เงื่อนไขการคืนเงิน

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะสามารถขอรับเงินคืนได้ในกรณีที่ชำระค่าโครงการฯ มาเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น

Term of Refundable / เงื่อนไขการคืนเงิน (กรณีชำระค่าโครงการฯ เต็มจำนวนเท่านั้น) จำนวนเงินที่สามารถขอรับคืนได้
 • ค่าลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 7,900 – 9,900 บาท
 • ค่าโครงการส่วนที่ 1 จำนวน 20,000 – 25,000 บาท
 • ค่าแพ็กเกจวีซ่า (Visa Package) มิได้อยู่ในค่าลงทะเบียน และค่าโครงการ โดยทางองค์กรดำเนินการชำระโดยตรงไปยังรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
 • การยกเลิกโครงการ ภายหลังจากเอกสารสิทธิ์ (DS – 2019) ถูกจัดทำขึ้น
  การยกเลิกโครงการ ภายหลังจากได้รับการตรวจลงตรา (Visa) จากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
Non Refundable ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ ในทุกกรณี
 • นายจ้างและ/หรือองค์กรแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ ก่อนที่เอกสารสิทธิ์ (DS – 2019) จะจัดทำขึ้น และองค์กรไม่สามารถหาตำแหน่งงาน หรือสถานที่ทำงานภายในองค์กรทดแทนให้กับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการได้
900 USD
 • การขอยกเลิกโครงการฯ ก่อนเข้ารับการสัมภาษณ์งานกับนายจ้าง หรือตัวแทนนายจ้าง หรือองค์กรต่างประเทศ
 • การขอยกเลิกโครงการฯ เนื่องจากไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานมากกว่า 3 ครั้ง
 • การขอยกเลิกโครงการฯ ภายหลังจากเข้ารับการสัมภาษณ์งานและได้รับคัดเลือกให้เข้าทำงานเรียบร้อยแล้ว
 • การขอยกเลิกโครงการฯ ภายหลังจากการดำเนินการเอกสาร Application เรียบร้อยแล้ว แต่เอกสารสิทธิ์ (DS – 2019) ยังไม่ได้ถูกจัดทำขึ้น
 • ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ไม่ได้รับการตรวจลงตรา (Visa) จากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
700 USD
 • ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ที่มีความประสงค์ให้ IEE Thailand ดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินให้ แต่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ไม่ได้รับการตรวจลงตรา (Visa) จากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
กรณีไม่มีค่าอัพเกรดประกัน สามารถขอรับเงินคืนค่ามัดจำตั๋วได้เต็ม กรณีมีค่าอัพเกรดประกัน จะนำมาหักกับส่วนนี้ก่อน
 • ในกรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ไม่ได้รับการตรวจลงตรา ( VISA ) จากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พิจารณาค่าเงินตามหมวดงานดังนี้
  IEE CLASSICE
  IEE SIGNATURE
  IEE EXCLUSIVE
  IEE ULTIMATE
700 USD
800 USD
1000 USD
1100 USD

หมายเหตุเพิ่มเติม

 1. ในกรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ไม่ได้รับการตรวจลงตรา (Visa) จากสถานทูตสหรัญอเมริกาประจำประเทศไทย ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องคืนเอกสารสิทธิ์ (DS – 2019) พร้อมกับเอกสารยืนยันจากสถานทูตฯ ณ วันที่เข้ารับการสัมภาษณ์
 2. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องส่งคืนเอกสารสิทธิ์ (DS – 2019) ภายใน 1 อาทิตย์กรณีขอคืนเงินวีซ่าไม่ผ่านและยื่นแบบฟอร์มยืนยันการยกเลิกการเข้าร่วมโครงการก่อนเดือนกรกฎาคมในปีที่เข้าร่วมโครงการ มิฉะนั้นจะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการขอรับเงินคืน
 3. เมื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ส่งเอกสารยกเลิกการเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับเงินคืนภายในเดือนสิงหาคม ในปีที่เข้าร่วมโครงการ
 4. IEE Thailand จะดำเนินการคืนเงินให้โดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ สั่งจ่ายเช็ค ในชื่อของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เท่านั้น
 5. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ไม่สามารถขายหรือโอนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ ไปยังบุคคลอื่นได้ในทุกกรณี
 6. การคืนเงินเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ในปีที่เข้าร่วมโครงการ
 7. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ไม่สามารถเรียกร้องเงินค่าชดเชย ค่าเสียหาย ที่อยู่นอกเหนือจากระเบียบการคืนเงินตามเอกสารข้างต้นไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 8. หากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ กรอกข้อมูลในเอกสาร Application ผิดพลาด เป็นเหตุให้องค์กรต่างประเทศต้องออกเอกสารสิทธิ์ (DS – 2019) ใหม่ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องชำระค่าปรับและค่าดำเนินการในการออกเอกสาร จำนวน 200 USD