ข่าวอัพเดทจาก IEE Thailand

News and Activities

นักศึกษาโครงการ Summer Work Travel 🇺🇸 สามารถเปลี่ยนแปลงวีซ่า ปลายทางได้จริงหรือไม่ ?

23.10.2023
Work & Travel

ไม่จริง

🔊🔊 โครงการ Summer Work Travel มีจุดประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำงานใน สหรัฐฯและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม นักศึกษาสามารถ พำนักในสหรัฐฯได้นาน 4 เดือน และ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศสหรัฐอเมริกา

จะอนุญาตให้ผู้สมัครที่มีวีซ่าประเภท J-1 อยู่ต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีก 30 วัน

นับจากวันสิ้นสุดโครงการ อาจส่งผลต่อการพิจารณาขอวีซ่าครั้งต่อไป

@usembassybkk @usembassybangkok

https://th.usembassy.gov/th/visas-th/summer-work-travel-program-th/swt-instructions-th/