ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ศูนย์สอบต่างจังหวัด)
15 มิ.ย. 19

การสัมภาษณ์ : จะเป็นการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์จะเป็นผู้โทรศัพท์ไปหานักเรียน ตามเบอร์โทรศัพท์ที่นักเรียนได้ระบุไว้ในใบสมัครสอบ

สัมภาษณ์ วัน อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ตามเวลาในตารางด้านล่างนี้

LATEST