ส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
ปิด

APPLY FOR TOEFL ITP


(ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00)

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการและข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลใน "ขั้นตอนปฏิบัติในการสมัครเข้าร่วม โครงการฯ และข้อควรทราบ" อย่างละเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งข้าพเจ้ายอมรับขั้นตอนปฏิบัติในการสมัครเข้าร่วม โครงการฯ และข้อควรทราบของบริษัทฯที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด ก่อนการเข้าร่วมโครงการฯนี้