ส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
ตกลง

APPLY FOR EXPERIENCE & TRAININGขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการและข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลใน "ขั้นตอนปฏิบัติในการสมัครเข้าร่วม โครงการฯ และข้อควรทราบ" อย่างละเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งข้าพเจ้ายอมรับขั้นตอนปฏิบัติในการสมัครเข้าร่วม โครงการฯ และข้อควรทราบของบริษัทฯที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด ก่อนการเข้าร่วมโครงการฯนี้