ข่าวอัพเดทจาก IEE Thailand

News and Activities

รับสมัคร : นักเรียนแลกเปลี่ยน จีน (มัธยมศึกษา)

28.02.2023
High School Exchange

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา ประเทศจีน : Student Exchange in CHINA

รูปแบบโครงการ

โครงการแลกเปลี่ยน ภาษาและวัฒนธรรม ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (ประมาณ 10 เดือน) โดยนักเรียนจะเริ่มเดินทางในช่วงประมาณเดือนสิงหาคม หรือไม่เกินกลางเดือนกันยายน 2566 และสิ้นสุดโครงการในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายนของปี 2567 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดจากโรงเรียนอุปถัมภ์ เข้าศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชน ในกรุงปักกิ่ง  เหลียวหนิง ซานตง เหอหนาน

จุดเด่นของโครงการฯ

1.ภาษาจีนเป็นภาษาที่ใช้มากที่สุดในโลก และมีชาวจีนอาศัยเกือบทุกประเทศทั่วโลก ภาษาจีนจึงมีบทบาทสำคัญไม่แพ้ภาษาอังกฤษ
2.จีน คือหนึ่งในประเทศที่เป็นผู้นำในหลายๆด้าน เช่น เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการศึกษา
3.นักเรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน
4.ทางโรงเรียนอุปถัมภ์จะมีคลาสเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีนให้ 2-3 เดือน ช่วงภาคเรียนแรก 
5.นักเรียนจะได้พักในหอพักของโรงเรียนอุปถัมภ์ และมีโอกาสได้พักร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในช่วงวันหยุด

คุณสมบัติ / เกณฑ์การรับสมัคร

1.กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.4-ม.6 (ปีการศึกษา 2566)
2.เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
3.พิจารณาเกรด ปี ปี 2565
4.สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีความพิการ ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง โรคติดต่อ หรือโรคที่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ ไม่มีสภาวะบกพร่องทางอารมณ์ (Autism) และ/หรือโรคที่ได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์ โรคซึมเศร้า / ไบโพล่าร์ สมาธิสั้น สามารถดูแลและช่วยเหลือตัวเองได้ดี
5.ไม่เคยได้รับโทษทางวินัยจากโรงเรียนและ/หรือทางกฎหมาย ความประพฤติดี รับผิดชอบ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
6.มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการแลกเปลี่ยนเป็นอย่างดี พร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ

กิจกรรมเตรียมความพอมก่อนการเดินทาง : มูลค่าไม่ต่ำกว่า   50,000  บาท (ฟรี! โดยไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) 

1คลาสเรียนเตรียมทักษะความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ การพูด ฟัง และเขียน ทุกประเทศ
2คลาสเรียนประวัติศาสตร์อเมริกา (US History)  (ช่วงเดือนเมษายน)ทุกประเทศ
3คลาสเรียนทำอาหารไทย จากเชฟมืออาชีพ  (Cooking Class) (กิจกรรมสำหรับแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม)ทุกประเทศ
4ค่ายกิจกรรมเตรียมความพร้อม พร้อมพบปะรุ่นพี่นักเรียนแลกเปลี่ยน (3 วัน 2 คืน) (ช่วงเดือนกรกฎาคม)(ทุกประเทศ)
5ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ  (2 - 3 ครั้ง)(ทุกประเทศ)
6ค่ายปรับตัว ณ ประเทศอุปถัมภ์ 5 – 14 วัน (ตามความสมัครใจ) (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ลงทะเบียนหลังจากเข้าร่วมโครงการฯ)(ทุกประเทศ)
7รับเกียรติบัตร High School Exchange (หลังเดินทางกลับ)(ทุกประเทศ)

ใบสมัครสอบ

https://www.ieethailand.com/leadform-high-school-exchange/

ติดต่อพี่ๆ IEE

Line : @ieehighschool หรือ https://lin.ee/g2iM7OV

📲 083 069 2556
📲 086 490 2400
📲 086 490 3221
☎️ 02 612 9511 ต่อ 15