โรงเรียนรัฐบาล (Public Day Schools) แบบเข้าพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ (Home Stay)