image
image
โครงการ
UNIVERSITY PROGRAM
America
image
โครงการ
UNIVERSITY PROGRAM
Canada
image
University Program (Scholarship)

ลักษณะของทุน

1. การันตีการตอบรับล่วงหน้า จากมหาวิทยาลัย 7-10 แห่ง (จากมหาวิทยาลัยรัฐบาล และเอกชน มากกว่า 500 แห่ง)
2. รวมทั้งอาจมีโอกาสตอบรับจากมหาวิทยาลัย Top 100 ranked (หากนักเรียนมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด)
3. ค่าโครงการฯ 1 ปีการศึกษา เริ่มต้นที่ $21,000  รวมค่าที่พัก – อาหาร และ ประกันสุขภาพ

โดยปกติค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก อาหาร และประกันสุขภาพ จะเฉลี่ยอยู่ที่ $40,000-$80,000 ต่อ 1 ปีการศึกษา แต่สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุน จะสมทบเพิ่มเติมเพียง $21,00-$35,000 โดยประมาณ แตกต่างกันไปตามมหาวิทยาลัยที่เลือก, คณะ/สาขา ที่อยากเรียน, งบประมาณส่วนตัวของนักเรียน

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

1. นักเรียนที่มีเกรด GPA 2.5 ขึ้นไป (เกรดยิ่งดียิ่งมีโอกาสได้รับการตอบรับสูง)
2. มีผลสอบ TOEFL 61+ / IELTS 5.5+
3. เนื่องจากเป็นทุนการศึกษาไม่เต็มจำนวน นักเรียนจะต้องมีทุนบางส่วนและทุนนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว

นักเรียนไม่สามารถระบุสถานศึกษาได้ ทางองค์กรอุปถัมภ์ จะเสนอข้อมูลนักเรียนไปยังสถานศึกษาตามความเหมาะสม (งบประมาณส่วนตัวของนักเรียน/มหาวิทยาลัย/รัฐ/ความสนใจ/คณะที่อยากเรียน)

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ชำระค่าลงทะเบียน และส่งใบสมัคร  โดยระบุรายละเอียด เช่น มหาวิทยาลัยที่สนใจ, รัฐที่สนใจ, งบประมาณส่วนตัว, ขนาดวิทยาเขต, คณะ/สาขาวิชา ฯลฯ และ Transcript 3 ปีล่าสุด (ภาษาอังกฤษ)
 2. ภายใน 7-10 วันทำการ IEE Thailand จะแจ้งรายชื่อมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่สามารถตอบรับให้ทุนการศึกษาได้ 7-10 มหาวิทยาลัย
 3. นักเรียนเลือกมหาวิทยาลัยจากรายชื่อที่ได้รับ และชำระค่าโครงการบางส่วนเพื่อสมัครเข้ามหาวิทยาลัย
 4. นักเรียนส่งใบสมัครฉบับเต็มและใบรับรองผลการเรียนฉบับเต็มไปยังมหาวิทยาลัยที่เลือก หรือเอกสารอื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 5. นักเรียนจะได้รับจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัย, คอนเฟิร์มจำนวนการได้รับทุนการศึกษา และ I-20 เพื่อยื่นขอวีซ่า

Community College Program (Scholarship)

หลักสูตร 2+2 นักเรียนจะได้เรียน 2 ปี แรก ใน Community College (สำเร็จการศึกษาในวุฒิปริญญา) และสามารถเรียนต่อในปีที่ 3-4 ในระดับมหาวิทยาลัย (University) เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับระดับปริญญาตรี (full bachelor’s degree)

การศึกษาในระดับปริญญาตรีในอเมริกาจะใช้เวลาทั้งสิ้น 4 ปี โดยสามารถเลือกได้ 2 แบบ คือ

 1. เรียนใน University 4 ปี
 2. เรียนใน Community College  2 ปี + University 2 ปี

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

 1. นักเรียนที่มีเกรด GPA 2.0 ขึ้นไป (เกรดยิ่งดียิ่งมีโอกาสได้รับการตอบรับสูง)
 2. นักเรียนที่ต้องการเรียนในรัฐเด่นๆ เช่น California, Oregon, Florida แต่มีงบประมาณที่จำกัด (อัตราค่าโครงการฯ ของ Community College อยู่ระหว่าง $17,000 – $25,000 ต่อ 1 ปีการศึกษา)

ทำไมถึงต้องเลือก Community College

 1. Community College มีอัตราค่าโครงการฯ ไม่สูง หากเทียบกับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในรัฐที่ได้รับความนิยม เช่น California, Oregon, Florida
 2. Community College ไม่ต้องสอบภาษาอังกฤษ SAT หรือ ACT
 3. Community College เมื่อสำเร็จการศึกษาในปีที่ 2 สามารถโอนย้ายไปยังมหาวิทยาลัยชั้นนำ สำหรับปีที่ 3 และ 4 ในกรณีที่นักเรียนต้องการศึกษาต่อเพื่อจบในระดับปริญญาตรี
 4. Community College มีชั้นเรียนขนาดเล็กและสาขาวิชาที่หลากหลาย เช่น การแสดง วิศวกรรมศาสตร์ การออกแบบเว็บไซต์ เป็นต้น

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ชำระค่าลงทะเบียน และส่งใบสมัคร  โดยระบุรายละเอียด เช่น Community College ที่สนใจ, รัฐที่สนใจ, งบประมาณส่วนตัว, ขนาดวิทยาเขต, คณะ/สาขาวิชา ฯลฯ และ Transcript 3 ปีล่าสุด (ภาษาอังกฤษ)
 2. รอรับจดหมายตอบรับจากทาง Community College
 3. ชำระค่าโครงการบางส่วนเพื่อสมัครเข้า Community College
 4. รอรับ เอกสาร I-20 เพื่อยื่นขอวีซ่า

Elite Top 100 Admissions (Ivy League or Top 100 university)

สำหรับนักเรียนที่อยากเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัย Ivy League หรือ มหาวิทยาลัย Top 100 ของเมริกา และ แคนาดา , IEE Thailand ยินดีที่จะให้คำปรึกษา พร้อมนำทางนักเรียนไปสู่มหาวิทยาลัยที่ใฝ่ฝัน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปีของนักเรียน และคะแนนสอบ)

โปรแกรมสนับสนุนผู้สมัครฯ ของ IEE Thailand

IEE Thailand รวมกับองค์กรอุปถัมภ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโปรแกรมเตรียมพร้อมให้กับนักเรียน เพื่อนำนักเรียนไปสู่มหาวิทยาลัยในฝัน

 1. ช่วยคัดเลือกวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย และช่วยทำ Application สมัครไปยังมหาวิทยาลัย 10 แห่ง
 2. โปรแกรมติวกับรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Ivy League
 3. ตรวจสอบและช่วยดูเอกสารต่างๆ ให้คำแนะนำ แก้ไข และตรวจสอบการเขียน Essay
 4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 5. ช่วยเหลือในการส่งใบสมัครและติดตามผล
 6. ประชุม/อบรม Online ทุกสัปดาห์ ร่วมกับองค์กรอุปถัมภ์ในอเมริกา
 7. ให้คำแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับทางเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับนักเรียน

นักเรียนบางคนอาจจะต้องมีการเรียนเสริม (private tutoring)สำหรับการสอบ SAT exams, SAT subject tests, การเขียน Essays และ กิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการติวจะอยู่ที่ $50-$200 ต่อชั่วโมง ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษา ประสบการณ์ และความพร้อมของผู้สอน

 โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

 1. นักเรียนที่มีผลการเรียนมีเกรดเฉลี่ยระดับสูง
 2. เกรด GPA 3.3 ขึ้นไป (เกรดยิ่งดียิ่งมีโอกาสได้รับการตอบรับสูง)
 3. มีผลสอบ 80+ และ IELTS 7.5+
 4. คะแนน SAT 1350+ และ ACT 27+
 5. นักกิจกรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงความเป็นผู้นำ, กิจกรรมนอกหลักสูตร หรือมีความสามารถพิเศษ
 6. เนื่องจากเป็นทุนการศึกษาไม่เต็มจำนวน นักเรียนจะต้องมีทุนบางส่วนและทุนนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว

อัตราค่าโครงการฯ 1 ปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกาและแคนาดามีตั้งแต่ $50,000 – $80,000 USD มหาวิทยาลัยหลายแห่งเสนอทุนการศึกษาบางส่วนสำหรับนักเรียนต่างชาติ ทั้งนี้นักเรียนต้องแสดงให้เห็นถึงความพร้อมความสามารถด้านวิชาการ เพื่อขอรับทุน

ขั้นตอนการสมัคร

 1. นักเรียนส่งคะแนนสอบ และ Transcript 3 ปีล่าสุด (ภาษาอังกฤษ)
 2. ชำระค่าลงทะเบียน  พร้อมเซ็นต์เอกสารเข้าร่วมโครงการฯ
 3. IEE Thailand จะส่งการแจ้งการอนุมัติทันที หากนักเรียนมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา
 4. นักเรียนชำระเงินมัดจำเพื่อยืนยันการสมัครขอรับทุน (ประมาณ $3,000-$5,000)
 5. นักเรียนเลือกรายชื่อมหาวิทยาลัย 7-10 แห่ง เพื่อส่งใบสมัครขอรับทุน

ปริญญาโท (Masters) และ MBA

IEE Thailand ช่วยให้นักเรียนเลือกและสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโทและ MBA ในสหรัฐอเมริกานักเรียนต้องมีการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS หรือ TOEFL) เพื่อให้มีคุณสมบัติและสมัครโดยตรงกับโปรแกรมปริญญาโท นอกจากนี้เรายังมีประกาศนียบัตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี 1 ปีอีกด้วย ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของหลักสูตรปริญญาโทหรือ MBA หนึ่งปีอยู่ระหว่าง $35,000-$60,000 ปัจจุบันมีเพียงผู้เชี่ยวชาญในโปรแกรม STEM เท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา  IEE Thailand จะช่วยตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครระดับปริญญาโทเป็นรายบุคคล

University Program (Scholarship)

ลักษณะของทุน

1. การันตีการตอบรับล่วงหน้า จากมหาวิทยาลัย 7-10 แห่ง (จากมหาวิทยาลัยรัฐบาล และเอกชน มากกว่า 500 แห่ง)
2. รวมทั้งอาจมีโอกาสตอบรับจากมหาวิทยาลัย Top 100 ranked (หากนักเรียนมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด)
3. ค่าโครงการฯ 1 ปีการศึกษา เริ่มต้นที่ $21,000  รวมค่าที่พัก – อาหาร และ ประกันสุขภาพ

โดยปกติค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก อาหาร และประกันสุขภาพ จะเฉลี่ยอยู่ที่ $40,000-$80,000 ต่อ 1 ปีการศึกษา แต่สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุน จะสมทบเพิ่มเติมเพียง $21,00-$35,000 โดยประมาณ แตกต่างกันไปตามมหาวิทยาลัยที่เลือก, คณะ/สาขา ที่อยากเรียน, งบประมาณส่วนตัวของนักเรียน

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

1. นักเรียนที่มีเกรด GPA 2.5 ขึ้นไป (เกรดยิ่งดียิ่งมีโอกาสได้รับการตอบรับสูง)
2. มีผลสอบ TOEFL 61+ / IELTS 5.5+
3. เนื่องจากเป็นทุนการศึกษาไม่เต็มจำนวน นักเรียนจะต้องมีทุนบางส่วนและทุนนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว

นักเรียนไม่สามารถระบุสถานศึกษาได้ ทางองค์กรอุปถัมภ์ จะเสนอข้อมูลนักเรียนไปยังสถานศึกษาตามความเหมาะสม (งบประมาณส่วนตัวของนักเรียน/มหาวิทยาลัย/รัฐ/ความสนใจ/คณะที่อยากเรียน)

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ชำระค่าลงทะเบียน และส่งใบสมัคร  โดยระบุรายละเอียด เช่น มหาวิทยาลัยที่สนใจ, รัฐที่สนใจ, งบประมาณส่วนตัว, ขนาดวิทยาเขต, คณะ/สาขาวิชา ฯลฯ และ Transcript 3 ปีล่าสุด (ภาษาอังกฤษ)
 2. ภายใน 7-10 วันทำการ IEE Thailand จะแจ้งรายชื่อมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่สามารถตอบรับให้ทุนการศึกษาได้ 7-10 มหาวิทยาลัย
 3. นักเรียนเลือกมหาวิทยาลัยจากรายชื่อที่ได้รับ และชำระค่าโครงการบางส่วนเพื่อสมัครเข้ามหาวิทยาลัย
 4. นักเรียนส่งใบสมัครฉบับเต็มและใบรับรองผลการเรียนฉบับเต็มไปยังมหาวิทยาลัยที่เลือก หรือเอกสารอื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 5. นักเรียนจะได้รับจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัย, คอนเฟิร์มจำนวนการได้รับทุนการศึกษา และ I-20 เพื่อยื่นขอวีซ่า

Community College Program (Scholarship)

หลักสูตร 2+2 นักเรียนจะได้เรียน 2 ปี แรก ใน Community College (สำเร็จการศึกษาในวุฒิปริญญา) และสามารถเรียนต่อในปีที่ 3-4 ในระดับมหาวิทยาลัย (University) เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับระดับปริญญาตรี (full bachelor’s degree)

การศึกษาในระดับปริญญาตรีในอเมริกาจะใช้เวลาทั้งสิ้น 4 ปี โดยสามารถเลือกได้ 2 แบบ คือ

 1. เรียนใน University 4 ปี
 2. เรียนใน Community College  2 ปี + University 2 ปี

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

 1. นักเรียนที่มีเกรด GPA 2.0 ขึ้นไป (เกรดยิ่งดียิ่งมีโอกาสได้รับการตอบรับสูง)
 2. นักเรียนที่ต้องการเรียนในรัฐเด่นๆ เช่น California, Oregon, Florida แต่มีงบประมาณที่จำกัด (อัตราค่าโครงการฯ ของ Community College อยู่ระหว่าง $17,000 – $25,000 ต่อ 1 ปีการศึกษา)

ทำไมถึงต้องเลือก Community College

 1. Community College มีอัตราค่าโครงการฯ ไม่สูง หากเทียบกับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในรัฐที่ได้รับความนิยม เช่น California, Oregon, Florida
 2. Community College ไม่ต้องสอบภาษาอังกฤษ SAT หรือ ACT
 3. Community College เมื่อสำเร็จการศึกษาในปีที่ 2 สามารถโอนย้ายไปยังมหาวิทยาลัยชั้นนำ สำหรับปีที่ 3 และ 4 ในกรณีที่นักเรียนต้องการศึกษาต่อเพื่อจบในระดับปริญญาตรี
 4. Community College มีชั้นเรียนขนาดเล็กและสาขาวิชาที่หลากหลาย เช่น การแสดง วิศวกรรมศาสตร์ การออกแบบเว็บไซต์ เป็นต้น

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ชำระค่าลงทะเบียน และส่งใบสมัคร  โดยระบุรายละเอียด เช่น Community College ที่สนใจ, รัฐที่สนใจ, งบประมาณส่วนตัว, ขนาดวิทยาเขต, คณะ/สาขาวิชา ฯลฯ และ Transcript 3 ปีล่าสุด (ภาษาอังกฤษ)
 2. รอรับจดหมายตอบรับจากทาง Community College
 3. ชำระค่าโครงการบางส่วนเพื่อสมัครเข้า Community College
 4. รอรับ เอกสาร I-20 เพื่อยื่นขอวีซ่า

Elite Top 100 Admissions (Ivy League or Top 100 university)

สำหรับนักเรียนที่อยากเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัย Ivy League หรือ มหาวิทยาลัย Top 100 ของเมริกา และ แคนาดา , IEE Thailand ยินดีที่จะให้คำปรึกษา พร้อมนำทางนักเรียนไปสู่มหาวิทยาลัยที่ใฝ่ฝัน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปีของนักเรียน และคะแนนสอบ)

โปรแกรมสนับสนุนผู้สมัครฯ ของ IEE Thailand

IEE Thailand รวมกับองค์กรอุปถัมภ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโปรแกรมเตรียมพร้อมให้กับนักเรียน เพื่อนำนักเรียนไปสู่มหาวิทยาลัยในฝัน

 1. ช่วยคัดเลือกวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย และช่วยทำ Application สมัครไปยังมหาวิทยาลัย 10 แห่ง
 2. โปรแกรมติวกับรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Ivy League
 3. ตรวจสอบและช่วยดูเอกสารต่างๆ ให้คำแนะนำ แก้ไข และตรวจสอบการเขียน Essay
 4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 5. ช่วยเหลือในการส่งใบสมัครและติดตามผล
 6. ประชุม/อบรม Online ทุกสัปดาห์ ร่วมกับองค์กรอุปถัมภ์ในอเมริกา
 7. ให้คำแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับทางเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับนักเรียน

นักเรียนบางคนอาจจะต้องมีการเรียนเสริม (private tutoring)สำหรับการสอบ SAT exams, SAT subject tests, การเขียน Essays และ กิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการติวจะอยู่ที่ $50-$200 ต่อชั่วโมง ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษา ประสบการณ์ และความพร้อมของผู้สอน

 โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

 1. นักเรียนที่มีผลการเรียนมีเกรดเฉลี่ยระดับสูง
 2. เกรด GPA 3.3 ขึ้นไป (เกรดยิ่งดียิ่งมีโอกาสได้รับการตอบรับสูง)
 3. มีผลสอบ 80+ และ IELTS 7.5+
 4. คะแนน SAT 1350+ และ ACT 27+
 5. นักกิจกรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงความเป็นผู้นำ, กิจกรรมนอกหลักสูตร หรือมีความสามารถพิเศษ
 6. เนื่องจากเป็นทุนการศึกษาไม่เต็มจำนวน นักเรียนจะต้องมีทุนบางส่วนและทุนนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว

อัตราค่าโครงการฯ 1 ปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกาและแคนาดามีตั้งแต่ $50,000 – $80,000 USD มหาวิทยาลัยหลายแห่งเสนอทุนการศึกษาบางส่วนสำหรับนักเรียนต่างชาติ ทั้งนี้นักเรียนต้องแสดงให้เห็นถึงความพร้อมความสามารถด้านวิชาการ เพื่อขอรับทุน

ขั้นตอนการสมัคร

 1. นักเรียนส่งคะแนนสอบ และ Transcript 3 ปีล่าสุด (ภาษาอังกฤษ)
 2. ชำระค่าลงทะเบียน  พร้อมเซ็นต์เอกสารเข้าร่วมโครงการฯ
 3. IEE Thailand จะส่งการแจ้งการอนุมัติทันที หากนักเรียนมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา
 4. นักเรียนชำระเงินมัดจำเพื่อยืนยันการสมัครขอรับทุน (ประมาณ $3,000-$5,000)
 5. นักเรียนเลือกรายชื่อมหาวิทยาลัย 7-10 แห่ง เพื่อส่งใบสมัครขอรับทุน

ปริญญาโท (Masters) และ MBA

IEE Thailand ช่วยให้นักเรียนเลือกและสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโทและ MBA ในสหรัฐอเมริกานักเรียนต้องมีการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS หรือ TOEFL) เพื่อให้มีคุณสมบัติและสมัครโดยตรงกับโปรแกรมปริญญาโท นอกจากนี้เรายังมีประกาศนียบัตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี 1 ปีอีกด้วย ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของหลักสูตรปริญญาโทหรือ MBA หนึ่งปีอยู่ระหว่าง $35,000-$60,000 ปัจจุบันมีเพียงผู้เชี่ยวชาญในโปรแกรม STEM เท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา  IEE Thailand จะช่วยตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครระดับปริญญาโทเป็นรายบุคคล

ฟังเสียงจากนักเรียนของเรา
Our Reviews
More Reviews
image review
UNIVERSITYPROGRAM
จันท์
AGE
27
PROGRAM
University Program
จันท์ ชญานิน แก้วทิพยะ
ประสบการณ์ 3 ปี ในอเมริกา 3 ปี 3 รัฐ 3 โรงเรียน
ข่าวอัปเดตของโปรแกรม University Program
News and Activities
More NEWS
รวมอัลบัมของโปรแกรม University Program
Our Gallery
View all gallery