สมัครสอบทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน 2016-2017
13 ก.ย. 15

IEE Thailand High School Exchange in USA

รุ่นที่ 10 (2016-2017) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

ตั้งแต่ บัดนี้ – 3 มิถุนายน 2558 (สอบ 6 มิถุนายน 2558)

นักเรียนทุนแลกเปลี่ยนจะพักอยู่กับครอบครัวอาสาสมัคร และเรียนในโรงเรียนของรัฐบาลอเมริกัน เป็นเสมือนตัวแทนของประเทศไทยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่วัฒนธรรมไทย-อเมริกัน อีกทั้งมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา เปิดมุมมองความคิด ยอมรับวัฒนธรรมและสิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่าง รวมถึงมีทัศนคติที่ดีในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น เพื่อพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต

* ประเภททุนที่เปิดสอบ

1. ทุน IEE Thailand ทุนฟรี ! เต็มจำนวน ! จำนวน 1 ทุน
2. ทุนรัฐบาล J1 – High School Exchange จำนวน 30 ทุน
3. ทุนเอกชน F1 – Basic Scholarship จำนวน 30 ทุน
4. F1 Select Program (Public Day School , Private Day School & Boarding School) ไม่จำกัดจำนวน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1. สัญชาติไทย
2. มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 18 ปี 6 เดือน (ในวันที่ 1 กันยายน 2559)
3. มีสถานภาพเป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองและศึกษาอยู่ชั้นมัธยมปีที่ 3-5 ในขณะเข้าร่วมโครงการฯ
4. มีเกรดเฉลี่ยแต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 2.75 มีเกรดเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3 และไม่มีวิชาใดได้เกรด 1 หรือ 1.5
5. มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี
6. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว หรือโรคอื่นๆ
7. มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงแลกเปลี่ยนเป็นอย่างดี พร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ

หลักฐานประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครสอบ (ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ คลิก หรือ ขอรับที่ศูนย์ ฯ)
(( ใบสมัคร สอบ :: http://ieethailand.thaisocials.com/ ))
2. สำเนาผลการเรียน 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2555 – ปี 2557 )
3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4.ค่าสมัครสอบ 300 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 3 มิถุนายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร : วันพฤหัสที่ 4 มิถุนายน 2558
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558
เวลา 08.30 – 14.30 น.
การแต่งกาย : ชุดนักเรียน
สถานที่สอบ : ห้อง M 01 อาคารมหามกุฎ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อกรอกใบสมัคร น้องๆ สามารถส่งใบสมัคร และหลักฐานการชำระเงินมาได้ใน ช่องทาง ดังนี้

1. นำมายื่นด้วยตัวเองที่ศูนย์ IEE Thailand อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น14 (ติดกับ BTS พญาไท – ทางออก 1)
2. ส่งที่ e-mail :: [email protected] หรือ [email protected]
3. fax 02-612-9513 หรือ 02-612-9514
* สอบถามเพิ่มเติม

คุณรติรจน์ (พี่รจน์) 083-069-2556 , คุณสุธิดา (พี่อิ่ม) 086-490-2400
หรือโทร. 02-612-9511-2 #15
ทาง fax :: 02-612-9513-4
E-mail :: [email protected] , [email protected]

LATEST