image
โครงการแลกเปลี่ยนประเภท USA J-1
image
โครงการแลกเปลี่ยนประเภททุนเอกชน F-1
image
โครงการแลกเปลี่ยนประเทศแคนาดา
image
โครงการแลกเปลี่ยนประเทศอังกฤษ
image
โครงการแลกเปลี่ยนประเทศจีน
image
โครงการศึกษาต่อ
Study Abroad America
image
โครงการศึกษาต่อ
Study Abroad Canada
ข้อมูลโครงการ
รายละเอียดโครงการ

ทุนรัฐบาลอเมริกา คือ  J-1 VISA = EXCHANGE VISA (ประเภทวีซ่านักเรียนทุนของรัฐบาลอเมริกา) ทุนประเภทนี้  นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลอเมริกา ให้ได้มีสิทธิ์เล่าเรียนฟรี ในโรงเรียนรัฐบาล และพักกับครอบครัวอาสาสมัครชาวอเมริกัน ซึ่งกระจายอยู่ในเมืองต่าง ๆ ใน 50 รัฐของประเทศ

โดยมีข้อกำหนดในการรับที่เข้มงวดทั้งเรื่องอายุ ระดับภาษา ระดับผลการเรียน โดยมีองค์กรอุปถัมภ์เป็นผู้ดูแลจัดหาโรงเรียนอุปถัมภ์และจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์  โดยผู้สมัครจะไม่สามารถเลือกโรงเรียน ,พื้นที่,ครอบครัวอุปถัมภ์ได้ เป็นตามกฎหรือเงื่อนไขของรัฐบาลและองค์กรอุปถัมภ์

เนื่องจากในแต่ละปีรัฐบาลมีการจัดสรรทุนในจำนวนที่จำกัด และมีนักเรียนจำนวนมากจากทั่วโลกต้องการที่จะรับทุนนี้ จะถือเป็นเกียรติอย่างมากสำหรับนักเรียนที่ได้รับทุน

ระยะเวลาโครงการ

 • รุ่นที่ 23 : ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (ประมาณ 5 เดือน) เริ่มเดินทาง ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2568 สิ้นสุดโครงการ ในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2568
 • รุ่นที่ 24 : ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (ประมาณ 10 เดือน) เริ่มเดินทาง ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน พ.ศ. 2568 สิ้นสุดโครงการ ในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2569
 • กำหนดการเดินทางจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการเปิด-ปิดภาคเรียนหรือข้อกำหนดของโรงเรียนอุปถัมภ์สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วงเวลาการเปิด-ปิดภาคเรียนจะมีความแตกต่างกันออกไปโดยการเปิดภาคเรียน เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม – กลางเดือนกันยายนและปิดภาคเรียนปลายเดือนพฤษภาคม – ต้นเดือนมิถุนายน ของทุกปี

เกณฑ์การคัดเลือก

พิจารณาจาก

 1. คุณสมบัติทั่วไป ตามประกาศของโครงการฯ (อายุ, ระดับชั้นที่ศึกษา, ผลการเรียนเฉลี่ย ปี 2564 -2566)
 2. คะแนนสอบพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ (การฟัง การอ่านจับใจความ ไวยากรณ์ สัมภาษณ์)
 3. คะแนนสัมภาษณ์ (ระดับภาษา, บุคลิกภาพ, ทัศนคติ)
 4. ทุน J-1 หรือ ทุนรัฐบาลอเมริกา ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนในข้อ ที่ 1-3 ร้อยละ 70 จึงจะผ่านการคัดเลือก

ดาวน์โหลดระเบียบโครงการฯได้ที่นี่

คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ถือสัญชาติไทยหรือสองสัญชาติ
 2. มีสถานภาพเป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 3. มีสถานภาพเป็นนักเรียนทั้งในระหว่างการสอบคัดเลือกและระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ
 4. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 5 (ไปแลกเปลี่ยนระดับชั้น ม.3 – 6)
 5. เกิดวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549  ถึงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2553 (สำหรับ รุ่นที่ 23 / 5 เดือน)
 6. เกิดวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553 (สำหรับ รุ่นที่ 24 / 1 ปี)
 7. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 8. เกรดเฉลี่ยในปี พ.ศ. 2564 – 2566 อนุโลมให้มีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 ได้ไม่เกิน 3 ตัว แต่ในภาคเรียนล่าสุดต้องไม่มีวิชาใดต่ำกว่า 2.00
 9. กรณีในภาคเรียนล่าสุดมีเกรดต่ำกว่า 2.00 จำนวน 1 ตัว แต่ไม่เคยมีเกรดต่ำกว่า 2.00 ใน 5 ภาคเรียนก่อน จะพิจารณาเป็นรายกรณี
 10. มีเกรดเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ในปี 2564 – 2566 ไม่ควรต่ำกว่า 3.00
 11. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีความพิการ ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง โรคติดต่อ หรือโรคที่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ ไม่มีสภาวะบกพร่องทางอารมณ์ (AUTISM) และ/หรือ โรคที่ได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์ เช่น โรคซึมเศร้า ไบโพล่าร์ สมาธิสั้น สามารถดูแลและช่วยเหลือตัวเองได้ดี
 12. ไม่เคยได้รับโทษทางวินัยจากโรงเรียน และ/หรือ ทางกฎหมาย ความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 13. มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการแลกเปลี่ยนเป็นอย่างดี พร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ

โครงการแลกเปลี่ยนคืออะไร? และทำไมถึงควรไปกับ IEE

ศูนย์แนะแนวโครงการแลกเปลี่ยนนานาชาติ International Education Exchange Thailand (IEE, Thailand) ก่อตั้งมาเป็นเวลา 18 ปี ร่วมกับองค์กรไม่แสวงผลกำไรในประเทศสหรัฐอเมริกา (Non-Profit Organization in USA) ภายใต้การดูแลของหน่วยงานรัฐบาลอเมริกา กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ (United States, Department of States) ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, สถานทูตประเทศสหรัฐอเมริกา  ประจำประเทศไทย แคนาดา และสหราชอาณาจักร  ทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก Council on Standards for International Educational Travel (CSIET)  จัดตั้งโครงการฯเพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเสมือนตัวแทนเยาวชนของประเทศไทยเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหราชอาณาจักร  เข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลและใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (ประมาณ 10 เดือน) ด้วยมีความหวังว่า การแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกันนี้จะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันดี สร้างความเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม เปิดโลกทัศน์ เสริมสร้างความมั่นใจ พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา ความคิดและทัศนคติที่ดีสำหรับเยาวชน เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาตนเอง เตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาต่อไปในอนาคต รวมถึงได้มีโอกาสพัฒนาทักษะทางภาษาจากสภาพแวดล้อมจริง  เนื่องจากในแต่ละปีทางรัฐบาลอนุมัติทุนมาในจำนวนที่จำกัดและมีนักเรียนจำนวนมากจากทั่วโลกที่มีความต้องการได้รับทุน จึงถือเป็นเกียรติของนักเรียนที่ได้รับเลือกในการเป็นตัวแทนของนักเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

ทำไมจึงต้องไปแลกเปลี่ยนกับ IEE Thailand
 • IEE Thailand เป็นหนึ่งในไม่กี่โครงการฯ ที่ได้รับการรับรองจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ในการดูแลโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (J-1 Visa)
 • IEE Thailand ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรอุปถัมภ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา (Non-Profit Organization in USA) ภายใต้การดูแลของหน่วยงานกลางของรัฐบาลอเมริกา (United States, Department of States) จัดตั้งโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา (High School Exchange Program) และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก Council on Standards for International Educational Travel (CSIET)

 • IEE Thailand ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรอุปถัมภ์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลถึง 8 องค์กร ซึ่งมีประสบการณ์ในการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนมาเป็นเวลายาวนานกว่า 37 ปี
 • IEE Thailand   ก่อตั้งขึ้นมาเป็นเวลามากกว่า 17 ปี ซึ่งรุ่นที่กำลังเปิดรับในขณะนี้ คือ รุ่นที่ 23 และ 24 ของโครงการแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา
 • IEE Thailand   มีเจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ในการทำงานในโครงการแลกเปลี่ยนมามากกว่า 20 ปี
 • IEE Thailand ได้รับความเชื่อถือจากสถาบันการศึกษา เลือกให้เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านโครงการแลกเปลี่ยน ผลงานที่ผ่านมา เช่น รายการ I-Teen จากช่อง 5, รายการ The Nation, รายการบ่ายนี้มีคำตอบ จากช่อง 9 และช่อง 3
 • IEE Thailand ดูแลนักเรียนแลกเปลี่ยนทุกประเภททุนโครงการฯ ที่เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา ประมาณ 1,200 – 1,500 คนต่อปี ทำให้มีนักเรียนแลกเปลี่ยนของ IEE Thailand กระจายตัวอยู่แทบทุกรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สำหรับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ระดับมัธยมศึกษา(High School Exchange)  IEE Thailand มีนโยบายการคัดเลือกและรับนักเรียน ในจำนวนจำกัด  เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการดูแลที่ทั่วถึง ตลอดเวลาที่นักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ
 • IEE Thailand มีการจัดกิจกรรมในการเตรียมความพร้อม ทางด้านวิชาการและกิจกรรมต่างๆ ก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ เช่น วิชาประวัติศาสตร์อเมริกา, ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน, คลาสเรียนทำอาหารไทย จากเชฟมืออาชีพ, ค่ายกิจกรรมเพื่อการปรับตัวพร้อมเพื่อนๆ ในโครงการฯ พร้อมกับการเรียนรู้กฎเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการและประสบการณ์จากรุ่นพี่ ฟรี! โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (เงื่อนไขตามประกาศ)
 • IEE Thailand มีค่ายเตรียมความพร้อม สำหรับปรับตัว และปรับพื้นฐานทางด้านภาษา ในประเทศอุปถัมภ์ (เช่น ค่ายที่ New York, LA, TORONTO เป็นต้น)
 • IEE Thailand มีเจ้าหน้าที่ประสานงานท้องถิ่น (Local Coordinator) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรอุปถัมภ์ให้ความช่วยเหลือและดูแลนักเรียน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานการประเมินนักเรียนทุน ขณะที่อยู่ในประเทศอุปถัมภ์
 • IEE Thailand มีโครงการต่อเนื่องสำหรับนักเรียนทุนที่ต้องการเรียนต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหราชอาณาจักร
กิจกรรมเตรียมความพร้อม ฟรี! ทุกกิจกรรม

How to register
ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกใบสมัครสอบที่

2. ชำระเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 250 บาทผ่านระบบ Online Payment (ตัดบัตรเครดิต/เดบิต/QR Code)

3. แจ้งชำระค่าสมัครสอบ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 

a. อัปโหลดสลิปที่ คลิกที่นี่ (สามารถตรวจสอบเลข IV ได้จากอีเมลที่ให้ไว้)
b.ส่งสลิปทาง Line Official คลิกที่นี่ 

4. แอดไลน์เพื่อรับการยืนยันการสอบทาง Line Official ( Line Official คลิกที่นี่ )

5. ส่งหลักฐานประกอบการสมัคร

a. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ (ตามข้อ 3)
b. สำเนาผลการเรียน 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง (6 ภาคการศึกษาย้อนหลัง)

ข้อมูลโครงการ
รายละเอียดโครงการ

ทุน F-1 BASIC SCHOLARSHIP (STUDENT VISA)

ทุนสมทบ F-1 เป็นทุนสมทบขององค์กรเอกชน ที่ดำเนินงานภายใต้การดูแลของรัฐบาลอเมริกา โดยนักเรียนจะได้รับทุนสนับสนุนจากโรงเรียนและองค์กรเอกชน สามารถเลือกประเภทว่าเป็นโรงเรียนรัฐบาล (PUBLIC SCHOOL) หรือเอกชน (PRIVATE SCHOOL)นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้เข้าพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ (HOST FAMILY) หรือหอพักแบบ HYBRID ทั้งนี้ทุน F-1 ยังเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่เคยไปแลกเปลี่ยน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยทุนรัฐบาล (J-1) สามารถขอรับทุนต่อเนื่องได้ในปีถัดไป โดยนักเรียนที่เดินทางไปแลกเปลี่ยนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (GRADE 12) ประเภททุนF-1 จะได้รับใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย (HIGH SCHOOL DIPLO-MA) ในกรณีที่สำเร็จการศึกษา และสอบผ่านเกณฑ์การศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือตามเกณฑ์ของโรงเรียน และสามารถนำใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาฯ มาเทียบวุฒิการศึกษากับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

F1 SELECT PROGRAM PUBLIC DAY SCHOOL, PRIVATE DAY SCHOOL , BOARDING SCHOOL

สามารถเลือกระบุรัฐ เมือง โรงเรียน และ/หรือ ประเภทโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนได้(โปรดสอบถามรายชื่อโรงเรียนจากเจ้าหน้าที่ โดยชำระค่าใช้จ่ายตามที่โรงเรียนประกาศพักกับครอบครัวอุปถัมภ์หรือหอพักของโรงเรียน (สำหรับ BOARDING SCHOOL) โดยครอบครัวอุปถัมภ์จะได้รับการคัดสรรมาอย่างดี และได้รับค่าตอบแทนบางส่วนจากทางองค์กร เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับ GRADE 12 จะได้รับใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย (HIGH SCHOOL DIPLOMA)

 • F-1 VISA = STUDENT VISA โดยปกติผู้รับ VISA จะต้องชำระค่าเล่าเรียนทั้งหมดเอง
 • F-1 BASIC SCHOLARSHIP นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนลดหย่อน ค่าเล่าเรียนตามข้อกำหนดขององค์กรอุปถัมภ์
 • F-1 SELECT PROGRAM นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกจะมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โดยชำระค่าเล่าเรียนตามอัตราที่โรงเรียนกำหนด

ระยะเวลาโครงการ

ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (ประมาณ 10 เดือน)เริ่มเดินทาง ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน พ.ศ. 2568 สิ้นสุดโครงการ ในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2569

เกณฑ์การคัดเลือก

พิจารณาจาก

 1. คุณสมบัติทั่วไป ตามประกาศของโครงการฯ (อายุ, ระดับชั้นที่ศึกษา, ผลการเรียนเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง)
 2. คะแนนสอบพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ (การฟัง การอ่านจับใจความ ไวยากรณ์ สัมภาษณ์)
 3. คะแนนสัมภาษณ์ (ระดับภาษา, บุคลิกภาพ, ทัศนคติ)
 4. ทุน F-1 BASIC หรือ ทุนเอกชน ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนในข้อ ที่ 1-3 ผ่าน 50% จึงจะผ่านการคัดเลือก
 5. ทุน F-1 SELECT หรือ ทุนเอกชน เกณฑ์การคัดเลือกขึ้นอยู่กับประกาศของโรงเรียน โดยปกติจะต้องมีคะแนนในข้อ ที่ 1 -3 ผ่าน 50% จึงจะผ่านการคัดเลือก

ดาวน์โหลดระเบียบโครงการฯได้ที่นี่

คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ไม่จำกัดสัญชาติ
 2. มีสถานภาพเป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 3. มีสถานภาพเป็นนักเรียนทั้งในระหว่างการสอบคัดเลือกและระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ
 4. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 5 (ไปแลกเปลี่ยนระดับชั้น ม.3 – 6)
 5. เกิดวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554
 6. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 (สำหรับทุนเอกชน F-1)
 7. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00 (สำหรับศึกษาต่อ F-1 SELECT)
 8. เกรดเฉลี่ยในปีพ.ศ. 2564 – 2566 ทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00 (อนุโลมให้มีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 ได้ไม่เกิน 7 ตัว)
 9. มีเกรดเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ในปี 2564 – 2566 ไม่ควรต่ำกว่า 3.00
 10. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีความพิการ ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง โรคติดต่อ หรือโรคที่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ ไม่มีสภาวะบกพร่องทางอารมณ์ (AUTISM) และ/หรือ โรคที่ได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์ เช่น โรคซึมเศร้า ไบโพล่าร์ สมาธิสั้น สามารถดูแลและช่วยเหลือตัวเองได้ดี
 11. ไม่เคยได้รับโทษทางวินัยจากโรงเรียน และ/หรือ ทางกฎหมาย ความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 12. มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการแลกเปลี่ยนเป็นอย่างดี พร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ

 

โครงการแลกเปลี่ยนคืออะไร? และทำไมถึงควรไปกับ IEE

ศูนย์แนะแนวโครงการแลกเปลี่ยนนานาชาติ International Education Exchange Thailand (IEE, Thailand) ก่อตั้งมาเป็นเวลา 18 ปี ร่วมกับองค์กรไม่แสวงผลกำไรในประเทศสหรัฐอเมริกา (Non-Profit Organization in USA) ภายใต้การดูแลของหน่วยงานรัฐบาลอเมริกา กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ (United States, Department of States) ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, สถานทูตประเทศสหรัฐอเมริกา  ประจำประเทศไทย แคนาดา และสหราชอาณาจักร  ทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก Council on Standards for International Educational Travel (CSIET)  จัดตั้งโครงการฯเพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเสมือนตัวแทนเยาวชนของประเทศไทยเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหราชอาณาจักร  เข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลและใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (ประมาณ 10 เดือน) ด้วยมีความหวังว่า การแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกันนี้จะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันดี สร้างความเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม เปิดโลกทัศน์ เสริมสร้างความมั่นใจ พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา ความคิดและทัศนคติที่ดีสำหรับเยาวชน เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาตนเอง เตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาต่อไปในอนาคต รวมถึงได้มีโอกาสพัฒนาทักษะทางภาษาจากสภาพแวดล้อมจริง  เนื่องจากในแต่ละปีทางรัฐบาลอนุมัติทุนมาในจำนวนที่จำกัดและมีนักเรียนจำนวนมากจากทั่วโลกที่มีความต้องการได้รับทุน จึงถือเป็นเกียรติของนักเรียนที่ได้รับเลือกในการเป็นตัวแทนของนักเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

ทำไมจึงต้องไปแลกเปลี่ยนกับ IEE Thailand
 • IEE Thailand เป็นหนึ่งในไม่กี่โครงการฯ ที่ได้รับการรับรองจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ในการดูแลโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (J-1 Visa)
 • IEE Thailand ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรอุปถัมภ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา (Non-Profit Organization in USA) ภายใต้การดูแลของหน่วยงานกลางของรัฐบาลอเมริกา (United States, Department of States) จัดตั้งโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา (High School Exchange Program) และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก Council on Standards for International Educational Travel (CSIET)

 • IEE Thailand ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรอุปถัมภ์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลถึง 8 องค์กร ซึ่งมีประสบการณ์ในการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนมาเป็นเวลายาวนานกว่า 37 ปี
 • IEE Thailand   ก่อตั้งขึ้นมาเป็นเวลามากกว่า 18 ปี ซึ่งรุ่นที่กำลังเปิดรับในขณะนี้ คือ รุ่นที่ 23 และ 24 ของโครงการแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา
 • IEE Thailand   มีเจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ในการทำงานในโครงการแลกเปลี่ยนมามากกว่า 20 ปี
 • IEE Thailand ได้รับความเชื่อถือจากสถาบันการศึกษา เลือกให้เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านโครงการแลกเปลี่ยน ผลงานที่ผ่านมา เช่น รายการ I-Teen จากช่อง 5, รายการ The Nation, รายการบ่ายนี้มีคำตอบ จากช่อง 9 และช่อง 3
 • IEE Thailand ดูแลนักเรียนแลกเปลี่ยนทุกประเภททุนโครงการฯ ที่เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา ประมาณ 1,200 – 1,500 คนต่อปี ทำให้มีนักเรียนแลกเปลี่ยนของ IEE Thailand กระจายตัวอยู่แทบทุกรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สำหรับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ระดับมัธยมศึกษา(High School Exchange)  IEE Thailand มีนโยบายการคัดเลือกและรับนักเรียน ในจำนวนจำกัด  เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการดูแลที่ทั่วถึง ตลอดเวลาที่นักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ
 • IEE Thailand มีการจัดกิจกรรมในการเตรียมความพร้อม ทางด้านวิชาการและกิจกรรมต่างๆ ก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ เช่น วิชาประวัติศาสตร์อเมริกา, ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน, คลาสเรียนทำอาหารไทย จากเชฟมืออาชีพ, ค่ายกิจกรรมเพื่อการปรับตัวพร้อมเพื่อนๆ ในโครงการฯ พร้อมกับการเรียนรู้กฎเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการและประสบการณ์จากรุ่นพี่ ฟรี! โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (เงื่อนไขตามประกาศ)
 • IEE Thailand มีค่ายเตรียมความพร้อม สำหรับปรับตัว และปรับพื้นฐานทางด้านภาษา ในประเทศอุปถัมภ์ (เช่น ค่ายที่ New York, LA, TORONTO เป็นต้น)
 • IEE Thailand มีเจ้าหน้าที่ประสานงานท้องถิ่น (Local Coordinator) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรอุปถัมภ์ให้ความช่วยเหลือและดูแลนักเรียน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานการประเมินนักเรียนทุน ขณะที่อยู่ในประเทศอุปถัมภ์
 • IEE Thailand มีโครงการต่อเนื่องสำหรับนักเรียนทุนที่ต้องการเรียนต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหราชอาณาจักร
กิจกรรมเตรียมความพร้อม ฟรี! ทุกกิจกรรม

How to register
ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกใบสมัครสอบที่

2. ชำระเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 250 บาทผ่านระบบ Online Payment (ตัดบัตรเครดิต/เดบิต/QR Code)

3. แจ้งชำระค่าสมัครสอบ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 

a. อัปโหลดสลิปที่ คลิกที่นี่ (สามารถตรวจสอบเลข IV ได้จากอีเมลที่ให้ไว้)
b.ส่งสลิปทาง Line Official คลิกที่นี่ 

4. แอดไลน์เพื่อรับการยืนยันการสอบทาง Line Official ( Line Official คลิกที่นี่ )

5. ส่งหลักฐานประกอบการสมัคร

a. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ (ตามข้อ 3)
b. สำเนาผลการเรียน 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง (6 ภาคการศึกษาย้อนหลัง)

ข้อมูลโครงการ
รายละเอียดโครงการ

นักเรียนศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชน ในรัฐ BRITISH COLUMBIA, ALBERTA, MANITOBA, NEWFOUNDLAND, NOVA SCOTIA, QUEBEC และ ONTARIO โดยพักกับครอบครัว (HOMESTAY) หรือหอพักของโรงเรียน สามารถเลือกรัฐหรือโรงเรียนได้ 3 ลำดับ (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย) โรงเรียนมีหลักสูตร ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE (ESL)รองรับ และสามารถเลือกเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศสได้  กรณีต้องศึกษาต่อเนื่อง 2 ปีขึ้นไป (ม.5-6) นักเรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลาย (HIGH SCHOOL DIPLOMA)ในกรณีที่สำเร็จการศึกษา หรือมีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ I#LTS และสอบผ่านเกณฑ์การศึกษาของประเทศแคนาดา หรือตามเกณฑ์ของโรงเรียนนั้น ๆ สำหรับทุนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศแคนาดาเปิดรับจำนวน 20 ทุนต่อปี

ระยะเวลาโครงการ

 • รุ่นที่ 23 : ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (ประมาณ 5 เดือน) เริ่มเดินทาง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 สิ้นสุดโครงการ ในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568
 • รุ่นที่ 24 : ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (ประมาณ 10 เดือน) เริ่มเดินทาง ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน พ.ศ. 2568 สิ้นสุดโครงการ ในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2569
 • กำหนดการเดินทางจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการเปิด-ปิดภาคเรียนหรือข้อกำหนดของโรงเรียนอุปถัมภ์สำหรับประเทศแคนาดา ช่วงเวลาการเปิด-ปิดภาคเรียนจะมีความแตกต่างกันออกไปโดยการเปิดภาคเรียน เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม – กลางเดือนกันยายนและปิดภาคเรียนปลายเดือนพฤษภาคม – ต้นเดือนมิถุนายน ของทุกปี

เกณฑ์การคัดเลือก

พิจารณาจาก

 1. คุณสมบัติทั่วไป ตามประกาศของโครงการฯ (อายุ, ระดับชั้นที่ศึกษา, ผลการเรียนเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง)
 2. คะแนนสอบพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ (การฟัง การอ่านจับใจความ ไวยากรณ์ สัมภาษณ์)
 3. คะแนนสัมภาษณ์ (ระดับภาษา, บุคลิกภาพ, ทัศนคติ)
 4. กลุ่มประเทศแคนาดา ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนในข้อ ที่ 1-3 ผ่าน 50% จึงจะผ่านการคัดเลือก

ดาวน์โหลดระเบียบโครงการฯได้ที่นี่

คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ไม่จำกัดสัญชาติ
 2. มีสถานภาพเป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 3. มีสถานภาพเป็นนักเรียนทั้งในระหว่างการสอบคัดเลือกและระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ
 4. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 (ไปแลกเปลี่ยนระดับชั้น ม.1 – 6)
 5. เกิดวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555 (สำหรับ รุ่นที่ 23 / 5 เดือน) และ (สำหรับ รุ่นที่ 24 / 10 เดือน)
 6. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 7. เกรดเฉลี่ยในปีพ.ศ. 2564 – 2566 ทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00 (อนุโลมให้มีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 ได้ไม่เกิน 3 ตัว)
 8. มีเกรดเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ในปี 2564 – 2566 ไม่ควรต่ำกว่า 3.00
 9. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีความพิการ ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง โรคติดต่อ หรือโรคที่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ ไม่มีสภาวะบกพร่องทางอารมณ์ (AUTISM) และ/หรือ โรคที่ได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์ เช่น โรคซึมเศร้า ไบโพล่าร์ สมาธิสั้น สามารถดูแลและช่วยเหลือตัวเองได้ดี
 10. ไม่เคยได้รับโทษทางวินัยจากโรงเรียน และ/หรือ ทางกฎหมาย ความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 11. มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการแลกเปลี่ยนเป็นอย่างดี พร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ

 

 

โครงการแลกเปลี่ยนคืออะไร? และทำไมถึงควรไปกับ IEE

ศูนย์แนะแนวโครงการแลกเปลี่ยนนานาชาติ International Education Exchange Thailand (IEE, Thailand) ก่อตั้งมาเป็นเวลา 18 ปี ร่วมกับองค์กรไม่แสวงผลกำไรในประเทศสหรัฐอเมริกา (Non-Profit Organization in USA) ภายใต้การดูแลของหน่วยงานรัฐบาลอเมริกา กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ (United States, Department of States) ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, สถานทูตประเทศสหรัฐอเมริกา  ประจำประเทศไทย แคนาดา และสหราชอาณาจักร  ทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก Council on Standards for International Educational Travel (CSIET)  จัดตั้งโครงการฯเพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเสมือนตัวแทนเยาวชนของประเทศไทยเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหราชอาณาจักร  เข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลและใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (ประมาณ 10 เดือน) ด้วยมีความหวังว่า การแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกันนี้จะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันดี สร้างความเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม เปิดโลกทัศน์ เสริมสร้างความมั่นใจ พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา ความคิดและทัศนคติที่ดีสำหรับเยาวชน เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาตนเอง เตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาต่อไปในอนาคต รวมถึงได้มีโอกาสพัฒนาทักษะทางภาษาจากสภาพแวดล้อมจริง  เนื่องจากในแต่ละปีทางรัฐบาลอนุมัติทุนมาในจำนวนที่จำกัดและมีนักเรียนจำนวนมากจากทั่วโลกที่มีความต้องการได้รับทุน จึงถือเป็นเกียรติของนักเรียนที่ได้รับเลือกในการเป็นตัวแทนของนักเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

ทำไมจึงต้องไปแลกเปลี่ยนกับ IEE Thailand
 • IEE Thailand เป็นหนึ่งในไม่กี่โครงการฯ ที่ได้รับการรับรองจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ในการดูแลโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (J-1 Visa)
 • IEE Thailand ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรอุปถัมภ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา (Non-Profit Organization in USA) ภายใต้การดูแลของหน่วยงานกลางของรัฐบาลอเมริกา (United States, Department of States) จัดตั้งโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา (High School Exchange Program) และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก Council on Standards for International Educational Travel (CSIET)

 • IEE Thailand ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรอุปถัมภ์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลถึง 8 องค์กร ซึ่งมีประสบการณ์ในการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนมาเป็นเวลายาวนานกว่า 37 ปี
 • IEE Thailand   ก่อตั้งขึ้นมาเป็นเวลามากกว่า 18 ปี ซึ่งรุ่นที่กำลังเปิดรับในขณะนี้ คือ รุ่นที่ 23 และ 24 ของโครงการแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา
 • IEE Thailand   มีเจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ในการทำงานในโครงการแลกเปลี่ยนมามากกว่า 20 ปี
 • IEE Thailand ได้รับความเชื่อถือจากสถาบันการศึกษา เลือกให้เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านโครงการแลกเปลี่ยน ผลงานที่ผ่านมา เช่น รายการ I-Teen จากช่อง 5, รายการ The Nation, รายการบ่ายนี้มีคำตอบ จากช่อง 9 และช่อง 3
 • IEE Thailand ดูแลนักเรียนแลกเปลี่ยนทุกประเภททุนโครงการฯ ที่เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา ประมาณ 1,200 – 1,500 คนต่อปี ทำให้มีนักเรียนแลกเปลี่ยนของ IEE Thailand กระจายตัวอยู่แทบทุกรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สำหรับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ระดับมัธยมศึกษา(High School Exchange)  IEE Thailand มีนโยบายการคัดเลือกและรับนักเรียน ในจำนวนจำกัด  เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการดูแลที่ทั่วถึง ตลอดเวลาที่นักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ
 • IEE Thailand มีการจัดกิจกรรมในการเตรียมความพร้อม ทางด้านวิชาการและกิจกรรมต่างๆ ก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ เช่น วิชาประวัติศาสตร์อเมริกา, ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน, คลาสเรียนทำอาหารไทย จากเชฟมืออาชีพ, ค่ายกิจกรรมเพื่อการปรับตัวพร้อมเพื่อนๆ ในโครงการฯ พร้อมกับการเรียนรู้กฎเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการและประสบการณ์จากรุ่นพี่ ฟรี! โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (เงื่อนไขตามประกาศ)
 • IEE Thailand มีค่ายเตรียมความพร้อม สำหรับปรับตัว และปรับพื้นฐานทางด้านภาษา ในประเทศอุปถัมภ์ (เช่น ค่ายที่ New York, LA, TORONTO เป็นต้น)
 • IEE Thailand มีเจ้าหน้าที่ประสานงานท้องถิ่น (Local Coordinator) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรอุปถัมภ์ให้ความช่วยเหลือและดูแลนักเรียน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานการประเมินนักเรียนทุน ขณะที่อยู่ในประเทศอุปถัมภ์
 • IEE Thailand มีโครงการต่อเนื่องสำหรับนักเรียนทุนที่ต้องการเรียนต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหราชอาณาจักร
กิจกรรมเตรียมความพร้อม ฟรี! ทุกกิจกรรม

How to register
ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกใบสมัครสอบที่

2. ชำระเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 250 บาทผ่านระบบ Online Payment (ตัดบัตรเครดิต/เดบิต/QR Code)

3. แจ้งชำระค่าสมัครสอบ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 

a. อัปโหลดสลิปที่ คลิกที่นี่ (สามารถตรวจสอบเลข IV ได้จากอีเมลที่ให้ไว้)
b.ส่งสลิปทาง Line Official คลิกที่นี่ 

4. แอดไลน์เพื่อรับการยืนยันการสอบทาง Line Official ( Line Official คลิกที่นี่ )

5. ส่งหลักฐานประกอบการสมัคร

a. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ (ตามข้อ 3)
b. สำเนาผลการเรียน 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง (6 ภาคการศึกษาย้อนหลัง)

ข้อมูลโครงการ
รายละเอียดโครงการ

ACADEMIC EXCHANGE คือ โครงการแลกเปลี่ยนในประทศอังกฤษ สก็อตแลนด์ และเวลส์ ซึ่งนักเรียนจะไม่สามารถเลือกเจาะจงประเทศได้ว่าจะเป็นประเทศใด โดยนักเรียนจะได้เรียนในโรงเรียนของรัฐบาล และพักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่

ระยะเวลาโครงการ

ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (ประมาณ 10 เดือน)เดือนกันยายน พ.ศ. 2567 – เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 (ระยะเวลาการเดินทางจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่การเปิดและปิดภาคเรียนจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของโรงเรียนอุปถัมภ์)

เกณฑ์การคัดเลือก

พิจารณาจาก

 1. คุณสมบัติทั่วไป ตามประกาศของโครงการฯ (อายุ, ระดับชั้นที่ศึกษา, ผลการเรียนเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง)
 2. คะแนนสอบพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ (การฟัง การอ่านจับใจความ ไวยากรณ์ สัมภาษณ์)
 3. คะแนนสัมภาษณ์ (ระดับภาษา, บุคลิกภาพ, ทัศนคติ)
 4. กลุ่มสหราชอาณาจักร (ประเทศอังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์) ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนในข้อ ที่ 1-3 ผ่าน 70% จึงจะผ่านการคัดเลือก
 5. สำหรับทุนแลกเปลี่ยนอังกฤษ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะยื่นผลสอบ IELTS FOR UKVI 5.0

ดาวน์โหลดระเบียบโครงการฯได้ที่นี่

คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ไม่จำกัดสัญชาติ
 2. มีสถานภาพเป็นนักเรียน ในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 3. มีสถานภาพเป็นนักเรียนทั้งในระหว่างการสอบคัดเลือกและระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ
 4. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (ไปแลกเปลี่ยนระดับชั้น ม.2 – 4)
 5. อายุไม่เกิน 16 ปี ในวันเดินทาง
 6. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 7. เกรดเฉลี่ยในปีพ.ศ. 2564 – 2566 ทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00 (อนุโลมให้มีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 ได้ไม่เกิน 3 ตัว)
 8. มีเกรดเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ในปี 2564 – 2566 ไม่ควรต่ำกว่า 3.00
 9. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีความพิการ ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงโรคติดต่อ หรือโรคที่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ ไม่มีสภาวะบกพร่องทางอารมณ์ (AUTISM) และ/หรือ โรคที่ได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์ เช่น โรคซึมเศร้า ไบโพล่าร์ สมาธิสั้น สามารถดูแลและช่วยเหลือตัวเองได้ดี
 10. ไม่เคยได้รับโทษทางวินัยจากโรงเรียน และ/หรือ ทางกฎหมาย ความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 11. มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการแลกเปลี่ยนเป็นอย่างดี พร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ

 

โครงการแลกเปลี่ยนคืออะไร? และทำไมถึงควรไปกับ IEE

ศูนย์แนะแนวโครงการแลกเปลี่ยนนานาชาติ International Education Exchange Thailand (IEE, Thailand) ก่อตั้งมาเป็นเวลา 18 ปี ร่วมกับองค์กรไม่แสวงผลกำไรในประเทศสหรัฐอเมริกา (Non-Profit Organization in USA) ภายใต้การดูแลของหน่วยงานรัฐบาลอเมริกา กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ (United States, Department of States) ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, สถานทูตประเทศสหรัฐอเมริกา  ประจำประเทศไทย แคนาดา และสหราชอาณาจักร  ทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก Council on Standards for International Educational Travel (CSIET)  จัดตั้งโครงการฯเพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเสมือนตัวแทนเยาวชนของประเทศไทยเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหราชอาณาจักร  เข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลและใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (ประมาณ 10 เดือน) ด้วยมีความหวังว่า การแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกันนี้จะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันดี สร้างความเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม เปิดโลกทัศน์ เสริมสร้างความมั่นใจ พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา ความคิดและทัศนคติที่ดีสำหรับเยาวชน เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาตนเอง เตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาต่อไปในอนาคต รวมถึงได้มีโอกาสพัฒนาทักษะทางภาษาจากสภาพแวดล้อมจริง  เนื่องจากในแต่ละปีทางรัฐบาลอนุมัติทุนมาในจำนวนที่จำกัดและมีนักเรียนจำนวนมากจากทั่วโลกที่มีความต้องการได้รับทุน จึงถือเป็นเกียรติของนักเรียนที่ได้รับเลือกในการเป็นตัวแทนของนักเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

ทำไมจึงต้องไปแลกเปลี่ยนกับ IEE Thailand
 • IEE Thailand เป็นหนึ่งในไม่กี่โครงการฯ ที่ได้รับการรับรองจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ในการดูแลโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (J-1 Visa)
 • IEE Thailand ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรอุปถัมภ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา (Non-Profit Organization in USA) ภายใต้การดูแลของหน่วยงานกลางของรัฐบาลอเมริกา (United States, Department of States) จัดตั้งโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา (High School Exchange Program) และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก Council on Standards for International Educational Travel (CSIET)

 • IEE Thailand ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรอุปถัมภ์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลถึง 8 องค์กร ซึ่งมีประสบการณ์ในการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนมาเป็นเวลายาวนานกว่า 37 ปี
 • IEE Thailand   ก่อตั้งขึ้นมาเป็นเวลามากกว่า 18 ปี ซึ่งรุ่นที่กำลังเปิดรับในขณะนี้ คือ รุ่นที่ 23 และ 24 ของโครงการแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา
 • IEE Thailand   มีเจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ในการทำงานในโครงการแลกเปลี่ยนมามากกว่า 20 ปี
 • IEE Thailand ได้รับความเชื่อถือจากสถาบันการศึกษา เลือกให้เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านโครงการแลกเปลี่ยน ผลงานที่ผ่านมา เช่น รายการ I-Teen จากช่อง 5, รายการ The Nation, รายการบ่ายนี้มีคำตอบ จากช่อง 9 และช่อง 3
 • IEE Thailand ดูแลนักเรียนแลกเปลี่ยนทุกประเภททุนโครงการฯ ที่เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา ประมาณ 1,200 – 1,500 คนต่อปี ทำให้มีนักเรียนแลกเปลี่ยนของ IEE Thailand กระจายตัวอยู่แทบทุกรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สำหรับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ระดับมัธยมศึกษา(High School Exchange)  IEE Thailand มีนโยบายการคัดเลือกและรับนักเรียน ในจำนวนจำกัด  เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการดูแลที่ทั่วถึง ตลอดเวลาที่นักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ
 • IEE Thailand มีการจัดกิจกรรมในการเตรียมความพร้อม ทางด้านวิชาการและกิจกรรมต่างๆ ก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ เช่น วิชาประวัติศาสตร์อเมริกา, ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน, คลาสเรียนทำอาหารไทย จากเชฟมืออาชีพ, ค่ายกิจกรรมเพื่อการปรับตัวพร้อมเพื่อนๆ ในโครงการฯ พร้อมกับการเรียนรู้กฎเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการและประสบการณ์จากรุ่นพี่ ฟรี! โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (เงื่อนไขตามประกาศ)
 • IEE Thailand มีค่ายเตรียมความพร้อม สำหรับปรับตัว และปรับพื้นฐานทางด้านภาษา ในประเทศอุปถัมภ์ (เช่น ค่ายที่ New York, LA, TORONTO เป็นต้น)
 • IEE Thailand มีเจ้าหน้าที่ประสานงานท้องถิ่น (Local Coordinator) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรอุปถัมภ์ให้ความช่วยเหลือและดูแลนักเรียน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานการประเมินนักเรียนทุน ขณะที่อยู่ในประเทศอุปถัมภ์
 • IEE Thailand มีโครงการต่อเนื่องสำหรับนักเรียนทุนที่ต้องการเรียนต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหราชอาณาจักร
กิจกรรมเตรียมความพร้อม ฟรี! ทุกกิจกรรม

How to register
ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกใบสมัครสอบที่

2. ชำระเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 250 บาทผ่านระบบ Online Payment (ตัดบัตรเครดิต/เดบิต/QR Code)

3. แจ้งชำระค่าสมัครสอบ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 

a. อัปโหลดสลิปที่ คลิกที่นี่ (สามารถตรวจสอบเลข IV ได้จากอีเมลที่ให้ไว้)
b.ส่งสลิปทาง Line Official คลิกที่นี่ 

4. แอดไลน์เพื่อรับการยืนยันการสอบทาง Line Official ( Line Official คลิกที่นี่ )

5. ส่งหลักฐานประกอบการสมัคร

a. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ (ตามข้อ 3)
b. สำเนาผลการเรียน 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง (6 ภาคการศึกษาย้อนหลัง)

โครงการแลกเปลี่ยนประเทศจีน

โครงการแลกเปลี่ยน ภาษาและวัฒนธรรม ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา(ประมาณ 10 เดือน)โดยนักเรียนจะเริ่มเดินทางในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมหรือไม่เกินกลางเดือนกันยายน 2568 และสิ้นสุดโครงการในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายนของปี 2569 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดจากโรงเรียนอุปถัมภ์นักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชน ในโซนกรุงปักกิ่ง(Beijing) และมณฑลโดยรอบ เช่น เหอเป่ย์ (Hebei) ซานตง
(Shandong) เหลียวหนิง (Liaoning) เหอหนาน (Henan)พักในหอพักของโรงเรียนอุปถัมภ์และมีโอกาสได้พักร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) ในช่วงวันหยุด
ในวันที่สอบคัดเลือกนักเรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนทางโรงเรียนอุปถัมภ์จะมีคลาสเรียนปรับพื้นฐานภาษาให้กับนักเรียนในช่วงภาคเรียนแรก และควรเรียนพื้นฐานภาษาจีนก่อนเดินทาง (อย่างน้อยให้มีระดับ HSK 2-3)เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

ระยะเวลาโครงการ

 • รุ่นที่ 24 : ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (ประมาณ 10 เดือน) เริ่มเดินทางในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน พ.ศ. 2568 สิ้นสุดโครงการในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2569
 • กำหนดการเดินทางจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการเปิด-ปิดภาคเรียนหรือข้อกำหนดของโรงเรียนอุปถัมภ์สำหรับประเทศแคนาดา ช่วงเวลาการเปิด-ปิดภาคเรียนจะมีความแตกต่างกันออกไปโดยการเปิดภาคเรียนเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม -กลางเดือนกันยายนและปิดภาคเรียนปลายเดือนพฤษภาคม -ต้นเดือนมิถุนายน ของทุกปี

เกณฑ์การคัดเลือก

พิจารณาจาก

 1. คุณสมบัติทั่วไป ตามประกาศของโครงการฯ (อายุ, ระดับชั้นที่ศึกษา,ผลการเรียนเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง)
 2. คะแนนสอบพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ (การฟัง การอ่านจับใจความไวยากรณ์ สัมภาษณ์)
 3. คะแนนสัมภาษณ์ (ระดับภาษา, บุคลิกภาพ, ทัศนคติ)
 4. กลุ่มประเทศแคนาดา ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนในข้อ ที่ 1-3 ผ่าน 50%จึงจะผ่านการคัดเลือก
 5. ผู้สมัครสามารถยื่นผลคะแนนสอบ HSK ประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) หากมีผลสอบ HSK 3-4 จะได้รับการพิจารณาควบคู่ไปกับคะแนนสอบคัดเลือกของ IEE

ดาวน์โหลดระเบียบโครงการฯได้ที่นี่

คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ไม่จำกัดสัญชาติ
 2. มีสถานภาพเป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 3. มีสถานภาพเป็นนักเรียนทั้งในระหว่างการสอบคัดเลือกและระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ
 4. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 (ไปแลกเปลี่ยนระดับชั้น ม.4 -6)
 5. อายุ 14-18 ปีในวันที่เดินทาง (กันยายน 2568)
 6. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 7. เกรดเฉลี่ยในปีพ.ศ. 2564 – 2566 ทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00 (อนุโลมให้มีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 ได้ไม่เกิน 3 ตัว)
 8. มีเกรดเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ในปี 2564 – 2566 ไม่ควรต่ำกว่า 3.00
 9. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีความพิการ ทุพพลภาพไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง โรคติดต่อ หรือโรคที่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ไม่มีสภาวะบกพร่องทางอารมณ์ (AUTISM) และ/หรือโรคที่ได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์ เช่น โรคซึมเศร้า ไบโพล่าร์ สมาธิสั้น สามารถดูแลและช่วยเหลือตัวเองได้ดี
 10. ไม่เคยได้รับโทษทางวินัยจากโรงเรียน และ/หรือ ทางกฎหมายความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 11. มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการแลกเปลี่ยนเป็นอย่างดีพร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ

โครงการแลกเปลี่ยนคืออะไร? และทำไมถึงควรไปกับ IEE

ศูนย์แนะแนวโครงการแลกเปลี่ยนนานาชาติ International Education Exchange Thailand (IEE, Thailand) ก่อตั้งมาเป็นเวลา 18 ปี ร่วมกับองค์กรไม่แสวงผลกำไรในประเทศสหรัฐอเมริกา (Non-Profit Organization in USA) ภายใต้การดูแลของหน่วยงานรัฐบาลอเมริกา กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ (United States, Department of States) ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, สถานทูตประเทศสหรัฐอเมริกา  ประจำประเทศไทย แคนาดา และสหราชอาณาจักร  ทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก Council on Standards for International Educational Travel (CSIET)  จัดตั้งโครงการฯเพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเสมือนตัวแทนเยาวชนของประเทศไทยเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหราชอาณาจักร  เข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลและใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (ประมาณ 10 เดือน) ด้วยมีความหวังว่า การแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกันนี้จะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันดี สร้างความเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม เปิดโลกทัศน์ เสริมสร้างความมั่นใจ พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา ความคิดและทัศนคติที่ดีสำหรับเยาวชน เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาตนเอง เตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาต่อไปในอนาคต รวมถึงได้มีโอกาสพัฒนาทักษะทางภาษาจากสภาพแวดล้อมจริง  เนื่องจากในแต่ละปีทางรัฐบาลอนุมัติทุนมาในจำนวนที่จำกัดและมีนักเรียนจำนวนมากจากทั่วโลกที่มีความต้องการได้รับทุน จึงถือเป็นเกียรติของนักเรียนที่ได้รับเลือกในการเป็นตัวแทนของนักเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

ทำไมจึงต้องไปแลกเปลี่ยนกับ IEE Thailand
 • IEE Thailand เป็นหนึ่งในไม่กี่โครงการฯ ที่ได้รับการรับรองจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ในการดูแลโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (J-1 Visa)
 • IEE Thailand ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรอุปถัมภ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา (Non-Profit Organization in USA) ภายใต้การดูแลของหน่วยงานกลางของรัฐบาลอเมริกา (United States, Department of States) จัดตั้งโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา (High School Exchange Program) และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก Council on Standards for International Educational Travel (CSIET)

 • IEE Thailand ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรอุปถัมภ์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลถึง 8 องค์กร ซึ่งมีประสบการณ์ในการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนมาเป็นเวลายาวนานกว่า 37 ปี
 • IEE Thailand   ก่อตั้งขึ้นมาเป็นเวลามากกว่า 18 ปี ซึ่งรุ่นที่กำลังเปิดรับในขณะนี้ คือ รุ่นที่ 23 และ 24 ของโครงการแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา
 • IEE Thailand   มีเจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ในการทำงานในโครงการแลกเปลี่ยนมามากกว่า 20 ปี
 • IEE Thailand ได้รับความเชื่อถือจากสถาบันการศึกษา เลือกให้เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านโครงการแลกเปลี่ยน ผลงานที่ผ่านมา เช่น รายการ I-Teen จากช่อง 5, รายการ The Nation, รายการบ่ายนี้มีคำตอบ จากช่อง 9 และช่อง 3
 • IEE Thailand ดูแลนักเรียนแลกเปลี่ยนทุกประเภททุนโครงการฯ ที่เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา ประมาณ 1,200 – 1,500 คนต่อปี ทำให้มีนักเรียนแลกเปลี่ยนของ IEE Thailand กระจายตัวอยู่แทบทุกรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สำหรับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ระดับมัธยมศึกษา(High School Exchange)  IEE Thailand มีนโยบายการคัดเลือกและรับนักเรียน ในจำนวนจำกัด  เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการดูแลที่ทั่วถึง ตลอดเวลาที่นักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ
 • IEE Thailand มีการจัดกิจกรรมในการเตรียมความพร้อม ทางด้านวิชาการและกิจกรรมต่างๆ ก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ เช่น วิชาประวัติศาสตร์อเมริกา, ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน, คลาสเรียนทำอาหารไทย จากเชฟมืออาชีพ, ค่ายกิจกรรมเพื่อการปรับตัวพร้อมเพื่อนๆ ในโครงการฯ พร้อมกับการเรียนรู้กฎเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการและประสบการณ์จากรุ่นพี่ ฟรี! โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (เงื่อนไขตามประกาศ)
 • IEE Thailand มีค่ายเตรียมความพร้อม สำหรับปรับตัว และปรับพื้นฐานทางด้านภาษา ในประเทศอุปถัมภ์ (เช่น ค่ายที่ New York, LA, TORONTO เป็นต้น)
 • IEE Thailand มีเจ้าหน้าที่ประสานงานท้องถิ่น (Local Coordinator) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรอุปถัมภ์ให้ความช่วยเหลือและดูแลนักเรียน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานการประเมินนักเรียนทุน ขณะที่อยู่ในประเทศอุปถัมภ์
 • IEE Thailand มีโครงการต่อเนื่องสำหรับนักเรียนทุนที่ต้องการเรียนต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหราชอาณาจักร
กิจกรรมเตรียมความพร้อม ฟรี! ทุกกิจกรรม

How to register
ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกใบสมัครสอบที่

2. ชำระเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 250 บาทผ่านระบบ Online Payment (ตัดบัตรเครดิต/เดบิต/QR Code)

3. แจ้งชำระค่าสมัครสอบ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 

a. อัปโหลดสลิปที่ คลิกที่นี่ (สามารถตรวจสอบเลข IV ได้จากอีเมลที่ให้ไว้)
b.ส่งสลิปทาง Line Official คลิกที่นี่ 

4. แอดไลน์เพื่อรับการยืนยันการสอบทาง Line Official ( Line Official คลิกที่นี่ )

5. ส่งหลักฐานประกอบการสมัคร

a. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ (ตามข้อ 3)
b. สำเนาผลการเรียน 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง (6 ภาคการศึกษาย้อนหลัง)

(Study Abroad High School in USA / F-1 Select Program)
โครงการเรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลายในอเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกา (F-1 Select Program)

โครงการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในอเมริกา (High School) IEE Thailand ร่วมกับองค์กรเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกาและโรงเรียนมัธยมศึกษา มากกว่า 200 แห่ง ในประเทศสหรัฐอเมริกา  ทั้งโรงเรียนรัฐบาล (Public Schools) และโรงเรียนเอกชน (Private Schools)   โดยนักเรียนสามารถเลือกโรงเรียน (Day Schools) แบบเข้าพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) หรือ โรงเรียนที่มีหอพักรับรอง (Boarding Schools) 

โดยมีค่าเล่าเรียนพร้อมค่าที่พักที่แตกต่างกันออกไป โดยปกติจะเริ่มต้นที่  800,000 บาท ต่อ 1 ปีการศึกษา

(✓) นักเรียนสามารถเลือกโรงเรียน เลือกเมือง เลือกรัฐได้ตามต้องการ

(✓) นักเรียนสามารถเลือกโรงเรียนมีโปรแกรมสนับสนุนการศึกษาพิเศษ  เช่น  STEM, IB, AP, Sports, Arts

(✓) เมื่อสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 (Grade 12)  จะได้รับใบสำเร็จการศึกษา (High School Diploma)

(✓) มีเจ้าหน้าที่ประสานงานของโครงการฯ อยู่ในทุกพื้นที่ คอยดูแลและให้ความช่วยนักเรียน

(✓) มีประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ (วงเงินสูงสุด ประมาณ 2 ล้าน USD)

ทั้งนี้นักเรียนที่มีผลการเรียนโดดเด่น และมีระดับภาษาอังกฤษที่ดี IEE Thailand ยินดีที่จะมีส่วนช่วยในการประสานงานเพื่อขอทุนลดหย่อนพิเศษจากโรงเรียนให้เป็นกรณีพิเศษ (ขึ้นอยู่ดุลยพินิจของโรงเรียนที่นักเรียนเลือก)

ดาวน์โหลดระเบียบโครงการฯได้ที่นี่

คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ไม่จำกัดสัญชาติ
 2. เกิดระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2550 – 1 ก.ย. 2554
 3. มีเกรดเฉลี่ยสะสม ปี 2564 – 2566  รวม 2.00 ขึ้นไป
 4. ระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร (ก่อนเดินทาง) ม.2 – ม.5 (Grade 8-11)
 5. ระดับชั้นที่เข้าศึกษาต่อ ม.3 – ม.6 (Grade 9-12)

หมายเหตุ  ในบางโรงเรียนอาจมีคุณสมบัติที่อาจแตกต่างกันออกไป IEE Thailand จะช่วยตอบคำถามและช่วยนักเรียนคัดสรรโรงเรียนที่เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน

เอกสารประกอบการสมัคร
 1. เอกสารแสดงผลการเรียน (Transcript) ปีการศึกษา 2564 – 2566
 2. ผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของ IEE Thailand
 3. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL / ESSAY / SCHOOL INTERVIEWS (ตามข้อกำหนดของบางโรงเรียน)

    สามารถสอบถามข้อมูล พร้อมขอรับใบสมัครได้ที่ Line Official Account @ieehighschool (มีเครื่องหมาย@) หรือคลิกที่ลิงก์นี้ https://lin.ee/g2iM7OV

โรงเรียนรัฐบาล (Public Day Schools) แบบเข้าพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family)

ตามนโยบายการพัฒนาการศึกษาของอเมริกา ซึ่งมีแนวคิดในการสร้าง “โรงเรียนที่ดีสุด” โดยยึดหลักให้พัฒนาโรงเรียนรัฐบาลใกล้บ้านให้มีมาตรฐานการศึกษาที่เท่าเทียมกัน  ดังนั้นโดยทั่วไปนักเรียนชาวอเมริกันจะเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนักเรียน  ซึ่งจะมีขนาดแตกต่างกันไปตามจำนวนประชากรที่อยู่ในพื้นที่   หากนักเรียนเลือกเรียนในโรงเรียนรัฐบาลก็จะได้เรียนรวมกับนักเรียนชาวอเมริกันจำนวนมาก 

ข้อเด่น

 • มีค่าเล่าเรียนที่ไม่สูงนักหากเทียบกับโรงเรียนเอกชน หรือ  โรงเรียนที่มีหอพักรับรอง
 • ส่วนใหญ่ไม่มียูนิฟอร์ม
 • มักมีหนังสือเรียนให้ฟรี

ข้อจำกัด

 • นักเรียนต่างชาติจะสามารถเรียนในโรงเรียนรัฐบาลได้เพียง 1 ปีเท่านั้น

โรงเรียนเอกชน (Private Day Schools) แบบเข้าพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family)

โดยส่วนมากนักเรียนอเมริกันที่เลือกเรียนในโรงเรียนเอกชนมักมาจากครอบครัวที่มีศักยภาพ  เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่สูง  โรงเรียนเอกชนมักมีอุปกรณ์และเครื่องมือในการเรียนที่ทันสมัย  การเรียนการสอนที่เข้มข้น และสัดส่วนครูต่อจำนวนนักเรียนที่ไม่เยอะ ทำให้ง่ายต่อการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด นักเรียนสามารถเรียนต่อเนื่องได้มากกว่า 1 ปี  ส่วนใหญ่มียูนิฟอร์ม โดดเด่นด้วยโปรแกรมสนับสนุนการศึกษาพิเศษ  เช่น  STEM, IB, AP

ข้อจำกัด คือ  สำหรับนักเรียนต่างชาติจะมีค่าเล่าเรียนที่ค่อนข้างสูงกว่าโรงเรียนรัฐบาล

โรงเรียนที่มีหอพักรับรอง (Boarding Schools)

Boarding Schools เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับนักเรียนไม่ต้องการรอการจัดคู่กับครอบครัวอุปถัมภ์  เมื่อได้เอกสารตอบรับจากโรงเรียนแล้วก็เตรียมตัวพร้อมสำหรับการไปเรียนได้เลย  ห้องพักส่วนตัวหรือห้องพักร่วม (2 – 4 คน)  มีทั้งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน  โดยส่วนมากมักเป็นโรงเรียนเอกชน  หอพักของโรงเรียนมักอยู่ในตัวโรงเรียน หรือบริเวณใกล้ ๆ (มีโรงเรียนบัสโรงเรียนรับส่ง) โรงเรียนจะดูแลอาหารทุกมื้อให้กับนักเรียน  รวมทั้งจัดกิจกรรมต่างให้นักเรียนได้เข้าร่วม มีคุณครู / เจ้าหน้าที่ประจำหอพักดูแลตลอดเวลา

How to register
ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกใบสมัครสอบที่

2. ชำระเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 250 บาทผ่านระบบ Online Payment (ตัดบัตรเครดิต/เดบิต/QR Code)

3. แจ้งชำระค่าสมัครสอบ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 

a. อัปโหลดสลิปที่ คลิกที่นี่ (สามารถตรวจสอบเลข IV ได้จากอีเมลที่ให้ไว้)
b.ส่งสลิปทาง Line Official คลิกที่นี่ 

4. แอดไลน์เพื่อรับการยืนยันการสอบทาง Line Official ( Line Official คลิกที่นี่ )

5. ส่งหลักฐานประกอบการสมัคร

a. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ (ตามข้อ 3)
b. สำเนาผลการเรียน 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง (6 ภาคการศึกษาย้อนหลัง)

(Study Abroad High School in CANADA)
โครงการเรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลายในแคนาดา

ประเทศแคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักเรียนทั่วโลก ด้วยระบบการศึกษาที่โดดเด่น สภาพแวดล้อมที่สดชื่น และผู้คนที่เป็นมิตร โครงการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาในประเทศแคนาดา (high school) IEE Thailand รวมกับองค์กรเอกชนในประเทศแคนาดา และ โรงเรียนมัธยมศึกษาหลายแห่งในประเทศแคนาดา  ทั้งโรงเรียนรัฐบาล (Public Schools) และ โรงเรียนเอกชน  (Private Schools) เกือบ 50 โรงเรียน นักเรียนสามารถเลือกโรงเรียน (Day Schools) แบบเข้าพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ (Home Stay) หรือ โรงเรียนที่มีหอพักรับรอง (Boarding Schools)  โดยมีค่าเล่าเรียนพร้อมค่าที่พักที่แตกต่างกันออกไป โดยปกติจะเริ่มต้นที่  800,000 บาท ต่อ 1 ปีการศึกษา  

 • สามารถเลือกโรงเรียน เลือกเมือง ได้ตามต้องการ
 • เรียนจบชั้น ม.6 (Grade 12)  ได้รับใบสำเร็จการศึกษา (High School Diploma) (ต้องเรียนอย่างน้อย 2 ปี)
 • มี 2 หลักสูตรให้เลือก หลักสูตรภาษาอังกฤษ , หลักสูตรภาษาฝรั่งเศส
 • มีเจ้าหน้าที่ประสานงานของโครงการฯ อยู่ในทุกพื้นที่ คอยดูแลและให้ความช่วยนักเรียน
 • มีประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุวงเงินสูงสุด

ทั้งนี้สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนโดดเด่น และมีระดับภาษาอังกฤษที่ดี IEE Thailand ยินดีที่จะมีส่วนช่วยในการประสานงานเพื่อขอทุนลดหย่อนพิเศษจากโรงเรียนให้เป็นกรณีพิเศษ (ขึ้นอยู่ดุลยพินิจของโรงเรียนที่นักเรียนเลือก)

ดาวน์โหลดระเบียบโครงการฯได้ที่นี่

คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ไม่จำกัดสัญชาติ
 2. เกิดระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2550 – 1 ก.ย. 2554
 3. มีเกรดเฉลี่ยสะสม ปี 2564 – 2566  รวม 2.00 ขึ้นไป
 4. ระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร (ก่อนเดินทาง) ม.2 – ม.5 (Grade 8-11)
 5. ระดับชั้นที่เข้าศึกษาต่อ ม.1 – ม.5 (Grade 7-11)

หมายเหตุ  ในบางโรงเรียนอาจมีคุณสมบัติที่อาจแตกต่างกันออกไป IEE Thailand จะช่วยตอบคำถามและช่วยนักเรียนคัดสรรโรงเรียนที่เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน

เอกสารประกอบการสมัคร
 1. เอกสารแสดงผลการเรียน (Transcript) ปีการศึกษา 2564 – 2566
 2. ผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของ IEE Thailand
 3. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL / ESSAY / SCHOOL INTERVIEWS (ตามข้อกำหนดของบางโรงเรียน)

สามารถสอบถามข้อมูล พร้อมขอรับใบสมัครได้ที่ Line Official Account @ieehighschool (มีเครื่องหมาย@) หรือคลิกที่ลิงก์นี้ https://lin.ee/g2iM7OV

โรงเรียนรัฐบาล (Public Day Schools) แบบเข้าพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ (Home Stay)

ตามนโยบายการพัฒนาการศึกษาของอเมริกา ซึ่งมีแนวคิดในการสร้าง “โรงเรียนที่ดีสุด” โดยยึดหลักให้พัฒนาโรงเรียนรัฐบาลใกล้บ้านให้มีมาตรฐานการศึกษาที่เท่าเทียมกัน  ดังนั้นโดยทั่วไปนักเรียนชาวอเมริกันจะเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนักเรียน  ซึ่งจะมีขนาดแตกต่างกันไปตามจำนวนประชากรที่อยู่ในพื้นที่   หากนักเรียนเลือกเรียนในโรงเรียนรัฐบาลก็จะได้เรียนรวมกับนักเรียนชาวอเมริกันจำนวนมาก 

ข้อเด่น

 • มีค่าเล่าเรียนที่ไม่สูงนักหากเทียบกับโรงเรียนเอกชน หรือ  โรงเรียนที่มีหอพักรับรอง
 • ส่วนใหญ่ไม่มียูนิฟอร์ม
 • มักมีหนังสือเรียนให้ฟรี

ข้อจำกัด

 • นักเรียนต่างชาติจะสามารถเรียนในโรงเรียนรัฐบาลได้เพียง 1 ปีเท่านั้น

โรงเรียนเอกชน (Private Day Schools) แบบเข้าพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ (Home Stay)

โดยส่วนมากนักเรียนอเมริกันที่เลือกเรียนในโรงเรียนเอกชนมักมาจากครอบครัวที่มีศักยภาพ  เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่สูง  โรงเรียนเอกชนมักมีอุปกรณ์และเครื่องมือในการเรียนที่ทันสมัย  การเรียนการสอนที่เข้มข้น และสัดส่วนครูต่อจำนวนนักเรียนที่ไม่เยอะ ทำให้ง่ายต่อการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด นักเรียนสามารถเรียนต่อเนื่องได้มากกว่า 1 ปี  ส่วนใหญ่มียูนิฟอร์ม โดดเด่นด้วยโปรแกรมสนับสนุนการศึกษาพิเศษ  เช่น  STEM, IB, AP

ข้อจำกัด คือ  สำหรับนักเรียนต่างชาติจะมีค่าเล่าเรียนที่ค่อนข้างสูงกว่าโรงเรียนรัฐบาล

โรงเรียนที่มีหอพักรับรอง (Boarding Schools)

 

Boarding Schools เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับนักเรียนไม่ต้องการรอการจัดคู่กับครอบอุปถัมภ์  เมื่อได้เอกสารตอบรับจากโรงเรียนแล้วก็เตรียมตัวพร้อมสำหรับการไปเรียนได้เลย  ห้องพักส่วนตัวหรือห้องพักร่วม (2-4 คน)  มีทั้งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน  โดยส่วนมากมักเป็นโรงเรียนเอกชน  หอพักของโรงเรียนมักอยู่ในตัวโรงเรียน หรือบริเวณใกล้ๆ (มีโรงเรียนบัสโรงเรียนรับส่ง) โรงเรียนจะดูแลอาหารทุกมื้อให้กับนักเรียน  รวมทั้งจัดกิจกรรมต่างให้นักเรียนได้เข้าร่วม มีคุณครู/เจ้าหน้าที่ประจำหอพักดูแลตลอดเวลา

How to register
ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกใบสมัครสอบที่

2. ชำระเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 250 บาทผ่านระบบ Online Payment (ตัดบัตรเครดิต/เดบิต/QR Code)

3. แจ้งชำระค่าสมัครสอบ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 

a. อัปโหลดสลิปที่ คลิกที่นี่ (สามารถตรวจสอบเลข IV ได้จากอีเมลที่ให้ไว้)
b.ส่งสลิปทาง Line Official คลิกที่นี่ 

4. แอดไลน์เพื่อรับการยืนยันการสอบทาง Line Official ( Line Official คลิกที่นี่ )

5. ส่งหลักฐานประกอบการสมัคร

a. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ (ตามข้อ 3)
b. สำเนาผลการเรียน 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง (6 ภาคการศึกษาย้อนหลัง)

ฟังเสียงจากนักเรียนของเรา
Our Reviews
More Reviews
image review
HIGHSCHOOLEXCHANGE
เนย
AGE
16
PROGRAM
High School Exchange
เนย ศุภิสรา นามเขื่อนแพทย์
บินสู่แคลิฟอร์เนีย! ย้าย3บ้าน 3โรงเรียนแต่คุ้มเวอร์
image review
HIGHSCHOOLEXCHANGE
ปอตี้
AGE
17
PROGRAM
High School Exchange
ปอตี้ วีรวัฒ์ งามเมธาวงศ์
ครั้งหนึ่งชีวิตสุดคุ้มสุดชิลล์ ณ ไฮสคูลอเมริกา เรียน กีฬา และชมรม!
image review
HIGHSCHOOLEXCHANGE
ไอซ์
AGE
16
PROGRAM
High School Exchange
ไอซ์ ณัฐนพธร ปรางจโรจน์
เมื่อตัดสินใจไปแลกเปลี่ยน ช่วง ม.6
image review
HIGHSCHOOLEXCHANGE
ถุงแป้ง
AGE
18
PROGRAM
High School Exchange
ถุงแป้ง วาสิตา เสถียรวงศ์นุกุล
OHIO จากรัฐที่ไม่เคยรู้จัก จากนี้จะอยู่ในความทรงจำตลอดไป
image review
HIGHSCHOOLEXCHANGE
เนย
AGE
17
PROGRAM
High School Exchange
NOEY-PATNAREE
it will be one of the best year in my life and i can’t imagine my life without coming here to explore the world and meeting new people.
image review
HIGHSCHOOLEXCHANGE
แพรว
AGE
18
PROGRAM
High School Exchange
พัดชา ลี้ไพบูลย์
นักเรียนแลกเปลี่ยนในอเมริกากับหัวข้อฮา ๆ แบบนี้ก็มีด้วย !
image review
HIGHSCHOOLEXCHANGE
มาย
AGE
13
PROGRAM
High School Exchange
ชนาณัติ ชูนามชัยพร
1 ปี ย้ายโฮส 4 บ้าน ทุกบ้านเต็มไปด้วยความอบอุ่น
image review
HIGHSCHOOLEXCHANGE
ปัทมาภรณ์ ดำนุ้ย
AGE
17
PROGRAM
High School Exchange
ปัทมาภรณ์ ดำนุ้ย
1 ปี ณ ไฮสคูลสุดสนุกที่รัฐมิชิแกน
image review
HIGHSCHOOLEXCHANGE
น้องเอิร์ธ
AGE
17
PROGRAM
High School Exchange
ผู้ปกครองน้องเอิร์ธ – คุณานนต์ ปัญจคุณานันท์
ผู้ปกครองน้องเอิร์ธ - คุณานนต์ ปัญจคุณานันท์ ขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ
รวมอัลบัมของโปรแกรม High School Exchange
Our Gallery
View all gallery