AlUMNI

Work & travel
TAKDANAI LAPLAI (TAY)

ตลอดระยะเวลา3เดือนที่อยู่ที่อเมริกา ผมได้เรียนรู้อะไรอีกมากมาย

1. ทุกอาชีพมีเกียรติที่เท่าเทียมกัน แตกต่างแต่เพียงรายได้ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคล การทำงานหนักและต้องมีความรับผิดชอบ มากกว่าการเรียนมากนัก เงินแต่ละดอลหายากเหลือเกิน

2.ระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบขนส่ง ระบบไฟฟ้า ประปา การคมนาคม มีระเบียบ ทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี ยิ่งประเทศนี้ดีมากเท่าไหร่ ในใจผมกลับร้อนรน ไม่อยากจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แต่อยากร่ำเรียนวิชาความรู้จากที่นี่กลับไปพัฒนาประเทศไทยให้มากขึ้น พันเท่าทวีคูณทัดเทียมอานารยประเทศ

3.การเคารพกฎหมาย ทุกคนรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี ตำรวจของที่นี่ต่างกับบ้านเราเป็นอย่างมาก มีคนไปแจ้งความ ตำรวจไม่สามารถ ค้นตัวเราได้หากปราศจากหมายค้น และจะบอกสิทธิของเราให้ทราบทุกครั้งว่าเรามีสิทธิอะไรบ้างตามมิแรนด้าไรท์ประชาชนไม่ยุ่งเรื่องของบุคคลอื่น เรามีสิทธิทำอะไรก็ได้ที่ไม่ผิดกฎหมาย

4.ได้เที่ยว อิสระ มีความสุขมาก ได้ลืมชีวิตของทักษ์ดนัยไปชั่วขณะ และคิดว่าเราคือเจสันฟอร์มไทย์แลนด์