AlUMNI

Internship in USA
ณัฐภิญญาพัชญ์ คูมีชัย
turning stone,NY

สิ่งแรกที่ได้จากโครงการนี้คือการที่เราได้มีโอกาสเดินทางไปอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่เข้ายากและเราได้ประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนหรือรุ่นพี่ที่ต้องปรับเข้าหากันเพราะเราต้องอยู่ด้วยกันตลอด1ปี และยังได้รู้จักเพือนคนไทยต่างมหาวิทยาลัย ได้มีประสบการณ์ในการซื้อรถเเละสอบใบขับขี่ของอเมริกา และเรายังได้เรียนรู้วัฒนธรรมของอเมริกาและยังได้รู้จักเพื่อนฝรั่งอีกมากมาย สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ได้คือภาษา ซึ่งจากคนที่พูดไม่ได้เลยกลายเป็นคนพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นมาก และสิ่งที่ได้จากโครงการยังได้รับค่าตอบแทนจากการทำงานทำให้เราได้รู้จักการใช้เงิน การออมเพื่อไปเที่ยวต่างรัฐในวันหยุดได้ ได้รู้จักการปรับตัวและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย วิถีชีวิต ไปถึงสภาพอากาศที่เราต้องรับมือไม่ว่าจะเป็นพายุหิมะที่บ้างวันหนักจนไปทำงานไม่ได้ หรือบ้างวันก็มีพายุฝนอย่างหนัก ซึ่งตลอดเวลา1ปีเป็นเวลาที่หาจากที่ไหนไม่ได้การไปโครงการได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างทำให้เราโตขึ้น ทัศนคติเปลี่ยนไปและรู้จักการวางแผนชีวิตมากขึ้น