ข่าวอัพเดทจาก IEE Thailand

News and Activities

9️⃣ การเตรียมตัวก่อนเดินทางไปอเมริกา 🇺🇸

03.03.2024
Work & Travel

1. วางแผนการเดินทางและศึกษาเส้นทาง ที่พัก สนามบิน และการเดินทางในประเทศ ✈️

2. จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารที่จำเป็น เช่น หนังสือเดินทาง DS 2019 VISA 📘

3. เช็คสภาพอากาศของแต่ละรัฐ ❄️ ⛈️ ☀️

4. ปรับเวลาตามโซนของอเมริกา ⏰

5. แลกเงินสำหรับใช้จ่าย น้องๆควรมีทั้งบัตรเครดิตและเงินสด 💵 💳

6. การแต่งกายและกระเป๋าเดินทาง 🧳🎒

7. ยาสามัญประจำบ้าน และยาสำหรับน้องๆ ที่มีโรคประจำตัว ควรนำยาติดตัวด้วย ยาทุกชนิดที่นำไปจะต้องมีฉลากกำกับยาเป็นภาษาอังกฤษ 💊💊

8. อุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น Adapter แปลงกระแสไฟ อเมริกากระแสไฟอยู่ที่ 110V ประเทศไทยอยู่ที่ 220V 🪫🔌

9. การใช้โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต 📲📲