ข่าวอัพเดทจาก IEE Thailand

News and Activities

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน IEE รุ่นที่ 22 สอบปีนี้ ไปปีนี้ยังทันนะ ❗️✨

04.04.2024
High School Exchange

  แลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา ทุนเอกชน F-1 (เดินทาง สิงหาคม 2567)

  • Private Scholarship (F1)
  • Private Scholarship (F1-Select School)
  • Private Scholarship (F1-Boarding School)

  คุณสมบัติ

  1. ไม่จำกัดสัญชาติ
  2. มีสถานภาพเป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
  3. มีสถานภาพเป็นนักเรียนทั้งในระหว่างการสอบคัดเลือกและระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ
  4. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 5 (ไปแลกเปลี่ยนระดับชั้น ม.3 – 6)
  5. เกิดวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553
  6. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 (สำหรับทุนเอกชน F-1)
  7. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00 (สำหรับศึกษาต่อ F-1 SELECT)
  8. เกรดเฉลี่ยในปีพ.ศ. 2563 – 2565 ทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00 (อนุโลมให้มีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 ได้ไม่เกิน 7 ตัว)
  9. มีเกรดเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ในปี 2563 – 2565 ไม่ควรต่ำกว่า 3.00

  แลกเปลี่ยนประเทศแคนาดา 10 เดือน (เดินทาง สิงหาคม 2567)

  1. ไม่จำกัดสัญชาติ
  2. มีสถานภาพเป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
  3. มีสถานภาพเป็นนักเรียนทั้งในระหว่างการสอบคัดเลือกและระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ
  4. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 (ไปแลกเปลี่ยนระดับชั้น ม.1 – 6)
  5. เกิดวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554 (สำหรับ รุ่นที่ 21 / 5 เดือน)และ (สำหรับ รุ่นที่ 22 / 10 เดือน)
  6. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)) ไม่ต่ำกว่า 2.00
  7. เกรดเฉลี่ยในปีพ.ศ. 2563 – 2565 ทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00 (อนุโลมให้มีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 ได้ไม่เกิน 3 ตัว)
  8. มีเกรดเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ในปี 2563 – 2565 ไม่ควรต่ำกว่า 3.00

  แลกเปลี่ยนสาธารณรัฐประชาชนจีน 10 เดือน

  1. ไม่จำกัดสัญชาติ
  2. มีสถานภาพเป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
  3. มีสถานภาพเป็นนักเรียนทั้งในระหว่างการสอบคัดเลือกและระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ
  4. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 (ไปแลกเปลี่ยนระดับชั้น ม.4 -6)
  5. อายุ 14-18 ปีในวันที่เดินทาง (กันยายน 2567)
  6. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)) ไม่ต่ำกว่า 2.50
  7. เกรดเฉลี่ยในปีพ.ศ. 2563 – 2565 ทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00 (อนุโลมให้มีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 ได้ไม่เกิน 3 ตัว)
  8. มีเกรดเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ในปี 2563 – 2565 ไม่ควรต่ำกว่า 3.00

  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม