ข่าวอัพเดทจาก IEE Thailand

News and Activities

#IEE19 ภาพกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง (English Class)

13.05.2023
High School Exchange

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา (High School Exchange Program)

บรรยากาศ “กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง”
คลาสเรียนภาษาอังกฤษ (English Class) และ คลาสเรียนประวัติศาสตร์ อเมริกา (US History)
สำหรับ นักเรียนแลกเปลี่ยน IEE รุ่นที่ 19
จำนวน 2 สัปดาห์ เมื่อเดือนเมษายน ที่ผ่านมา

——————————————

ไปแลกเปลี่ยนกับ IEE ฟรี! ทุกกิจกรรมฯ❤️

+คลาสเรียนภาษาอังกฤษ (2 สัปดาห์)
+คลาสเรียน US History (2 คลาส)
+คลาสเรียนทำอาหารไทย (1 คลาส)
+ค่าย 3 วัน 2 คืน
+ประชุม/อบรม นักเรียนและผู้ปกครอง 2-3 ครั้ง ก่อนการเดินทาง
+ พิธีมอบเกียรติบัตร หลังสำเร็จโครงการฯ