นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ International Education Exchange (IEE Thailand)

                บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น เอ็กซ์เช้นจ จำกัด (IEE Thailand) สถาบันผู้ดูแลนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนต่อต่างประเทศ ได้คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นอย่างแรก ดังนั้นทางสถาบันจึงจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อระบุถึงตัวบุคคลตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ แห่งราชอาณาจักรไทยเท่านั้น

                นโยบายความเป็นส่วนตัว คือ การที่สถาบันเก็บข้อมูล นำมาใช้ และ การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว(ในบางกรณี) โดยนโยบายนี้จะอธิบายถึง การกระทำกับข้อมูลส่วนบุคคล และตัวเลือกที่ผู้ใช้บริการสามารถเลือกได้เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของท่านเอง การที่ผู้ใช้บริการเข้ามาที่เว็บไซต์ของสถาบัน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ถือว่าท่านยอมรับนโยบายของทางสถาบันทันที

                การปกป้องดูแลข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการเปรียบเสมือนความไว้วางใจที่ผู้ใช้บริการมีให้กับทางสถาบันและเป็นสิ่งที่สถาบันให้ความสำคัญเสมอมา ดังนั้นสถาบันจึงจะขอใช้ข้อมูลบางส่วนของผู้ใช้บริการเท่านั้น อันได้แก่ ชื่อ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ที่ทางสถาบันได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ทางสถาบันจึงขอเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกรรมของทางสถาบัน IEE Thailand กับผู้ใช้บริการเท่านั้น

                ทางสถาบันจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่กฎหมายกำหนด หรือเป็นระยะเวลาตามวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลนั้นๆ ผู้ใช้บริการสามารถเยี่ยมชมและท่องเว็บไซต์ของสถาบันได้โดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ

                โดยตลอดการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสถาบัน ผู้ใช้บริการจะอยู่ในฐานะผู้ไม่เปิดเผยตัวตน และไม่สามารถระบุตัวตนได้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะสมัครลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานกับทางสถาบัน และได้เข้าสู่ระบบด้วยชื่อบัญชีและรหัสผ่านของผู้ใช้บริการเอง

ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น เอ็กซ์เช้นจ จำกัด (IEE Thailand) จะไม่ขายหรือยอมให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมรู้เห็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้เก็บรวบรวมไว้โดยเด็ดขาด ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมออนไลน์จะได้รับการเปิดเผยเฉพาะภายในบริษัทของสถาบันเพื่อการดำเนินการภายในเท่านั้น

เมื่อท่านได้สร้างบัญชีผู้ใช้กับ IEE Thailand Online ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะเก็บรวมรวมไว้ อาจมีดังต่อไปนี้

         ชื่อ
         รูปถ่าย
         เลขที่บัตรประชาชน
         ที่อยู่
         ที่อยู่อีเมล
         เบอร์โทรศัพท์บ้าน
         เบอร์โทรศัพท์มือถือ
         วันเดือนปีเกิด
         เพศ
         สถาบันการศึกษา
         ผู้ปกครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวมรวมไว้นั้น จะถูกใช้ดังต่อไปนี้

 • เพื่ออำนวยความสะดวกในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างประเทศและผู้ใช้บริการ
 • เพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นเอกสารกับทางสถานกงศุล
 • เพื่อจัดการเดินทางให้ผู้ใช้บริการเดินทางได้เดินทางโดยสวัสดิภาพ

นอกจากนี้ ทางสถาบันจะใช้ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้กับสถาบันเพื่อ

 • การบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้บริการกับระบบของสถาบัน
 • ตรวจสอบและส่งข้อมูลการดำเนินธุรกรรมทางด้านการเงินของท่านเพื่อยืนยันการชำระเงินทางออนไลน์นั้นๆ
 • เพื่อตรวจสอบจำนวนการเข้าใช้ของข้อมูลจากเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาภายในเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการยิ่งขึ้น
 • เพื่อที่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข (Team and Conditions) ของสถาบัน
 • เพื่ออัพเดตข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
 • เพื่อปฏิบัติตามข้อกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ

                เมื่อท่านได้ลงทะเบียนกับเราบนเว็บไซต์ของ ieethailand.com แล้ว สถาบันจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลในการจัดส่งสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นจากสถาบัน โดยผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการรับข้อมูลสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นดังกล่าวได้ทุกเมื่อ เพียงแจ้งเข้ามาให้กับทางเจ้าหน้าที่ได้ทราบ ทั้งนี้ท่านจะต้องเก็บข้อมูลที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบและข้อมูลส่วนตัวในบัญชีผู้ใช้เป็นความลับมิให้ข้อมูลดังกล่าวผ่านไปถึงบุคคลภายนอกใดๆ ได้ เราไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับการเข้าสู่ระบบที่ไม่เป็นไปตามความถูกต้องได้ หากความเสียหายนั้นไม่ได้มีสาเหตุมาจากสถาบัน

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น เอ็กซ์เช้นจ จำกัด (IEE Thailand) ขอยืนยันให้ท่านมั่นใจได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมไว้ทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาไว้ในคลังข้อมูลของเราเป็นอย่างดีที่สุด เราปกป้องและรักษาข้อมูลของท่านด้วยมาตรการดังต่อไปนี้

 • กำหนดขอบเขตในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 • คอยดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีทั้งหลายให้มีประสิทธิภาพเสมอเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าสู่ระบบ
 • ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลทิ้งทันทีเมื่อพ้นวาระความจำเป็นในการเก็บข้อมูลไว้แล้ว เพื่อความปลอดภัย

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านกับบุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นๆ นอกเหนือจากองค์กรต่างประเทศและสถานกงศุลของสถาบันที่ดำเนินการอยู่และบริษัทที่ทำดำเนินการเดินทางของผู้ใช้บริการ อนึ่ง อาจมีสถานการณ์พิเศษที่ ieethailand.com อาจถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่าน โดยต้องดำเนินการตามที่จำเป็นในกรณีที่อาจกระทบถึงความปลอดภัยในสวัสดิภาพ ชีวิต และร่างกายของบุคคลอื่น หรือมีการบังคับทางกฎหมาย

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น เอ็กซ์เช้นจ จำกัด (IEE Thailand) มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข นโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อ และทุกๆการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ จะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของเรา

ติดต่อ IEE Thailand

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น เอ็กซ์เช้นจ จำกัด (IEE Thailand)

128/147 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 14A ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท ราชเทวี กทม. 10400

www.ieethailand.com Email : [email protected]

Tel. 02-6129511