เกี่ยวกับเรา IEE Thailand

About Us

International Education Exchange Thailand

ศูนย์แนะแนวการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนานาชาติ

หรือที่เรียกกันว่า I.E.E Thailand ได้ก่อตั้งมาแล้วกว่า 15 ปี เพื่อให้บริการแนะแนว ให้คำปรึกษาแก่เยาวชน นักศึกษา และผู้ที่มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อต่างประเทศหรือฝึกงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งท่องเที่ยวหาประสบการณ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างแดน โดยผ่านโครงการแลกเปลี่ยนนานาชาติหลากหลายโครงการ อาทิเช่น โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนในประเทศสหรัฐอเมริกา (High School Exchange), โครงการทำงานและท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา (Work and Travel), โครงการฝึกงานวิชาชีพ ณ สหรัฐอเมริกา (Internship Program) อีกทั้งทีมงานของ I.E.E Thailand ล้วนแต่มีประสบการณ์ในต่างแดน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การฝึกงาน การทำงาน ทำให้พวกเราตระหนักถึงความสำคัญประสบการณ์อันล้ำค่าที่ได้รับ ในเรื่องของการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร การทำงานอย่างมีระบบ การปรับตัวเข้ากับการอยู่อาศัย ทำงานกับสังคมที่หลากหลายวัฒนธรรม ซึ่งสิ่งนี้มีประโยชน์ ในการทำงานในภายภาคหน้าทั้งต่อตนเอง และประเทศชาติ

Our Service

1. IEE เป็นมืออาชีพทางด้านโครงการแลกเปลี่ยน ด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ตรงมากกว่า 15 ปี
2. IEE จัดเจ้าหน้าที่ออกเดินทางร่วมกับหมู่คณะเพื่อ ติดตาม ผู้เข้าร่วมโครงการกรณีเดินทางเป็นกลุ่ม
3. IEE มีงานระดับ World Class ให้เลือกมากกว่า 1,000 ตำแหน่ง และคัดสรรงานที่ดีมีคุณภาพ
4. IEE รับสมัคร จำนวนจำกัดต่อรุ่น เน้นการดูแลอย่างทั่วถึง เอาใจใส่และเป็นกันเอง
5. IEE ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมต่างหากจากค่าโครงการที่เรียกเก็บจริง
6. IEE ช่วยประสานงานตามเรื่องขอคืนภาษี หลังจากที่เดินทางกลับจากการเข้าร่วมโครงการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

**This is a cultural Exchange Program (J1); we are not an employment Agency.

 IEE เป็นมืออาชีพทางด้านโครงการแลกเปลี่ยน
ด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ตรงมากกว่า 15 ปี

IEE จัดเจ้าหน้าที่ออกเดินทางร่วมกับหมู่คณะเพื่อ
ติดตาม ผู้เข้าร่วมโครงการกรณีเดินทางเป็นกลุ่ม

IEE มีงานระดับ World Class ให้เลือกมากกว่า
1,000 ตำแหน่ง และคัดสรรงานที่ดีมีคุณภาพ

IEE รับสมัคร จำนวนจำกัดต่อรุ่น
เน้นการดูแลอย่างทั่วถึง เอาใจใส่และเป็นกันเอง

IEE ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
เพิ่มเติมต่างหากจากค่าโครงการที่เรียกเก็บจริง

IEE ช่วยประสานงานตามเรื่องขอคืนภาษีหลังจากที่๋เดินทาง
กลับจากการเข้าร่วมโครงการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ