ข่าวอัพเดทจาก IEE Thailand

News and Activities

รับสมัคร : นักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา / แคนาดา ระยะเวลา 1 ภาคเรียน (5 เดือน)

15.03.2023
High School Exchange

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา ประเทศแคนาดา / อเมริกา
High School Exchange in CANADA / USA รุ่นที่ 21

  • IEE Thailand High School Exchange ระยะเวลา 1 ภาคเรียน (ประมาณ 5 เดือน)
  • โดยนักเรียนจะเริ่มเดินทางในช่วงเดือนมกราคม 2567  และสิ้นสุดโครงการฯ ในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายนของปี 2567
  • กำหนดการเดินทางจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการเปิด-ปิดภาคเรียนหรือข้อกำหนดของโรงเรียนอุปถัมภ์

1.สัญชาติ : ทุนรัฐบาล USA J-1 เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย / แคนาดา ไม่จำกัดสัญชาติ
2.พิจารณาคุณสมบัติแต่ละประเทศ / แต่ละประเภททุน ตามตาราง
3.มีสถานภาพเป็นนักเรียน ในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ทั้งในระหว่างการสอบและระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ
4.พิจารณาเกรด ปี 2563 – 2565
5.สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีความพิการ ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง โรคติดต่อ หรือโรคที่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์
ไม่มีสภาวะบกพร่องทางอารมณ์ (Autism) และ/หรือโรคที่ได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์ โรคซึมเศร้า / ไบโพล่าร์ สมาธิสั้น สามารถดูแลและช่วยเหลือตัวเองได้ดี
6.ไม่เคยได้รับโทษทางวินัยจากโรงเรียนและ/หรือทางกฎหมาย ความประพฤติดี รับผิดชอบ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
7.มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการแลกเปลี่ยนเป็นอย่างดี พร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Line : @ieehighschool หรือ https://lin.ee/g2iM7OV

📲 083 069 2556
📲 086 490 2400
📲 086 490 3221
☎️ 02 612 9511 ต่อ 15