รับสมัคร!! สอบคัดเลือกนักเรียนแลกเปลี่ยนรุ่นที่ 14 (เปิดรับเพิ่มเติม)
26 เม.ย. 19

  เปิดรับสมัคร (รอบสมทบ)

แลกเปลี่ยน 10 เดือน (USA, Canada, China, UK) เดินทาง สิงหาคม 2563
แลกเปลี่ยน  5  เดือน (USA) เดินทาง มกราคม 2563

  ระยะเวลาการสมัคร :   เปิดรับสมัคร

   สนามสอบ :   อาคารพญาไท พลาซ่า (BTS พญาไท  Exit 1)

   ใบสมัครสอบ :  http://www.ieethailand.com/leadform-high-school-exchange/

  ระเบียบโครงการฯ   : AYP 14 – ระเบียบการโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน.

   คุณสมบัติ

1. เฉพาะทุนรัฐบาล J-1 จำกัด นักเรียนที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
2. พิจารณาคุณสมบัติแต่ละประเทศ / แต่ละประเภททุน ตามตาราง
3. มีสถานภาพเป็นนักเรียน ทั้งในระหว่างการสอบและระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ
4. พิจารณาเกรด ปี 2559 – 2561 โดยเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ในแต่ละประเทศต้องเป็นไปตามประกาศ
5. ในปี 2559 – 2561 เกรดทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00 (อนุโลมให้มีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 ได้ไม่เกิน 3 ตัว) และมีเกรดเฉลี่ยภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00 (ยกเว้นประเทศจีน เกรดเฉลี่ยภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.00 )
 เฉพาะ ทุนรัฐบาล J-1
  – เกรดในปี 2559 – 2561 อนุโลมให้มีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 ได้ไม่เกิน 5 ตัว แต่ในภาคเรียนล่าสุดต้องไม่มีวิชาใดต่ำกว่า 2.00
  – กรณีในภาคเรียนล่าสุดมีเกรด ต่ำกว่า 2.00 จำนวน 1 ตัว แต่ไม่เคยมีเกรดต่ำกว่า 2.00 ใน 5 ภาคเรียนก่อน จะพิจารณาเป็นรายกรณี
  – มีเกรดเฉลี่ยภาษาอังกฤษ ในปี 2559 – 2561 ไม่ควรต่ำกว่า 3.00
6. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีความพิการ ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง โรคติดต่อ หรือโรคที่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ ไม่มีสภาวะบกพร่องทางอารมณ์ (Autism) และ/หรือ โรคที่ได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์ โรคซึมเศร้า / ไบโพล่าร์ สามารถดูแลและช่วยเหลือตัวเองได้ดี
7. ไม่เคยได้รับโทษทางวินัยจากโรงเรียนและ/หรือทางกฎหมาย มีความประพฤติดี รับผิดชอบ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
8. มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการแลกเปลี่ยนเป็นอย่างดี พร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ

***หมายเหตุ 
1.นักเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทั้งระยะสั้นและระยะยาวสามารถสอบได้
2.นักเรียนในโรงเรียนสายสามัญ, โรงเรียนนานาชาติ, สอบเทียบระบบ GED / IGCSE สามารถสอบได้
3.สามารถเรียนต่อเนื่องได้มากกว่า 1 ปีการศึกษา

   เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครสอบออนไลน์ : http://www.ieethailand.com/leadform-high-school-exchange/
2. สำเนาผลการเรียนปี 2559 – ปี 2561 (6  ภาคเรียน)
3. รูปถ่ายขนาด  1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. ค่าสมัครสอบ 200 บาท (และ 250 บาท สำหรับศูนย์สอบต่างจังหวัด)

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

   Line : http://bit.ly/lineIEEAYP

  กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง มูลค่า 50,000 บาท (ฟรี) 

1. คลาสเรียนเตรียมทักษะความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ การพูด ฟัง และเขียน
2. คลาสเรียนประวัติศาสตร์อเมริกา (US History)
3. คลาสเรียนทำอาหารไทย จากเชฟมืออาชีพ (Cooking Class) (กิจกรรมสำหรับแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม)
4. พบรุ่นพี่นักเรียนแลกเปลี่ยน เพื่อแนะนำเกี่ยวกับการเรียน การลงทะเบียนเรียน การเลือกวิชาเรียน
(1-4 ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม : อเมริกา)
5. ค่ายกิจกรรมเตรียมความพร้อม พร้อมพบปะรุ่นพี่นักเรียนแลกเปลี่ยน (3 วัน 2 คืน)
6. ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ  ( 2-3 ครั้ง)
7. ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน หลังเสร็จสิ้นโครงการฯ  ( 1 ครั้ง)

VDO / กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง

LATEST