ควรรู้ก่อนนำของเหลวขึ้นเครื่องบิน !!!

🧴ของเหลวทุกชนิดสามารถนำขึ้นเครื่องบินได้ น้ำ เจล ครีม สเปรย์ แว๊กซ์ เช่น ยาสีฟัน น้ำหอม ครีมทาหน้า ทาตัว เครื่องสำอางในรูปของเหลว เป็นต้น

น้องๆสามารถนำของเหลว ของใช้ส่วนตัว ไม่ว่าจะบรรจุมาในรูปแบบของ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก ตลับ ซองแพ็ก แต่ละชิ้นต้องความจุไม่เกิน 100 มล./ชิ้น ต้องมีข้อความระบุปริมาตรบนบรรจุภัณฑ์ชัดเจน โดยรวมทุกชิ้นต้องไม่เกิน 1,000 มล.

** ข้อควรรู้ **

📌 ของเหลวที่ระบุว่าปริมาณเกิน 100 มล. ถึงแม้ว่าจะใช้ใกล้หมดแล้ว ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้เพราะจะดูที่ปริมาณข้างบรรจุภัณฑ์เป็นหลัก

📌 ขวดน้ำดื่มที่ไม่มีน้ำแล้วสามารถนำขึ้นเครื่องได้ แต่ถ้ามีน้ำเหลือนิดหน่อยจะไม่สามารถนำขึ้นได้ ต้องดื่มให้หมดก่อน

ถ้าทำพาสปอตหายที่อเมริกาต้องทำยังไง ??

📕 การขอหนังสือเดินทางชั่วคราวแทนเล่มเดิมที่สูญหาย 📕

หนังสือเดินทางชั่วคราวออกให้กับบุคคลที่หนังสือเดินทางสูญหาย หรือเสียหายจนใช้การไม่ได้ หรือหนังสือเดินทางขาดอายุระหว่างอยู่ต่างประเทศ แต่มีหลักฐานประกอบการขอออกหนังสือเดินทางครบถ้วน และประสงค์จะเดินทางเป็นการเร่งด่วนโดยไม่อาจรอการออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้แทนได้

1. สามารถเดินทางไปทำกับทางสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในสหรัฐอเมริกาได้ด้วยตนเอง มีสำนักงานทั้งสิ้น 4 แห่ง ดังนี้

📍 สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (http://www.thaiembdc.org)

📍 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส (http://www.thaiconsulatela.org)

📍 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก (http://www.thaiconsulatechicago.org)

📍 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก (http://www.thaiconsulnewyork.com)

2. ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ กับ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส Royal Thai Consulate – General, Los Angeles Passport Section (C.I.) 611 N. Larchmont Blvd., Floor 2, Los Angeles, CA 90004

เอกสาร / หลักฐานประกอบ
✅  คำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว 3 ชุด
(เพื่อความสะดวก น้องสามารถกรอกเพียง 1 ชุด และถ่ายสำเนาอีก 2 ชุด และสำหรับผู้ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์)  ใบคำร้องจะต้องมีการรับรองลายมือชื่อจาก Notary Public : เจ้าหน้าที่รับรองเอกสาร สามารถหาเจ้าหน้าที่ได้ตามสำนักงานต่าง ๆ เช่น FedEx Office, Bank, Law Office, Tax Preparer
✅  จดหมายชี้แจงเหตุผลในการเดินทาง
✅  สำเนาบัตรประชาชนไทย หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด

✅  สำเนาบัตรโดยสารเครื่องบิน 3 ชุด

✅  จดหมายชี้แจงเหตุผลในการเดินทางด่วน 3 ชุด

✅  ใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสหรัฐฯ และสำเนา 3 ชุด (กรณีหนังสือเดินทางหาย) 7. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป โดยต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำหรือแว่นสายตาที่สะท้อนแสง ฉากหลังสีขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ไม่รับรูปจาก Photo Machine)
เขียนชื่อนามสกุลหลังรูปถ่าย (3 รูปติดใบคำร้อง และ 1 รูปที่เหลือแนบมากับคำร้องเพื่อใช้ในการทำหนังสือเดินทางชั่วคราว)

หนังสือสําคัญประจําตัว (Certificate of Identity หรือ C.I.)

เป็นเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ออกให้กับบุคคลที่ไม่มีหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางสูญหาย หรือเสียหายจนใช้การไม่ได้ หรือหนังสือเดินทางขาดอายุ แต่มีหลักฐานอื่นเพียงพอที่จะทําให้เชื่อได้ว่าบุคคลผู้นั้นมีสัญชาติไทย

และประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วนโดยไม่อาจรอการออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้แทนได้

กรณีไม่สามารถแสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทยได้ ผู้ถืออาจต้องได้รับการพิสูจน์สัญชาติไทยจากทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย หนังสือสําคัญประจําตัวมีอายุใช้งาน 30 วันนับจากวันที่ออก และใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้วเป็นอันหมดอายุไม่สามารถต่ออายุได้อีก

📕 การขอหนังสือสําคัญประจําตัวใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2 วันทำการ 📕

นับจากวันที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับคำร้อง (ไม่รวมระยะเวลาการส่งเอกสารกลับทางไปรษณีย์) ท่านสามารถยื่นคำร้องขอหนังสือสําคัญประจําตัวได้ 2 ช่องทาง คือ

1. ดำเนินการด้วยตนเอง

สามารถเดินทางไปทำกับทางสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในสหรัฐอเมริกา มีสำนักงานทั้งสิ้น 4 แห่ง ได้แก่

📍 สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (http://www.thaiembdc.org)

📍 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส (http://www.thaiconsulatela.org)

📍 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก (http://www.thaiconsulatechicago.org)

📍 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก (http://www.thaiconsulnewyork.com)

2. ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์

📍 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส

Royal Thai Consulate – General, Los Angeles Passport Section (C.I.)

611 N. Larchmont Blvd., Floor 2, Los Angeles, CA 90004

✅ คำร้องขอหนังสือสำคัญประจำตัว 3 ชุด

(เพื่อความสะดวก น้องสามารถกรอกเพียง 1 ชุด และถ่ายสำเนาอีก 2 ชุด และสำหรับผู้ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์) ใบคำร้องจะต้องมีการรับรองลายมือชื่อจาก Notary Public : เจ้าหน้าที่รับรองเอกสาร สามารถหาเจ้าหน้าที่ได้ตามสำนักงานต่าง ๆ เช่น FedEx Office, Bank, Law Office, Tax Preparer

✅ บันทึกการสอบสวน 3 ชุด (เพื่อความสะดวกน้องสามารถกรอกเพียง 1 ชุด และถ่ายสำเนาอีก 2 ชุด)

✅ จดหมายชี้แจงเหตุผลในการเดินทาง

✅ หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (ฉบับจริง) และสำเนา 3 ชุด

✅ บัตรประชาชนไทย หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด

✅ สำเนาบัตรโดยสารเครื่องบิน 3 ชุด

✅ จดหมายชี้แจงเหตุผลในการเดินทางด่วน 3 ชุด

✅ ใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสหรัฐฯ และสำเนา 3 ชุด (กรณีหนังสือเดินทางหาย)

✅ รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป โดยต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำหรือแว่นสายตาที่สะท้อนแสง ฉากหลังสีขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ไม่รับรูปจาก Photo Machine) เขียนชื่อนามสกุลหลังรูปถ่าย (3 รูปติดใบคำร้อง และ 1 รูปที่เหลือแนบมากับคำร้องเพื่อใช้ในการทำหนังสือเดินทางชั่วคราว)

📕 หนังสือเดินทางเล่มใหม่แทนเล่มเดิมที่สูญหาย 📕

ในกรณีที่หนังสือเดินทางสูญหาย ขอให้ท่านรีบดำเนินการแจ้งความที่สถานีตำรวจในท้องที่ และขอรับใบแจ้งความ (Full Police Report) เพื่อใช้เป็นหลักฐาน ในการทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport) เล่มใหม่

การออกหนังสือเดินทางแทนเล่มที่สูญหาย

สถานกงสุลใหญ่ฯ จะแจ้งยกเลิกหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (ที่สูญหาย) และจะออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ โดยใช้หลักปฏิบัติเช่นเดียวกับการขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสาร / หลักฐานประกอบ

✅ คำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport Application Form)

  ✅ บันทึกการสอบสวน

  ✅ ใบรับแจ้งความจากสถานีตำรวจ

  ✅ สำเนาหนังสือเดินทางเล่มที่สูญหาย (ถ้ามี)

  ✅ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน

  ✅ ค่าธรรมเนียม 35 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น Money Order หรือ Cashier’s Check สั่งจ่าย Royal Thai Consulate-General, Chicago

  สามารถเดินทางไปทำกับทางสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในสหรัฐอเมริกา มีสำนักงานทั้งสิ้น 4 แห่ง ได้แก่

  📍 สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (http://www.thaiembdc.org)

  📍 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส (http://www.thaiconsulatela.org)

  📍 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก (http://www.thaiconsulatechicago.org)

  📍 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก (http://www.thaiconsulnewyork.com)

  📗 การรับเล่ม 📗

  ผู้ที่ยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถขอรับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตนเองประมาณ 4 สัปดาห์ นับจากวันที่ยื่นคำร้องฯ ในกรณีจำเป็นอาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทน หรืออาจร้องขอให้สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดส่งทางไปรษณีย์ โดย Priority Mail with Delivery Confirmation ซึ่งผู้ร้องขอจะต้องชำระค่าไปรษณีย์เอง หากผู้ร้องมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้หนังสือเดินทาง สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแนะนำให้ท่านจัดเตรียมการจัดส่งแบบ Express Mail มาด้วยตนเอง

  📞📞 EMERGENCY LINE สายด่วนฉุกเฉิน 🚨🚨
  สายด่วนฉุกเฉินที่รับให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือในด้านต่างๆโดยเจ้าหน้าที่คนไทย

  📞 🚨 ฉุกเฉิน (Emergency Line) สถานกงสุลใหญ่ฯ – 323-580-4222
  📞 🚨 ด้านกฎหมาย Asian American Advancing Justice – 800-914-9583
  📞 🚨 ด้านสุขภาพ กับ ศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชน – 323-661-2008

  ขอความช่วยเหลือกรณีที่ออาจตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์
  📞 🚨 Thai Community Development Center (Thai CDC) – 323-468-2555
  📞 🚨 Center for Pacific Asian Families (CPAF) – 800-339-3940
  📞 🚨 Asian Women’s Shelter (พื้นที่ San Francisco) 415-751-7110 ต่อ 308

  ไป NEW YORK ต้องเที่ยวตรงไหน ?

  นิวยอร์กเป็นเมืองในฝันของใครหลายๆคน มหานครที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในโลก! เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและความบันเทิง และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญที่ติดอันดับ Top ของโลกด้วยเช่นกัน สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของ NEW YORK มีเยอะมากและห้ามพลาดเลยนะ !!!

  1.เทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) ก็คือถ้าน้องๆคนไหนเลือกไปเที่ยวฝั่ง NY ที่แรกที่ห้ามพลาดเลยก็คือที่นี่เพราะแบบเป็นเหมือน signature ของ  NY เลยก็ว่าได้ เทพีเสรีภาพนี่เป็นสัญลักษณ์สำคัญของสหรัฐอเมริกาที่ชาวฝรั่งเศสได้มอบให้เป็นของขวัญ เมื่อปี ค.ศ.1886 เนื่องในวันเฉลิมฉลองครบรอบวันชาติ 100 ปี ที่ได้ประกาศอิสรภาพจากประเทศอังกฤษนั่นเอง โดยเทพีนี้เป็น สุภาพสตรีสวมเสื้อคลุมปลิวสยาย มีความสูงถึง 305 ฟุต สร้างด้วยโลหะสำริดเนรมิต มือขวาถือคบเพลิงชูขึ้นเหนือศีรษะสวมมงกุฎล้อมด้วยยอดแหลม 7 แฉก ซึ่งหมายถึง 7 ทวีป 7 คาบสมุทร มือซ้ายถือแผ่นจารึกคำประกาศอิสรภาพที่จารึก ตัวอักษรวันที่ 4 JULY 1876 เท้าข้างหนึ่งมีโซ่ตรวนขาด สื่อถึงการได้หลุดพ้นจากการเป็นทาสนั่นเองค่า ภายในรูปปั้นยังมีบันไดวนขึ้นไปสู่ยอดมงกุฎถึง 393 ขั้น หรือเท่ากับตึก 27 ชั้น เปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชมวิวได้ หรือจะแค่เข้าชมพิพิธภัณฑ์บริเวณฐานด้านล่างก็ได้

  2.ตึกเอ็มไพร์สเตต (Empire State Building) ตึกที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันบ่อยๆ ตามภาพยนตร์ชื่อดังในตำนานอย่าง King Kong, Percy Jackson และ Sleepless in Seattle เป็นอาคารแรกของโลกที่มีความสูงถึง 102 ชั้น หรือประมาณ 1,453 ฟุต ตึกที่มีชื่อเสียงที่สุดและเป็นจุดชมวิวเมืองนิวยอร์กชั้นยอดเลยล่ะค่า ตั้งอยู่ที่มิดทาวน์ใจกลางแมนแฮตตัน โดดเด่นเป็นสง่ามากๆ เคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกด้วย

  3.เที่ยวเซ็นทรัลพาร์ค (Central Park)
  สวนสีเขียวขนาดใหญ่ใจกลางเมืองนิวยอร์ก มีขนาดถึง 2,132 ไร่ เป็นการเดินเล่นขำๆที่จริงจัง 55555 เป็นที่ถ่ายรูปทำคอนเท้นและมีรูปลงได้ยันสิ้นปีเลยก็ว่าได้ คือสวยมาก มีที่สำหรับทำกิจกรรมต่างๆมากมาย ทั้งวิ่ง ปั่นจักรยาน ปูเสื่อปิกนิก พายเรือ จุดถ่ายรูปสวยๆเยอะมาก ทั้งน้ำพุ Bethesda Fountain

  4.ไทม์สแควร์ (Times Square) สถานที่สุดคึกคักและไม่เคยเงียบเหงา เต็มไปด้วยแสงสีเสียงตลอดวัน เป็นแลนด์มาร์คสุดฮิตใจกลางดาวน์ทาวน์แมนแฮตตัน มีทั้งแหล่งช็อปปิ้งและมุมถ่ายรูปที่เราเห็นกันบ่อยๆ ใครอยากจะดูชิคๆ ต้องมาเดินที่นี่เลยย ได้ภาพเก๋ๆ กลับไปแน่นอน เต็มไปด้วยตึกสูงใหญ่ที่ตกแต่งด้วยสีสันของจอโฆษณาขนาดใหญ่ของแบรนด์ต่างๆ อยู่รอบๆ เก๋มาก

  5.สะพานบรูคลิน (Brooklyn Bridge)
  สะพานแขวนอันเลื่องชื่อของโลก และเก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา เริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ. 1869 – 1883 รวมระยะเวลาสร้างทั้งหมด 14 ปีเลยเชื่อมระหว่าง เกาะแมนแฮตตันและฝั่งบรูคลินเข้าด้วยกัน ข้ามผ่านแม่น้ำอีสต์ (East River) มีถนนสำหรับรถยนต์ 6 ช่องทาง และทางยกระดับสำหรับคนเดินและจักรยาน อีก 2 ช่องทางทำให้เราสามารถเดินข้ามสะพานได้อย่างปลอดภัยไร้กังวล

  6.น้ำตกไนแองการา Niagara Falls เมืองบัฟฟาโล่ (Buffalo) ที่ตั้งของน้ำตกไนแองการา (Niagara Falls) น้ำตกสุดยิ่งใหญ่ที่ขั้นระหว่างชายแดนสหรัฐอเมริกา และแคนาดากันดีกว่า ที่น้ำตกไนแองการามีขนาดใหญ่ขนาดนี้ก็เพราะเป็นจุดศูนย์รวมของน้ำตกทั้ง 3 สาย ได้แก่ น้ำตกเกือกม้า (Horseshoe Falls) น้ำตกอเมริกา (American Falls) และ น้ำตก Bridal Veil Falls จนเกิดเป็นมวลน้ำมหาศาลที่ไหลดิ่งลงจากชั้นน้ำอันสูงชัน พวกเราสามารถนั่งเรือจากฝั่งอเมริกาเข้าไปชมทัศนียภาพอันยิ่งใหญ่ของน้ำตกแห่งนี้ได้อย่างชัดเจน เป็นจุดถ่ายรูปที่สวยอลังมากๆ แต่ก็ต้องระวังกล้องเปียกนิดนึงนะคะ เพราะน้ำแรงมากๆ แนะนำให้เตรียมชุดกันฝนไปด้วยนะ

  .

  🔊 สำหรับน้องๆที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่เลยนะคะ 🥰

  📍 https://forms.gle/AtizAa8ZuF9sFoGr6

  ——————————

  ติดต่อพี่ IEE ได้ที่

  📲 086 490 3144

  📲 086 490 3145

  📲 086 479 5833

  ☎️ 02 612 9511 ต่อ 14

  🔎 Line Official @ieethailand (มีเครื่องหมาย @)

  9 เรื่อง รู้ไว้ก่อนไป USA 🇺🇸

  ก่อนที่น้องๆจะเดินทางไป work and travel ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เราต้องรู้อะไรก่อนไปบ้าง เพราะว่าที่อเมริกาเค้าก็มีวัฒนธรรมแปลกใหม่ ที่เราไม่คุ้นชิน

  อยู่เยอะมาก เราจะได้ไม่ตกใจถ้าเจออะไรที่แปลกใหม่

  1. รัฐ Connecticut มีกฎหมาย ห้ามรับประทานอาหารบนรถเด็ดขาด !! สำหรับน้องๆคนที่ไป WORK AND TARVEL ที่ Foxwoods หรือ Mohegan Sun

  ถ้าน้องๆ เช่ารถ ขับรถเที่ยวกันวันหยุด คือแนะนำว่า อย่าทานอาหารบนรถ เพราะว่าบนถนนเค้ามีกล้องจับภาพ  ถ้าโดนจับภาพได้มีโทษตามมาเลยนะ

  2.พูดคำว่า thank you / Excuse me / Sorry สามคำนี้ให้เราพูดติดปากได้เลย เพราะคนที่อเมริกาเค้าพูดกันเหมือนคำติดปากเลย

  ex. เวลาเดินผ่านใครแบบที่เราจะต้องเบียดเค้าเล็กๆน้อยๆ ก็ excuse me นะคะ

  3.คนอเมริกาจริงจังกับการตรงต่อเวลามากที่สุด เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะ ให้น้องๆกะเวลากันดีๆนะคะในการเดินทางไปทำงานนะคะ และการขาดลามาสาย

  ก็เป็นเรื่องสำคัญ ทำตามกฎระเบียบด้วยนะ

  4.เวลาเราจาม และคนอเมริกาพูดว่า bless you เราควรพูด thank you กลับด้วยนะคะ ไม่ต้องงงนะว่าคืออะไร เพราะเหมือนเค้าอวยพรให้เราหายนั่นแหละ

  5.ห้องน้ำที่อเมริกาจะเรียกว่า restroom ที่อเมริกาใช้คำว่า restroom แต่คนอังกฤษเค้าเรียก toilet

  6.คนอเมริกาเป็นเพื่อนกับทุกคนได้  คือต้องบอกว่าคนอเมริกานี่สามารถชวนคุยและสามารถเป็นเพื่อนกับทุกๆคนได้เลย อย่างเช่นเราอาจจะเดินๆอยู่

  เค้าอาจจะชมว่าวันนี้ชุดคุณสวยมากอะไรทำนองนี้ได้เลย และสามารถคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวได้เลย  เช่น เราอาจจะปั่นจักรยาน หรือเดินตามทางเท้า

  อาจจะได้ยินเสียงทักทาย HI HOW ARE YOU เราก็ตอบเค้ากลับไปได้เลย

  7.การเข้าห้องน้ำที่อเมริกาไม่มีสายฉีด เรื่องนี้คือเรื่องสำคัญมากของใครหลายๆคนเลย เพราะว่าที่อเมริกา ไม่มีสายฉีด ใช้กระดาษทิชชู่  เราสามารถพก

  กระดาษทิชชู่เปียกหรือขวดน้ำเวลาเข้าห้องน้ำด้วยนะ และประตูห้องน้ำตรงช่องว่างใต้ประตูจะสูงมาก และช่องตรงข้างๆประตูก็กว้างด้วย ตอนเข้าไปก็อาจจะเกร็งๆนิดนึงนะ

  8.ราคาสินค้าบนป้ายยังไม่รวมภาษี เวลาช้อปปิ้งอย่าลืมอย่าช็อปเพลินมากนะ เราอาจจะกดเครื่องคิดเลขเพื่อคิดราคาจากป้าย และภาษีแต่ละรัฐเวลาเราไปเที่ยวดีๆอีกครั้งนะ

  9.การให้ Tips การให้ tips เป็นเรื่องจริงจังมาก เวลาไปทานอาหารที่ร้านต่างๆ หรือสั่งอาหารเดลิเวอรี่ เราก็ควรให้ tips เค้าเล็กๆน้อยๆด้วย

  แต่ถ้าเราไปกันกลุ่มใหญ่เราก็ให้ตามความเหมาะสม  ยกเว้นว่าที่ร้านมีป้ายว่า no tipping หรือมีการรวมค่าบริการไปในบิลให้เรียบร้อยแล้วนั่นเอง

  .

  🔊 สำหรับน้องๆที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่เลยนะคะ 🥰

  📍 https://forms.gle/AtizAa8ZuF9sFoGr6

  ——————————

  ติดต่อพี่ IEE ได้ที่

  📲 086 490 3144

  📲 086 490 3145

  📲 086 479 5833

  ☎️ 02 612 9511 ต่อ 14

  🔎 Line Official @ieethailand (มีเครื่องหมาย @)

  5 ข้อดีของการไปทำงานในโรงแรม Full Entertainment

  Photo : https://www.facebook.com/foxwoods

  1.เรทค่าตอบแทนสูง ตำแหน่งงานให้เลือกหลากหลาย เช่น งานโรงแรม งานร้านอาหาร งานร้านSTARBUCKS งานร้านขายของที่ระลึก

  Photo : https://www.facebook.com/hrhclaketahoe

  2.สวัสดิการดี ส่วนลดค่าอาหาร ที่พัก ส่วนลดกิจกรรมต่างๆในโรงแรม เช่น บัตรคอนเสิร์ต เวลามีกิจรรม ซื้อสินค้าราคาพนักงาน

  Photo : https://www.facebook.com/hrhclaketahoe

  3.หางาน 2 ได้ในโรงแรม ไม่ต้องออกไปหาข้างนอก เพราะว่า ในโรงแรม Full Entertrainment มีตำแหน่งงานที่หลากหลาย และ ร้านค้า ร้านอาหารจำนวนมาก จึงเพียงพอต่อการหางาน 2 ในโรงแรมได้เลย

  Photo : https://www.facebook.com/mohegansun

  4.โรงแรมเปิดทำการ 24 ชั่วโมง ทำให้มีลูกค้าตลอดเวลา ไม่มีช่วง Low Season

  Photo : https://www.tripadvisor.com/

  5.เหมาะสำหรับสายโรงแรม ร้านอาหาร ช้อปปิ้ง กิจกรรม Activity ปาร์ตี้ต่างๆ ครบจบในที่เดียว

  ——- โรงแรม Full Entertrainment ที่ IEE THILAND มี ————

  โรงแรมธรรมดาและโรงแรม Full entertainment แตกต่างกันจริงไหม ??

   1.โรงแรมธรรมดาเน้นการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการพักผ่อน โดยเน้นให้ผู้เข้าพักได้รับการพักผ่อนอย่างสะดวกสบาย ในขณะที่โรงแรม Full entertainment มีธุรกิจหลักที่เน้นการให้บริการเรื่องของความสนุกสนาม และความบันเทิง ใช้เวลากับครอบครัว ทำให้ผู้เข้าพักได้สัมผัสประสบการณ์หลากหลาย

    2.โรงแรม Full entertainment มีจุดประสงค์หลักเพื่อให้บริการสำหรับการเล่นเกม และความบันเทิงในส่วนอื่น ๆ เช่น การแสดง คอนเสิร์ต หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

    3.โรงแรม Full entertainment มักมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายมากกว่าโรงแรมธรรมดา เช่น ร้านอาหารหลากหลายรูปแบบ สปา ร้านสัตว์เลี้ยง โซนกิจกรรม และสิ่งอื่น ๆ ที่ทำให้ผู้เข้าพักมีตัวเลือกมากขึ้นในการทำกิจกรรม และความบันเทิงในที่เดียว

    4.โรงแรม Full entertainment มักมีบรรยากาศที่ตกแต่งที่หรูหรา เพื่อสร้างประสบการณ์ที่มีสีสัน และมหัศจรรย์สำหรับผู้เข้าพัก ในขณะที่โรงแรมธรรมดามักมุ่งเน้นความสะดวกสบาย และความเรียบง่ายในการตกแต่ง

    🔊 สำหรับน้องๆที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่เลยนะคะ 🥰

    📍 https://forms.gle/AtizAa8ZuF9sFoGr6

    📍 รายละเอียดงาน https://ieethailand.me/IEEWAT

    งานพร้อมบ้านพักฟรี สวัสดิการดีๆ ที่ IEE มีให้นะคะ

    6 โรงแรมบ้านฟรี สวัสดิการดี ทำเลทองของ IEE ที่สายประหยัดห้ามพลาด !!!

    J-RESORT – RENO (Hotel Style)

    NEVADA

    FOXWOODS RESORT CASINO

    MASHANTUCKET, CONNECTICUT

    EDGEWATER

    LAUGHLIN, NEVADA

    AQUARIUS CASINO & RESORT

    LAUGHLIN, NEVADA

    MOUNTAINEER CASINO

    NEW CUMBERLAND, WEST VIRGINIA

    TROPICANA (Hotel Style)

    LAUGHLIN, NEVADA

    .

    🔊 สำหรับน้องๆที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่เลยนะคะ 🥰

    📍 https://forms.gle/AtizAa8ZuF9sFoGr6

    📍 รายละเอียดงาน https://ieethailand.me/IEEWAT

    ANAHEIM MAJESTIC GARDEN HOTEL

    🌸 SPRING 10 คน 🌞 SUMMER 10 คน
    🏰 BUSSER : $15
    🏰 KITCHEN WORKER : $15
    🏰 GUEST ROOM ATTENDANT : $15
    ————————————
    🎠 โรงแรมเครือ Disneyland 
    🎠 ที่พักในโรงแรม hotel style
    🎠 ใกล้แหล่งท่องเที่ยว outlet 

    🔊 สำหรับน้องๆที่สนใจไป Work and Travel กับ IEE สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่เลยนะคะ 🥰
    📍 https://forms.gle/AtizAa8ZuF9sFoGr6

    สายเมืองห้ามพลาด!! 🇺🇸 4 จุดเช็คอินยอดฮิตสำหรับสายเมืองและสายปาร์ตี้ 🌃🌇

    📍 Times Square, New York
    สาย shopping ห้ามพลาด !!! สถานที่ยอดฮิตที่ของโซน NY day off เมื่อไหร่ ไป shopping แบบปล่อยใจจอย ๆ ได้เลย

    📍 Los Angeles
    เรียกย่อๆว่า L.A. เมืองแห่งความบันเทิง เป็นที่ตั้งของโรงถ่ายภาพยนตร์มากมาย จุดศูนย์กลางแห่งอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในอเมริกา และที่ถนน Hollywood Walk of Fame จะมีดาวพร้อมชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงทั่วโลก แถมยังมีหาดมาลิบู (Malibu Beach) ให้ได้ท่องเที่ยวกันอีกด้วย

    📍 Statue of Liberty
    แลนด์มาร์คของอเมริกาอีกที่หนึ่งที่คุ้นตา ประติมากรรมโลหะสำริด รูปเทพีลิเบอร์ตาส (Libertas) เป็นเทพีแห่งเสรีภาพของโรมัน แถมบนเกาะมีคาเฟ่และร้านอาหารให้ได้นั่งชิล

    📍 Universal Studios Hollywood
    ต้นกำเนิดและเป็นออริจินอลของสวนสนุกเฟรนส์ไชส์ Universal Studios เลย และที่สำคัญ สาวก harry potter ห้ามพลาด !!! เพราะที่นี่มีโซนสำหรับเหล่าพ่อมดแม่มดและมักเกิ้ลโดยเฉพาะ นั่นก็คือโซน The Wizarding of Harry Potter

    🔊 สำหรับน้องๆที่สนใจไป Work and Travel กับ IEE สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่เลยนะคะ 🥰
    📍 https://forms.gle/AtizAa8ZuF9sFoGr6

    ข้อควรระวังในการเล่น Application ที่อเมริกา ⚠️

    1. ห้ามพูดคุยเชิงชู้สาวกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
    2. ไม่ควรออกไปเจอกันในที่ลับ เพื่อความปลอดภัย
    3. ไม่ควรไว้ใจคนที่เราไม่รู้จัก
    4. ระวังสแกมเมอร์