โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศจีน (ปี 2017-2018)
14 ธ.ค. 16

 

เดินทาง สิงหาคม 2560 – มิถุนายน 2561

ปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความพร้อมและความสนใจ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเรียนภาษาจีน โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้พักกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวจีน (หรือหอพัก) ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางภาษาจีน (ข้อสอบคัดเลือกเป็นพื้นฐานภาษาอังกฤษ) ทางโรงเรียนมีคลาสเรียนพื้นฐานภาษาจีนให้กับนักเรียน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ

1.สัญชาติไทย
2.เกิดในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2542 – วันที่ 1 กันยายน 2545
3.ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ในขณะเข้าร่วมโครงการฯ (ไปแลกเปลี่ยนในระดับชั้น ม.4-6)
4.มีสถานภาพเป็นนักเรียน ในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
5.เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 2.00
6.มีความประพฤติดี รับผิดชอบ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
7.ไม่เคยได้รับโทษทางวินัยจากโรงเรียน และ/หรือ ทางกฎหมาย
8.สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีความพิการ ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง โรคติดต่อ หรือโรคที่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ สามารถดูแลและช่วยเหลือตัวเองได้ดี
9.มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการแลกเปลี่ยนเป็นอย่างดี พร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ

 

* เกณฑ์การสอบคัดเลือก
พิจารณาจาก……
1. คุณสมบัติทั่วไป (ตามประกาศของโครงการฯ)
2. คะแนนสอบพื้นฐานภาษาอังกฤษ (การฟัง การอ่านจับใจความ ไวยากรณ์ สัมภาษณ์ )

 

* หลักฐานประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัครสอบ (http://ieethailand.thaisocials.com/)
เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้พิมพ์ออกมาให้ผู้ปกครองลงชื่อ
2. สำเนาผลการเรียน 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2556 – ปี 2558 ) ทั้งหมด 6 เทอม
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. ค่าสมัครสอบ 200 บาท

 

ระหว่างเข้าร่วมโครงการ IEE มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมอะไรให้บ้าง ?

IEE เล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยนก่อนการเดินทาง จึงได้มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมต่างๆให้นักเรียนในโครงการอย่างหลากหลาย โดยมียอดเงินทุนสนับสนุนให้น้องๆทุกคนสูงสุดถึง 50,000 บาท / คน
1.กิจกรรมเข้าค่ายเตรียมความพร้อม WorkShop พร้อมพบรุ่นพี่ จำนวน 3 วัน 2 คืน
2.กิจกรรมเรียนภาษาภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อปรับทักษะการพูด อ่าน เขียน (ช่วงเดือนเมษายน)
3.กิจกรรมสอนการทำอาหารไทย จากเชฟผู้มีประสบการณ์จากต่างประเทศ
4.กิจกรรม CSR สาธารณะประโยชน์ เพื่อส่งเสริมการปรับตัว
5.กิจกรรมเปิดบ้านแนะแนว เปิดโอกาสให้น้องๆได้พบปะพูดคุยกับรุ่นพี่อดีตนักเรียนแลกเปลี่ยน
6.กิจกรรมประชุม ผู้ปกครองและนักเรียนก่อนการเดินทาง

 

* สอบถามเพิ่มเติม
คุณรติรจน์ (พี่รจน์) 083-069-2556
คุณเมษยา (พี่นิว) 086-490-2400
คุณจิรภรณ์ (แอนนี่) 02-612-9511-2 #15
ทาง fax : 02-612-9513-4
E-mail :: [email protected] , [email protected] ,[email protected]
(วันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 – 18.00 น.
ยกเว้นวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์)