ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนแลกเปลี่ยน รุ่นที่ 14 (2020 – 2021) ครั้งที่ 3
19 ก.พ. 20
เลขที่สอบชื่อนามสกุลโรงเรียนสนามสอบประเทศที่ผ่านคัดเลือก
IEE 1ชนกนันท์ชยางกูรเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีIEE THAILANDCANADA
IEE 2พัชรวิชญจันมูลกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)IEE THAILANDUSA (J-1)
IEE 3วรเมธภูจอมคากาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)IEE THAILANDUSA (J-1)
IEE 4เอวิตาสุขแสงรัตน์สายปัญญารังสิตIEE THAILANDUSA (J-1), CANADA
IEE 5ชนัญชิดาแหมไธสงเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าIEE THAILANDUSA (J-1)
IEE 6วรรณวิสาจุติโชติพงศ์จิตพิมลIEE THAILANDUSA (J-1)
IEE 7ชนากานต์ลิขิตกิจจานนท์วัฒนาวิทยาลัยIEE THAILANDUSA (J-1)
IEE 8พรนิษาแก้วพิศดารเทพศิรินทร์ร่มเกล้าIEE THAILANDUSA (J-1), CANADA
IEE 9ณัฐชยามะนุ่นชลประทานวิิทยาIEE THAILANDUK, CANADA
IEE 10ณัฐนนท์จิริยะกุลเทพศิรินท์ร่มเกล้าIEE THAILANDUSA (J-1)
IEE 11ธนัชพรเพิ่มภูศรีสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันIEE THAILANDUSA (J-1), UK
IEE 12พระนายสุริยาสถาพรสารสาสน์วิเทศรังสิตIEE THAILANDUSA (J-1)
IEE 13ผลิดาโฆษะบดีหัวหินวิทยาลัยIEE THAILANDUK, CANADA
IEE 14ปาลิตามาลัยเเก้วเทพศิรินทร์ร่มเกล้าIEE THAILANDUSA (J-1)
IEE 15นันทภัคกิตติรัตนวิวัฒน์สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันIEE THAILANDUSA (J-1)
IEE 16วิธิตาบัณฑุกุลนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าIEE THAILANDUSA (J-1)
IEE 17กายทองปิ่นทองนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าIEE THAILANDUSA (J-1)
ตจว.1ธัญนิตย์ลีรพันธ์สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ลำพูนUSA (J-1), CANADA
ตจว.2พิมพ์มาดาพราหมณ์พริ้งแม่ริมวิทยาคมลำพูนCANADA
ตจว.3เจษฎากิจธนทรัพย์นครสวรรค์นครสวรรค์USA (J-1)
ตจว.4อัสมีนสูเจริญหาดใหญ่วิทยาคารสงขลาUSA (J-1), CANADA
ตจว.5ปุณยวีร์สวาศรวาปีปทุมขอนแก่นUSA (J-1)
ตจว.6ปภาวรินทร์ยาวะโนภาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่นUSA (J-1)
ตจว.7สรัญญาณีปานเพชรนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านวมินทราชินูทิศUSA (J-1)
ตจว.8เพียงขวัญวงษ์พิทักษ์นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านวมินทราชินูทิศUSA (J-1), CANADA
ตจว.9เอื้ออารียาบุญบุ้งทองโพนทองพัฒนาวิทยาขอนแก่นUSA (J-1)
ตจว.10จิรครินทร์วาทยานนท์เมืืองพลพิทยาคมขอนแก่นUSA (J-1)
ตจว.11ศติกุลสวาทนาเมืองพลพิทยาคมขอนแก่นUSA (J-1)
ตจว.12อาณาปราณวิเศษสมเมืองพลพิทยาคมขอนแก่นUSA (J-1)
ตจว.13วรินทรประไพวรรณ์กุลสาธิตมหาวิทยาลัยขอนเเก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)ขอนแก่นUSA (J-1)
ตจว.14ทินกฤตสายทองดาราสมุทรขอนแก่นUSA (J-1)
ตจว.15ศุภานันท์ศรีสุขใสมอ.วิทยานุสรณ์ หาดใหญ่สงขลาUSA (J-1), UK
ตจว.16พันยุทธบุญเจริญมอ.วิทยานุสรณ์ หาดใหญ่สงขลาUSA (J-1), CANADA
ตจว.17พิพรรษพรกุลทัศน์สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์สงขลาUSA (J-1)
ตจว.18ฐิติวัฒน์อุณหสุทธิยานนท์วิสุทธรังษีกาญจนบุรีUSA (J-1)
ตจว.19สริสาพงษ์ศักดิ์วิสุทธรังษีกาญจนบุรีUSA (J-1)
ตจว.20เบญจภรณ์ลิมวัฒนานนท์กายทองกาญจนบุรีUSA (J-1)
ตจว.21พุชิตามงคลทิพย์วิสุทธรังษีกาญจนบุรีUSA (J-1)
ตจว.22พัทธดนย์รักแดงมหาวชิราวุธสงขลาUSA (J-1)
ตจว.23ธนาภาจิระโรมหาวชิราวุธสงขลาUSA (J-1)
ตจว.24ทัศน์ชาวัฒน์สุวรรณเวศมหาวชิราวุธสงขลาUSA (J-1)
ตจว.25ณัฐภัทรตุกชูเเสงมหาวชิราวุธสงขลาUSA (J-1)
ตจว.26นนทพัทธ์โชติช่วงมหาวชิราวุธสงขลาUSA (J-1)
ตจว.27เตชินท์นิ่มมามหาวชิราวุธสงขลาUSA (J-1)
LATEST