่องเที่ยวไปด้วยในวันหยุด ทั้งนี้ดิฉันก็ขอขอบคุณทาง IEE THAILAND ที่ทำให้ดิฉันเป็นส่วนหนึ่งของคนล่าเชฟที่ได้ไปฝึกงานประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างการทำเรื่องเตรียมเอกสารก็ทำให้ได้พบกับเพื่อนๆมหาลัยอีกด้วย
image review
INTERNSHIP
น้องแก้ม
AGE
23
PROGRAM
Internship
ก่อนจะเป็นเด็กทุน EP.14 น้องแก้ม SEMINOLE HARD ROCK TAMPA
ที่ดิฉันตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ Iee internship เพราะว่ามีทุนและเป็นโอกาสและประสบการณ์ที่ดีในอนาคตที่จะเข้าร่วมโครงการนี้รวมถึงผู้ปกครองก็สนับสนุนด้วย และพี่ๆ IEE Thailand ก็ให้คำปรึกษาและให้การดูแลเป็นอย่างดี สำหรับน้องๆหรือผู้ปกครองที่กังวลหรือกลัว เรื่องภาษาหรือไม่กล้าที่จะออกจากเซฟโซน ดิฉันคิดว่าไม่ต้องกลัวเพราะไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลย ขอบคุณพี่ๆ Iee Thailand ที่ช่วยเตรียมเอกสารต่างๆและคำปรึกษาด้วยค่ะ
image review
INTERNSHIP
น้องแพร DTC
AGE
23
PROGRAM
Internship
ก่อนจะเป็นเด็กทุน EP.11 น้องแพร FOXWOODS RESORT AND CASINO
ดิฉันนางสาวชนิภา ว่องเจริญ นักศึกษาปีที่4 จากวิทยาลัยดุสิตธานีกรุงเทพ คณะศิลปะการประกอบอาหารและการจัดครัว ต้องขอขอบคุณทางโครงการ IEE ที่ได้มอบทุนให้ดิฉันในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน Internship Program นี้ ดิฉันรู้สึกดีใจและประทับใจมากๆ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโอกาสที่ดีครั้งนี้ค่ะ การไป Internship ที่ต่างประเทศเป็นเวลา 1 ปี เป็นอะไรที่ตัดสินใจได้ยากพอตัวค่ะ เพราะต้องจากบ้านไปไกล ในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร อาหารการกิน รวมไปถึงเรื่องวัฒนธรรมที่ต่างจากเดิม แต่ดิฉันเล็งเห็นโอกาสและประโยชน์ที่จะได้รับในโครงการนี้ จึงเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะคว้ามันเอาไว้ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษ เรียนรู้วัฒนธรรมที่เเตกต่าง ประสบการณ์ดีๆ ที่ในชีวิตจะมีสักครั้ง รวมไปถึงทักษะการทำงานในครัวจริงๆ เนื่องจากปีหน้าก็จะเป็นการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ของดิฉัน คือ ชีวิตการทำงาน การได้ไปฝึกงานที่ต่างประเทศในรอยต่อของช่วงชีวิต จึงถือว่าเป็นอะไรที่ท้าทายและเป็นประโยชน์อย่างมากกับดิฉันในอนาคตค่ะ
image review
INTERNSHIP
น้องภูมิ LCB
AGE
23
PROGRAM
Internship
ก่อนจะเป็นเด็กทุน EP.10 น้องภูมิ LCB FOXWOODS RESORT AND CASINO
ขอบคุณทาง iee thailand ที่เปิดโอกาสให้ภูมิได้มาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการทุน INTERNSHIP ได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งภูมิได้ไปที่โรงแรม FOXWOODS เหตุผลที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้ เราเรียนมาทางด้านสาย CULINARY แล้วเห็นว่าโครงการรับเฉพาะสายงานด้านครัวโดยเฉพาะ เลยตัดสินใจสมัครเพื่อลองสัมภาษณ์กับทางโครงการ การตัดสินใจในครั้งนี้ผมคิดว่าจะได้เรียนรู้ทั้งภาษา และได้รับประสบการณ์ในการทำงานจริง ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทาง IEE THAILAND ที่มอบทุนสนับสนุน เพื่อเป็นโอกาสให้น้องๆรุ่นใหม่ที่กำลังสนใจในการไปโครงการ INTERNSHIP แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ฝึกภาษาหรือสร้างความมั่นใจในการทำงาน พี่เชื่อว่าน้องจะได้อะไรมากกว่าที่เราจะเจอให้ประเทศไทย
image review
INTERNSHIP
น้องเอมี่
AGE
23
PROGRAM
Internship
ก่อนจะเป็นเด็กทุน EP.9 น้องเอมี่ TURNING STONE RESORT AND CASINO
ต้องขอขอบคุณทางโครงการ IEE Thailand ที่ทำให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทุนที่จะไปฝึกงานในต่างประเทศ ได้เจอกับเพื่อนๆ คนอื่นๆ จากต่างมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโรงการด้วยกันและได้ไปฝึกในที่เดียวกัน ได้เจอสังคมใหม่ๆ ได้มีโอกาศไปฝึกงานที่ต่างประเทศ และทำให้รู้สึกว่าการไปฝึกงานต่างประเทศไม่ได้ไปยากอย่างที่คิด ที่เลือกตัดสินใจไปกับโครงการ IEE Thailand เพราะว่า มีรุ่นพี่หลายๆคนบอกต่อกันมาว่าไปกับทางโครงการนี้ดีมีทุนด้วยและก็ได้เจอกับพี่ๆ IEE Thailand มาที่วิทยาลัยดุสิตธานีอีกด้วย ทำให้รู้สึกว่าทางโครงการน่าเชื่อถือมากๆ และพี่ๆ โครงการก็น่ารักทุกคน เราอยากให้คนอื่นๆ มองว่าการไปฝึกงานต่างประเทศไม่ได้ยากเสมอไปหรือไม่ได้ไกลเกินเอื้อมขนาดนั้นเพราะเราก็เคยคิดแบบนั้นเหมือนกันจนเราได้คุยได้ปรึษากับพี่ๆ IEE จนเราได้ตัดสินใจและในที่สุดเราก็ผ่านทุกอย่างมาได้ด้วยดี
รวมอัลบัมของโปรแกรม Internship
Our Gallery
View all gallery