เปิดรับสมัคร! นักเรียนแลกเปลี่ยน USA, UK, CANADA, CHINA รุ่นที่ 13
26 ก.ย. 18

เปิดรับสมัคร (รอบสมทบ)

แลกเปลี่ยน 10 เดือน (USA, Canada, China, UK)
สอบปีนี้ เดินทางปีนี้ โอกาสสุดท้ายของปี :  เดินทาง สิงหาคม 2562

ระยะเวลาการสมัคร

รับสมัคร  :   เปิดรับสมัคร
สอบ        :    ทุกวันจันทร์ – เสาร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

***ยกเว้นสนามสอบบางแห่ง โปรดตรวจสอบรายชื่อสนามสอบ และกำหนดการสอบในประกาศ

  

1. สัญชาติไทย (สำหรับ F-1 ไม่จำกัดสัญชาติ)
2. พิจารณาคุณสมบัติแต่ละประเทศ / แต่ละประเภททุน ตามตาราง
3. มีสถานภาพเป็นนักเรียน ทั้งในระหว่างการสอบและระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ
4. พิจารณาเกรด ปี 2558 – 2561 โดยเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ในแต่ละประเทศต้องเป็นไปตามประกาศ
5. ในปี 2558 – 2561 เกรดทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00 (อนุโลมให้มีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 ได้ไม่เกิน 3 ตัว) และมีเกรดเฉลี่ยภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00 (ยกเว้นประเทศจีน เกรดเฉลี่ยภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.00 )
เฉพาะ ทุนรัฐบาล J-1
– เกรดในปี 2558 – 2561 อนุโลมให้มีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 ได้ไม่เกิน 5 ตัว แต่ในภาคเรียนล่าสุดต้องไม่มีวิชาใดต่ำกว่า 2.00
– กรณีในภาคเรียนล่าสุดมีเกรด ต่ำกว่า 2.00 จำนวน 1 ตัว แต่ไม่เคยมีเกรดต่ำกว่า 2.00 ใน 5 ภาคเรียนก่อน จะพิจารณาเป็นรายกรณี
– มีเกรดเฉลี่ยภาษาอังกฤษ ในปี 2558 – 2561 ไม่ควรต่ำกว่า 3.00
6. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีความพิการ ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง โรคติดต่อ หรือโรคที่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ ไม่มีสภาวะบกพร่องทางอารมณ์ (Autism) และ/หรือ โรคที่ได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์ โรคซึมเศร้า / ไบโพล่าร์ สามารถดูแลและช่วยเหลือตัวเองได้ดี
7. ไม่เคยได้รับโทษทางวินัยจากโรงเรียนและ/หรือทางกฎหมาย มีความประพฤติดี รับผิดชอบ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
8. มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการแลกเปลี่ยนเป็นอย่างดี พร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ

***หมายเหตุ 
1.นักเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทั้งระยะสั้นและระยะยาวสามารถสอบได้
2.นักเรียนในโรงเรียนสายสามัญ, โรงเรียนนานาชาติ, สอบเทียบระบบ GED / IGCSE สามารถสอบได้
3.สามารถเรียนต่อเนื่องได้มากกว่า 1 ปีการศึกษา
เอกสารประกอบการสมัคร
2. สำเนาผลการเรียนปี 2558 – ปี 2561 (7  ภาคเรียน)
3. รูปถ่ายขนาด  1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. ค่าสมัครสอบ 200 บาท (และ 250 บาท สำหรับศูนย์สอบต่างจังหวัด)
ตารางกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง     มูลค่า 50,000 บาท (ฟรี)
1. คลาสเรียนเตรียมทักษะความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ การพูด ฟัง และเขียน
2. คลาสเรียนประวัติศาสตร์อเมริกา (US History)
3. คลาสเรียนทำอาหารไทย จากเชฟมืออาชีพ (Cooking Class) (กิจกรรมสำหรับแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม)
(ข้อ 1-3  รวม  3 สัปดาห์เดือนเมษายน)
4. ค่ายกิจกรรมเตรียมความพร้อม พร้อมพบปะรุ่นพี่นักเรียนแลกเปลี่ยน (3 วัน 2 คืน)
5. ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ  ( 3 ครั้ง)
6. ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน หลังเสร็จสิ้นโครงการฯ  ( 1 ครั้ง)

VDO / กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง

ทำไมถึงควรไปแลกเปลี่ยนที่อเมริกา ?คำบอกเล่าจาก คุณกว้าง รอบคอบ (อดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษาและผู้ปกครองของนักเรียนแลกเปลี่ยน IEE) , นักเรียนแลกเปลี่ยน , ผู้ปกครอง, เจ้าหน้าที่องค์กรอุปถัมภ์ และ เจ้าหน้าที่จากสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย By โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน – IEE Thailand

โพสต์โดย โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน – IEE Thailand เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2017

IEE'12 Activity (2018-2019)

ก่อนไปแลกเปลี่ยนเราก็ต้องมาเตรียมตัวให้พร้อมมาเรียน มาเล่น มาเจอเพื่อนใหม่จากต่างโรงเรียน : )#IEEThailand12 มาเป็นครอบครัว IEE กันเถอะ

โพสต์โดย โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน – IEE Thailand เมื่อ วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2018

LATEST