image
FRANCE
โครงการฝึกงาน ณ ประเทศฝรั่งเศส
image
AMERICA
โครงการฝึกงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
(Internship / Trainee in USA)
image
UNITED KINGDOM
โครงการฝึกงาน ณ ประเทศอังกฤษ
image
รายละเอียดโครงการ

โครงการฝึกงาน ณ ประเทศฝรั่งเศส

โครงการฝึกงาน ณ ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเปิดโอกาสให้น้องๆฝึกงานในด้านการครัวและการโรงแรมในประเทศฝรั่งเศส เป็นระยะเวลา 3 – 6 เดือน น้องๆจะได้รับประสบการณ์ทำงานระดับโลก  และสัมผัสประสบการณ์ในการฝึกงานในโรงแรม มาตรฐานระดับ 4-5ดาว หรือ ร้านอาหาร มาตรฐานระดับดาว Michelin และยังได้มีโอกาสในการเรียนรู้และการใช้ทักษะภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสอีกด้วย

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 1.  กำลังศึกษาอยู่ หรือจบการศึกษาในสาขา Culinary, Hospitality, Tourism หรือสาขาที่เกี่ยวข้อ หรือมีประสบการณ์การทำงานในสายงานครัวหรือโรงแรม
 2. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ดี
 3.  มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และฝึกฝนภาษาฝรั่งเศส
 4.  มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างดี
 5. สามารถเรียนรู้วัฒนธรรม และ ปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี
 6.  ความยืดหยุ่นในการเข้าร่วมโครงการ และไม่มีวัตถุประสงค์ในการหารายได้จากการเข้าร่วมโครงการ
How to register
ขั้นตอนการสมัคร

1. สอบถามข้อมูล โรงแรม และช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครกับเจ้าหน้าที่ทาง Line (Line ID: @ieeintern มีเครื่องหมาย @) หรือ คลิกที่นี่

 

2.สัมภาษณ์วัดระดับภาษาอังกฤษเบื้องต้น

3. ส่งเอกสารให้กับจ้าหน้าที่ผ่านทาง Line (Line ID: @ieeintern มีเครื่องหมาย @) หรือคลิกที่นี่ คลิกที่นี่ 

 

4. รอพิจารณา

5. ดำเนินการด้านเอกสารและชำระเงิน

6. จัดเตรียมเอกสารวีซ่า

7. ประชุม/ปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง

8. ออกเดินทางสูสหราชอาณาจักร

image
รายละเอียดโครงการ

โครงการฝึกงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ศูนย์แนะแนวโครงการแลกเปลี่ยนนานาชาติ  (IEE Thailand) ร่วมมือกับองค์กรที่ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ (Non-Profit Organization) ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา เพื่อจัดโครงการฝึกงาน (Internship and Trainee in USA) โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีโอกาสฝึกงานตามสาขาที่เรียนหรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องตามกฏหมายของทางสหรัฐอเมริกา ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้ฝึกงานกับโรงแรมหรือบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีระยะเวลาในการฝึกงานเป็นเวลา 12 เดือน 

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เริ่มงานในสายอาชีพได้อย่างดีพร้อม ทั้งยังได้เรียนรู้เทคนิคการทำงานตลอดจน วิธีการและความเชี่ยวชาญพิเศษในแต่ละสาขาวิชา ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ในการทำงานกับเพื่อนร่วมงาน จากนานาประเทศและบุคลากรในหน่วยงานซึ่งมีความเชี่ยวชาญ

ทาง IEE Thailand เชื่อว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประโยชนจ์ากการเข้าร่วม โครงการ Internship และ Trainee ในการทำงานต่อไปภายภาคหน้าทั้งต่อตนเองและต่อประเทศชาติ สาขาที่มีการรับเข้าฝึกงานส่วนใหญ่คือ Culinary Art, Food and Beverage Management, Hotel and Tourism Management, Hospitality Service, Food Industry Service, Hotel and Restaurant และทางโครงการจะช่วยในจัดการในด้านตั๋วโดยสารเครื่องบินขาไปให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยกับผู้เข้าร่วมโครงการอีกด้วย

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 1. กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาในสาขาวิชา Culinary Art, Food and Beverage Management, Hotel and Tourism Management, Hospitality Service, Food Industry Service, Hotel and Restaurant หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการครัวหรือการโรงแรม
 2. มีอายุระหว่าง 21 – 31 ปีบริบูรณ์
 3. กรณีที่จบการศึกษาไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จะต้องจบการศึกษามาแล้วอย่างน้อย 5 ปี (นับจากเอกสาร Transcript) และจะต้องมีประสบการณ์การทำงานในด้านการครัวหรือการโรงแรม อย่างน้อย 5 ปี
 4. มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
 5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 6. มีทัศนคติที่ดี พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ ๆ สามารถปรับตัวได้ดี และมีความยืดหยุ่น
 7. ไม่มีประวัติอาชญากรรมและคดีความต่างๆ
 8. สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมโครงการฯ
ประเภทของผู้เข้าร่วมโครงการ

ประเภทที่ 1 INTERN

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา “ที่กำลังศึกษาอยู่” และใช้การฝึกงานในต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งในวิชาฝึกงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา “ที่สำเร็จการศึกษา” มาแล้วไม่เกิน 1 ปี (นับจากเอกสาร Transcript)

ประเภทที่ 2 TRAINEE

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่จบการศึกษาจากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Culinary Art, Food and Beverage Management, Hotel and Tourism Management, Hospitality Service, Food Industry Service, Hotel and Restaurant) และสำเร็จการศึกษามาแล้วอย่างน้อย 1 ปี (นับจากเอกสาร Transcript)
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่จบการศึกษาในสาขาวิชา “ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการครัวหรือการโรงแรม” จะต้องสำเร็จการศึกษามาแล้วอย่างน้อย 5 ปี (นับจากเอกสาร Transcript) และจะต้องมีประสบการณ์ด้านการครัวหรือการโรงแรมอย่างน้อย 5 ปี นับจากวันที่จบการศึกษา (นับจากเอกสาร Transcript)
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เคยเข้าร่วมโครงการ Internship in USA มาก่อนหน้านี้แล้ว และมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ เป็นครั้งที่ 2 จำเป็นจะต้องพักวีซ่าจำนวน 2 ปี นับจากวันที่เดินทางออกจากสหรัฐอเมริกา และในกรณีนี้จะจัดอยู่ในประเภภ Trainee
How to register
ขั้นตอนการสมัคร

1. สอบถามข้อมูล โรงแรม และช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครกับเจ้าหน้าที่ทาง Line (Line ID: @ieeintern มีเครื่องหมาย @) หรือ คลิกที่นี่

 

2.สัมภาษณ์วัดระดับภาษาอังกฤษเบื้องต้น

3. ส่งเอกสารให้กับจ้าหน้าที่ผ่านทาง Line (Line ID: @ieeintern มีเครื่องหมาย @) หรือคลิกที่นี่ คลิกที่นี่ 

 

 

4. รอพิจารณา

5. ดำเนินการด้านเอกสารและชำระเงิน

6. จัดเตรียมเอกสารวีซ่า

7. ประชุม/ปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง

8. ออกเดินทางสูสหราชอาณาจักร

image
รายละเอียดโครงการ

โครงการฝึกงาน ณ สหราชอาณาจักร

 1. A rated Visa sponsor

องค์กรอุปถัมภ์ที่เป็น visa sponsor ให้เรา เป็นองค์กรที่ได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลสหราชอาณาจักรและมีประสบการณ์ในการสนับสนุนวีซ่าทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการฝึกงาน โครงการนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการค้า,พลังงานและอุตสาหกรรมในสหราชอาณาจักร รวมทั้งยังออกแบบมาเพื่อสนับสนุนคนรุ่นใหม่และผู้นำธุรกิจในอนาคตที่จะได้รับประสบการณ์จากการทำงานร่วมกับองค์กรที่นี่

 1. นายจ้างที่มีคุณภาพ

เรามีความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกับแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในสหราชอาณาจักร นอกจากนี้นายจ้างของเรายินดีที่จะต้อนรับเด็กฝึกงานจากต่างประเทศที่มีความรู้ ความสามารถและยังสามารถร่วมกันพัฒนาทีมให้มีการทำงานที่ดีขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์ที่ดีกลับไป

 1. สถานที่ทำงานที่น่าสนใจ

เครือข่ายนายจ้างที่เรามีทั้งหมดนั้น มีตำแหน่งงานว่างอยู่ทั่วสหราชอาณาจักร ทั้งในลอนดอน ที่เป็นเมืองหลวงและพื้นที่ที่อยู่ชานเมือง แต่ละพื้นที่มีเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัวแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นสภาพสังคมหรือวัฒนธรรม ซึ่งรับรองได้ว่าผู้เข้าร่วมจะได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างแน่นอน

 1. ทนายความที่ให้ความช่วยเหลือ

เรามีทีมงานทนายความที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญที่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำวีซ่าได้เป็นอย่างดีเพราะเราทราบถึงความเครียดและความกดดันในการทำเอกสารเพื่อยื่นวีซ่า ดังนั้นเราจึงจะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สมัครอย่างเต็มที่

 1. ได้รับค่าจ้างเต็มจำนวนระหว่างการเข้าร่วมโครงการ

เราจะเสนอตำแหน่งงานที่รับรองว่าคุณจะได้รับค่าจ้างตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำที่กำหนด และมีค่าครองชีพเพียงพอที่จะดำรงชีพตลอด 1 ปี ที่เข้าร่วมโครงการในสหราชอาณาจักร

 1. การสนับสนุนและบริการทั่วโลก

สำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ที่สหราชอาณาจักร  ซึ่งมีทีมงานจากหลากหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อินเดีย, ไทย, ละตินอเมริกาและจีน เป็นต้น เราดูแลผู้เข้าร่วมโครงการของเราเสมือนครอบครัวและจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยที่เราจะมีทีมงานในพื้นที่คอยช่วยเหลือเรื่องเอกสารและการเตรียมตัวสัมภาษณ์วีซ่า ซึ่งเราจะให้การช่วยเหลือตลอดจนจบโครงการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการและสามารถนำทักษะที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท ไม่เกิน 4 ปี
 2. มีประสบการณ์ในการทำงานในอุตสาหกรรมการบริการไม่ต่ำกว่า 4 เดือน หรือมีประสบการณ์เฉพาะทางในด้านแผนกครัว เช่น มีใบรับรองหลักสูตรการทำอาหาร
 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมาก
 4. อายุ 18 ปีขึ้นไปถึง 35 ปี
 5. ไม่จำเป็นต้องใช้คะแนน IELTS หรือ ใบรับรองด้านภาษาอังกฤษ
 6. ถ้าหากไม่ได้ศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการ คุณจะต้องไปศึกษาหรือเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รับใบรับรองระดับอนุปริญญาขึ้นไป ที่ทางโปรแกรมสามารถรองรับได้เท่านั้น
รายละเอียดสถานที่ทำงาน

นายจ้างและสถานที่ทำงาน

 1. นายจ้างที่สหราชอาณาจักร รวมถึงโรงแรม รีสอร์ท และบริษัทอุตสาหกรรมการบริการขนาดใหญ่
 2. ตำแหน่งงานที่ว่างทั้งในเมืองหลวงและเขตพื้นที่ชานเมืองของสหราชอาณาจักร
 3. โดยที่ผู้เข้าร่วมจะได้ฝึกงานในเครือโรงแรมนานาชาติที่มีชื่อเสียงในสหราชอาณาจักร เช่น Four Season, Marriott, Hilton, Sheraton, Intercontinental และในเครือของ LHW

หน้าที่

 1. รับรองการฝึกงานในโรงแรมระดับ 4 ดาวขึ้นไป
 2. แผนกครัว, อาหารและเครื่องดื่ม, ต้อนรับลูกค้าส่วนหน้า
 3. ตามแผนการฝึกอบอรม NVQ ระดับ 3 ที่จะได้ทักษะระดับหัวหน้างาน
 4. มีตำแหน่งงานว่างตลอดทั้งปี โดยที่ผู้เข้าร่วมสามารถสมัครได้ตามความต้องการ
 5. คุณสามารถทำงานในสถานที่ที่องค์กรกำหนดไว้เท่านั้น

 จำนวนเงินที่จะได้รับ

 1. คำนวณจากเดือนเมษายน 2021-เมษายน 2022 โดยเฉลี่ยชั่วโมงการทำงาน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ * 52 สัปดาห์ จะได้
 2. อายุ 23 ปีขึ้นไป: ค่าแรงขั้นต่ำ £ 8.91/ชั่วโมง การประมาณค่าแรงขั้นต่ำที่จะได้รับ £18,532/ปี เฉลี่ย £1,544/เดือน
 3. อายุ 21-22 ปี: ค่าแรงขั้นต่ำ £8.36/ชั่วโมง การประมาณค่าแรงขั้นต่ำที่จะได้รับ £17,389/ปี เฉลี่ย £1,450/เดือน
 4. อายุ 18-20 ปี: ค่าแรงขั้นต่ำ £6.56/ชั่วโมง การประมาณค่าแรงขั้นต่ำที่จะได้รับ £13,645/ปี เฉลี่ย £1,137/เดือน
 5. ไม่จำกัดชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์และการจ่ายค่าล่วงเวลาเป็นเรทเดียวกับค่าแรงเท่านั้น

สิทธิประโยชน์อื่นๆที่จะได้รับ

 1.  มีสิทธิ์ลางานประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด
 2. ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์และวันหยุด 2 วัน/สัปดาห์ โดยเฉลี่ยชั่วโมงการทำงานประมาณ 40 ชั่วโมง/สัปดาห์
 3. อาหารฟรีสำหรับพนักงาน
 4. ส่วนลดพนักงาน
 5. ยูนิฟอร์มในการทำงาน

ที่พักอาศัย

 1. โรงแรมที่อยู่ในพื้นที่ชนบทจะต้องทำการแชร์บ้านร่วมกับพนักงานประจำ โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ £250/เดือน
 2. โรงแรมที่อยู่ใน London จะต้องทำการหาโฮสเทลหรือเอเจนซี่ในการหาบ้านพัก ค่าใช้จ่ายประมาณ £500-600/เดือน

ระยะเวลาเปิดรับ

 1. เปิดรับตลอดทั้งปี
ใครที่เหมาะสมกับการเข้าร่วมโครงการ

โครงการนี้ออกแบบมาสำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่หรือนักศึกษาจบใหม่ และผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน (จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปีขึ้นไป) ที่มองหาโปรแกรมฝึกงานในอุตสาหกรรมการบริการ ช่วงเวลา 6 เดือน – 1 ปี ที่สหราชอาณาจักร

สิ่งที่ต้องเตรียม

เอกสารที่ใช้สำหรับยื่นวีซ่า

 1. เรซูเม่ที่อัพเดทล่าสุดพร้อมรูปถ่าย
 2.  สำเนาพาสปอร์ต
 3. ใบรับรองสถานภาพนักศึกษา/ ใบรับรองการผ่านฝึกอบรม/ เอกสารแสดงผลการเรียน
 4. ไม่มีการละเมิดการเข้าเมือง เช่น อยู่เกินกำหนดหรือโดนเนรเทศจากประเทศใดๆ
 5. ไม่เป็นโรควัณโรค
 6. หนังสือรายการฝากถอนเงินในบัญชี (Bank Statement) ไม่ต่ำกว่า 30 วันและมียอดเงินในบัญชีไม่ต่ำกว่า £2,500 หรือมากกว่านั้น
 7. สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นคนไทย จะต้องใช้หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม

วีซ่า

 1. สามารถทำได้ทุกสัญชาติ
 2. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนจาก A listed visa sponsor
 3. วัตถุประสงค์ของวีซ่า คือ โครงการแลกเปลี่ยนที่ได้รับการอนุญาติจากรัฐบาลเพื่อให้ผู้คนจากต่างประเทศเข้ามาแบ่งปันความรู้และรับประสบการณ์ที่ดีที่สุด

ระยะเวลาในการดำเนินการ

 1. สมัคร 5 – 6 เดือนก่อนวันเริ่มต้นฝึกงานที่คุณต้องการ
 2. จัดการตารางสัมภาษณ์งานกับนายจ้าง ใช้เวลาประมาณ 4-10 สัปดาห์
 3. รอเอกสารรับรองจากองค์กรสนับสนุน ใช้เวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์
 4. ทำเอกสารวีซ่าและสัมภาษณ์วีซ่า ใช้เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์
How to register
ขั้นตอนการสมัคร

1. สอบถามข้อมูล โรงแรม และช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครกับเจ้าหน้าที่ทาง Line (Line ID: @ieeintern มีเครื่องหมาย @) หรือ คลิกที่นี่

 

2.สัมภาษณ์วัดระดับภาษาอังกฤษเบื้องต้น

3. ส่งเอกสารให้กับจ้าหน้าที่ผ่านทาง Line (Line ID: @ieeintern มีเครื่องหมาย @) หรือคลิกที่นี่ คลิกที่นี่ 

 

4. รอพิจารณา

5. ดำเนินการด้านเอกสารและชำระเงิน

6. จัดเตรียมเอกสารวีซ่า

7. ประชุม/ปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง

8. ออกเดินทางสูสหราชอาณาจักร

ฟังเสียงจากนักเรียนของเรา
Our Reviews
More Reviews
image review
INTERNSHIP
น้องแตงโม
AGE
23
PROGRAM
Internship
น้องแตงโม นายสรรพสิริ น้อยรุ่ง DTC
ความรู้สึกผมที่มีต่อ Internship program in USA นั้นคงต้องบอกว่าเป็นทั้งความรู้สึกที่ดีและไม่ดีปะปนกันไป โดยในด้านความรู้สึกที่ดีนั้นคือความรู้สึกที่ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ก้าวข้าม safe zone ของตัวเองออกไปเรียนรู้โลกภายนอกมากยิ่งขึ้นผ่านโครงการนี้ เช่น ผมได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น การทำงานร่วมกับผู้อื่นและได้รับประสบการณ์ที่ดีมากมายจากสถานที่ทำงานและเพื่อนร่วมงานที่คอยสอนงานต่าง ๆ ให้ผมและต้อนรับผมให้เป็นหนึ่งในทีมของพวกเค้า ทำให้ผมได้เพื่อนใหม่มากขึ้นและได้มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ในอเมริกาที่น้อยคนนักจะได้รับประสบการณ์นี้ ส่วนในด้านความรู้สึกที่ไม่ค่อยจะดีนั้นคงต้องบอกว่าเป็นโชคชะตาของผมที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ที่ทำให้ผมต้องมาประสบพบเจอกับวิกฤตโควิดในระหว่างที่ผมเข้าร่วมโครงการนี้ จึงทำให้ความสุขของผมที่เพิ่งจะเริ่มขึ้นได้ไม่นานที่อเมริกานั้นต้องจบลงอย่างน่าเสียดาย แต่ผมก็ได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากพี่ ๆ ทุกคนที่ IEE ในเรื่องการหาที่พักในระหว่างรอกลับประเทศไทยและได้รับการช่วยเหลือในอีกหลาย ๆ เรื่อง ทำให้ผมรู้สึกว่าคิดไม่ผิดที่เลือกมาสมัครกับเอเจนซี่นี้ โดยภาพรวมแล้วผมพอใจกับโครงการนี้เพราะผมรู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีและให้โอกาสผมได้ไปเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่ออาชีพของผมในอนาคต หากมีโอกาสอีกผมก็อยากจะลองไปอีกสักครั้งในชีวิต
image review
INTERNSHIP
น้องฝน
AGE
26
PROGRAM
Internship
ตามติดชีวิตเด็กทุน EP.14 น้องฝน Hard Rock
สวัสดีค่ะ เดือนนี้ขอแนะนำสถานที่เที่ยว ที่ hangout ในดาวน์ทาวน์แทมป้ากันนะคะ ซึ่งสองรูปแรกเป็นรูปจาก Armateur works ค่ะ ที่นี่เคยเป็นโกดังซ่อมรถรางมาก่อน พอเลิกใช้รถรางแล้วปล่อยทิ้งให้ร้างหลายปี เค้าก็นำอาคารโกดังเก่าตรงนี้มาทำเป็น event space หรือ common ที่มีร้านอาหาร บาร์ พื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆในบริเวณโกดังค่ะ คนที่มาที่นี่กันก็จะมา hang out นั่งเล่น หาอะไรกิน หรือมาออกกำลังกาย พาน้องหมามาเดินเล่นค่ะ เพราะที่นี่เชื่อมกับ river walk ทั้งบรรยากาศดี ร้านอาหารก็เยอะ บรรยากาศก็จูงใจให้อยากเดินเล่นอีก เป็นสถานที่แนะนำอีกที่เลยค่ะ อีกที่ที่แนะนำก็คงไม่พ้น Ybor ค่ะ เป็นย่านที่มีร้านอาหารเพียบ! ร้านขนมฮิตๆในเมืองแทมป้าส่วนมากก็จะอยู่โซนนี้กัน เป็นโซนที่ช่วงกลางวันครึกครื้นมาก คนเยอะมาก แต่ตอนกลางคืนก็ไม่แพ้กันค่ะ แค่ extra wild ไว้โอกาสหน้าจะถ่ายเก็บรูปบรรยากาศรอบๆมาอีกเยอะๆนะคะ
image review
INTERNSHIP
น้องจีนส์
AGE
22
PROGRAM
Internship
น้องจีนส์ ธนพร โกสิยานุรักษ์ SDU
สวัสดีค่ะ จีนส์นะคะ ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ Internship เมื่อปี 2018 กับ IEE ที่ Grand Sierra resort and casino ที่เมือง Reno,Nevada พี่ ๆ ดูแลดีมากตั้งแต่สมัครเข้าร่วมโครงการจนถึงวันเดินทาง มีปัญหาอะไรพี่ ๆ ก็จะช่วยแนะนำและให้ความช่วยเหลือตลอด เมืองที่ไปเป็นเมืองที่ชอบมากเลยค่ะ ฉายาเค้าคือ The biggest little city in the world เป็นเมืองที่มีกิจกรรมให้เราทำในวันหยุดตลอด ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าสำหรับสายช็อปปิ้ง ร้านอาหารไทยมีให้เลือกหลายร้านหรือจะร้านขายวัตถุดิบอาหารไทยก็มีไม่ขาด สวนสาธารณะ ร้านอาหาร ร้านกาแฟสำหรับสายชิลล์ หรือจะเป็นลานโบว์ลิ่ง โกคาร์ทสำหรับสายกิจกรรมก็มีครบ มีขนส่งสาธารณะที่ครอบคลุมทั้งเมืองทำให้สามารถเดินทางได้สะดวกมาก ๆ มีสนามบินด้วย เวลาจะเดินทางไปเที่ยวเมืองต่าง ๆ ก็สะดวกมาก ๆ หรือจะเช่ารถขับไปเที่ยวที่เมืองใกล้ก็ได้ เมืองนี้ห่างจาก South Lake Tahoe เพียง 1.30 ชม. แนะนำเลยที่นี่คือทะเลสาบน้ำจืดที่สวยมาก ๆ มีกิจกรรมให้ทำมากมาย และห่างจาก San Francisco ประมาณ 3.30 ชม. สามารถขับรถไปเที่ยวสถานที่สำคัญได้มากมาย มีเวลาวันเดียวก็สามารถไปได้ สำหรับโรงแรมที่ได้ทำงานก็ดีค่ะ ได้เรียนรู้หลายครัว เพื่อนร่วมงานก็คอยช่วยเหลือเราอย่างดี ได้ทั้งประสบการณ์ใหม่ ๆ และเพื่อนใหม่เยอะเลยค่ะ ถ้าใครมีโอกาสได้ไปเจอโลกกว้างก็อยากแนะนำที่นี่ค่ะ
image review
INTERNSHIP
น้องฝน
AGE
26
PROGRAM
Internship
ตามติดชีวิตเด็กทุน EP.15 น้องฝน Hard Rock
วันหยุดปกติฝนชอบออกไปดูของที่ publix ค่ะ เพราะอยู่ไกล้บ้าน ได้ของติดไม้ติดมือบ้าง (ส่วนมากได้กลับมาตลอดค่ะเพราะชอบลองซื้อขนมมาชิม) เดินดูของไปเรื่อย ๆ บางย่างรู้สึกว่าแพงที่ไทย แต่มาที่นี่ถ้าเป็น season ของผลไม้อะไรก็จะมีจัดโปรโมชั่นแบบลดแหลกแจกกระจายจนแปลกในเลยค่ะ ได้ทั้งถูกทั้งรสชาติดี อย่างรูป strawberry เป็นรูปจากช่วง spring โปรโมชั่นก็จะโหดหน่อย ส่วนช่วงนี้เป็น fall ก็จะมีพีช ฟักทอง หรือลูก fig ขายค่ะ ล่าสุดได้ donut peach มาในราคาที่ดีกว่าที่ไทยสุดๆ แต่ก็ยังคิดถึง white peach อยู่ดี แล้วก็มีตกแต่งฮาโลวีนด้วย ที่นี่นอกจากจะแข่งกันตกแต่งธีมฮาโลวีนแล้ว ยังแข่งกันทำเมนูให้เข้ากับช่วง fall กันด้วยค่ะ หนีไม่พ้น pumpkin spice ไม่ว่าจะร้านขนม ร้านกาแฟ ร้านสมูธตี้ก็ต้องเพิ่มเมนูนี้เข้ามาในเมนู คนรักฟักทองอย่างฝนก็ไม่พลาดค่ะ แถมร้านสมูธตี้สี่งเพิ่มเนื้อฟักทองลงไปในเครื่องดื่มได้อีก สั่งรัวๆเลย ????
image review
INTERNSHIP
น้องเกว
AGE
25
PROGRAM
Internship
น้องเกว เกวลี เอี่ยมแย้ม SDU
สวัสดีค่ะ ชื่อเกวนะคะ เคยมีโอกาสได้ไป internship ที่เมือง South Lake Tahoe รัฐ Navada เป็นเวลา 1 ปี ได้ทำงานที่โรงแรม Harrah’s&Harveys Lake Tahoe ตำแหน่ง Cook เราได้เลือกไปกับบริษัท IEE Thailand เพราะว่าในส่วนของการไป Internship กับ IEE มีโรงแรมมากมายให้เราเลือกได้ตามชอบ แล้วมีพี่ ๆ ช่วยแนะนำ ให้คำปรึกษาตลอด พี่ ๆ ทีมงานดูแลเราดีมาก จัดการทุก ๆ อย่างให้เราอย่างดีมาก ๆ เราอยากจะแนะนำเมือง South Lake Tahoe มาก ๆ ถ้าเพื่อน ๆ เป็นคนที่ชอบเมืองธรรมชาติ มีทั้งทะเลสาปและภูเขาอยู่รอบ ๆ เมือง อากาศที่นี่คือมันดีมาก หน้าร้อนจะมีกิจกรรมมากมาย เช่น คอนเสิร์ต ปีนเขา พายเรือ ในส่วนของหน้าหนาว เมือง South Lake Tahoe จะมีหิมะตก หนาวมาก ๆ แต่ก็สวยมากเช่นกัน กิจกรรมสำหรับหน้าหนาว จะมีการขึ้นกระเช้าไปเล่นสกี ในส่วนรอบ ๆ โรงแรม จะมีร้านอาหารและร้านขนมอยู่มากมาย อีกทั้งยังห่างจากเมือง Reno เดินทางประมาณ 1ชม. ในเมือง Reno จะมีห้างสรรพสินค้าใหญ่ให้ได้ไปช้อปปิ้งกัน แล้วก็จะพลาดไม่ได้ถ้ามาถึง South Lake Tahoe คือการไปเที่ยวที่ Emerald Bay นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออีกมากมาย ในเมือง South Lake Tahoe ในส่วนของการทำงานในโรงแรมนั้น จะมีชุดยูนิฟอร์มเเละอาหารของพนักงานให้ ถ้ามีวันเทศกาลต่าง ๆ ทางโรงแรมก็จะให้พวกเราได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมนั้น ๆ เราได้ทำงานที่ห้อง Sage Room Steak House เราได้ทำในส่วนของครัวเย็น จะมีการเตรียมของ และ จัดออเดอร์อาหารต่าง ๆ เช่น สลัด หอยนางรม และขนมหวาน เชฟและเพื่อนร่วมงานเป็นกันเอง น่ารักมาก ๆ ช่วยสอนงานต่าง ๆ สุดท้ายขอขอบคุณโครงการ internship in USA ของโครงการ IEE Thailand และพี่ทีมงานทุกคนที่คอยดูแลกัน ให้คำปรึกษา จัดการทุกสิ่งทุกอย่างตลอดโครงการ ทำให้ได้มีโอกาสไปฝึกงานและค้นหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ทั้งในส่วนของการใช้ชีวิต การทำงานและการเจอเพื่อนใหม่ ๆ ขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ
image review
INTERNSHIP
น้องฝน
AGE
26
PROGRAM
Internship
ตามติดชีวิตเด็กทุน EP.16 น้องฝน Hard Rock
image review
INTERNSHIP
น้องกัญ
AGE
26
PROGRAM
Internship
ตามติดชีวิตเด็กทุน EP.1 น้องกัญ Hard Rock
สวัสดีค่ะชื่อกัญญ์วรา เชื้อเงิน ชื่อเล่นกัน ได้รับทุนสำหรับ internship usa เป็นเวลา 1 ปี ที่โรงแรม seminole casino hard rock tampa เป็นครั้งที่สองแล้วที่ได้มาทำงานที่ usa ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก ๆ เลย ที่ได้มีโอกาสมาทำงานในโรงแรมคาสิโนที่นี่ บางคนอาจจะคิดว่าคาสิโนน่ากลัว มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด แถมเราได้เห็นอะไรใหม่ ๆ เยอะ เปิดโลกมาก ๆ ทั้งเทคโนโลยี ผู้คน การทำงาน การจัดการของโรมแรม และในรูปก็เป็นเหมือนแลนด์มาร์คอย่างหนึ่งว่า เรามาถึงแล้ว seminole hard rock tampa :)
image review
INTERNSHIP
น้องฝน
AGE
26
PROGRAM
Internship
ตามติดชีวิตเด็กทุน EP.17 น้องฝน Hard Rock
ก่อนกลับนิวยอร์คคุยกับเพื่อนไว้ว่าจะแวะดูมหาลัยกันค่ะ เพื่อหาแรงจูงใจให้ตัวเองไม่หยุดเรียนรู้ ฝนกับเพื่อนมีความคล้ายๆกันคือชอบหาอะไรเป็นแรงจูงใจเพื่อที่จะทำสิ่งต่างๆต่อได้ค่ะ อย่างเพื่อนฝนมาเรียนต่อ ส่วนฝนมา internship ผ่านโครงการ IEE ทำให้รู้สึกว่าการมาครั้งนี้ ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์และหาแรงบรรดาลใจเพื่อไปทำอะไรต่อหลังจากที่กลับถึงไทยให้ได้เลยตกลงกันว่าหลังจากไป Moodus เราจะแวะไปที่มหาลัยที่เก่าแก่เป็นอันดับ 4 ในอเมริกา ซึ่งก็คือ Yale University ค่ะ อยู่ใน connecticut พอดีด้วย ที่เยลจะแบ่ง campus กระจายๆไปในตัวเมือง เราเลยเลือกไปตรงที่เก่าและใหญ่ที่สุดค่ะ เพราะแถวนั้นมี Art Gallery ให้เลือกชม พวกเราเลยเลือกไป Yale University Art Gallery กันค่ะ ซึ่งในนั้นมีงานศิลปะทั้งใหม่และเก่าแสดงโชว์ในนั้น แบ่งโซนได้ดีมากๆ แถมโครงสร้างของอาการยังทำให้เดินชมได้อยากสนุกสนานด้วยค่ะ มีบันไดเยอะจนงง แต่ก็เป็นคนละสไตล์ก็เลยทำให้เพลิดเพลินกับการเดินขึ้น - ลงบันไดไปเลย
image review
INTERNSHIP
น้องนัฐ
AGE
25
PROGRAM
Internship
ตามติดชีวิตเด็กทุน EP.2 น้องนัฐ Hard Rock
นัฐมาอยู่อเมริกาได้ร่วมสองเดือนแล้วครับ ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งใหญ่ในชีวิต ต้องขอบคุณทาง IEE มากครับที่จัดทุนนี้ขึ้นมาทำให้คนที่ไม่มีกำลังที่มากพออย่างผมได้มีโอกาสมาเปิดโลกใบใหม่ที่นี่ การมาที่นี่ครั้งนี้แทบจะไม่มีอะไรง่ายเลยสำหรับผม ตั้งแต่เริ่มต้นที่ไทยแต่ต้องขอบคุณพี่ ๆ ทาง IEE ที่ให้ความช่วยเหลือเตรียมความพร้อมเรื่องการขอวีซ่ายันคืนสุดท้ายก่อนวันสอบจริงทำให้ผมผ่านมาได้ถึงตรงนี้และยังเรื่องสถานที่ทำงานการติดกับทางโรงแรมที่ทำงานอีกด้วยต้องขอบคุณมาก ๆ อีกครั้งครับ
image review
INTERNSHIP
น้องฝน
AGE
26
PROGRAM
Internship
ตามติดชีวิตเด็กทุน EP.3 น้องฝน Hard Rock
สวัสดีค่ะ ฝนได้เข้าร่วมโครงการ internship ที่ Seminole Hard Rock Hotel & Casino Tampa, Florida กับโครงการ IEE ค่ะ ตอนนี้เริ่มงานได้ 1 เดือนแล้ว โรงแรมคาสิโนมีอะไรที่พิเศษจากโรงแรมที่พักทั่วไปเยอะมากเลยค่ะ เกร็ดความรู้บางอย่างเกี่ยวกับคาสิโนก็ทำให้เซอร์ไพรส์มาก ๆ แต่ส่วนที่ชอบที่สุดของโรงแรมนี้คือเครื่องดนตรี ชุดคอสตูมของนักร้องที่เคยแสดงคอนเสิร์ตที่ Hard Rock ในเมืองต่าง ๆ ถูกนำมาโชว์และตกแต่งภายในโรงแรม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดขายของ Hard Rock เลยค่ะ ในส่วนของการทำงาน เพื่อนร่วมงานให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำได้อย่างดีเลยค่ะ และคอยถามเรื่อย ๆ ว่ามีอะไรที่เราอยากเรียนรู้เพิ่มเติมในครัวไหม หรืออยากลองไปทำครัวไหนภายไหนโรงแรมหรือเปล่า ส่วนเมือง Tampa ก็มีร้านอาหารไทย ร้านอาหารเอเชีย และร้านขายของเอเชียมากมายจนไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารการกินเลยค่ะ
ข่าวอัปเดตของโปรแกรม Internship
News and Activities
More NEWS
รวมอัลบัมของโปรแกรม Internship
Our Gallery
View all gallery