สอบนักเรียนแลกเปลี่ยน 2016-2017
13 ก.ย. 15

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ระดับมัธยมศึกษา

IEE Thailand High School Exchange in USA

รุ่นที่ 10 (2016-2017) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเภท ทุนสมทบ

เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.2 – ม.5 สอบคัดเลือกนักเรียนแลกเปลี่ยน
ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
(เดินทางแลกเปลี่ยน สิงหาคม 2559 – มิถุนายน 2560)

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภายใต้การดูแล ของ รัฐบาลอเมริกา
นักเรียนจะได้อนุมัติ J-1 Visa (วีซ่านักเรียนทุนแลกเปลี่ยนรัฐบาล)

นักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้พักอยู่กับครอบครัวอาสาสมัครชาวอเมริกัน และเรียนในโรงเรียนของรัฐบาลอเมริกัน
เป็นเสมือนตัวแทนของประเทศไทยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่วัฒนธรรมไทย-อเมริกัน
พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา เปิดมุมมองทางความคิด ยอมรับวัฒนธรรมและสิ่งใหม่ๆที่แตกต่าง
รวมถึงมีทัศนคติที่ดีในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น เพื่อพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต

Inline image 2

วันที่สอบ วันเสาร์ ที่ 5 กันยายน 2558
เวลา 13.00 น. – 15.00 น.

สถานที่สอบ ศูนย์แนะแนวโครงการแลกเปลี่ยนนานาชาติ IEE,Thailand
อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
(BTS พญาไท Exit 1)

แผนที่ IEE Thailand : คลิก
Search on google map : คลิก

* คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1. สัญชาติไทย
2. เกิดในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2541 – วันที่ 1 กันยายน 2544
3. มีสถานภาพเป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
4. ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมปีที่ 2 – 5 ในขณะเข้าร่วมโครงการฯ
4. พิจารณาเกรดเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2555 – ปี 2557 ) โดยเกรดเฉลี่ยแต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 2.75
เกรดเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3 และไม่มีวิชาใด ต่ำกว่า 2
5. มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี
6. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว หรือโรคอื่นๆ
7. มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงแลกเปลี่ยนเป็นอย่างดี พร้อมที่จะเรียนรู้ ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ

* หลักฐานประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครสอบ (ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ คลิก หรือ ขอรับที่ศูนย์ ฯ)
(( ใบสมัคร สอบ :: http://ieethailand.thaisocials.com/ ))
2. สำเนาผลการเรียน 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2555 – ปี 2557 )
3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4.ค่าสมัครสอบ 200 บาท

* สอบถามเพิ่มเติม

คุณรติรจน์ (พี่รจน์) 083-069-2556 , คุณสุธิดา (พี่อิ่ม) 086-490-2400
หรือโทร. 02-612-9511-2 #15
ทาง fax :: 02-612-9513-4
E-mail :: [email protected] , [email protected]

LATEST