AlUMNI

Work & travel
Chonnikarn Charitngam (Tato)

It’s amazing experience!! เป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่อื่นจริงๆ ถ้าสามารถใช้ชีวิตในประสบการณ์ครั้งนี้ได้ ชีวิตนี้ก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้ว พัฒนาทั้งความรู้ และการใช้ชีวิตจริงๆ