นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา 5 เดือน (High School Exchange in USA)
02 ต.ค. 18

 

 

ระยะเวลาโครงการ
ระยะเวลา 5 เดือน เดินทาง มกราคม 2562 – พฤษภาคม 2562

โครงการแลกเปลี่ยนระยะเวลา 5 เดือน หรือ 1 ภาคเรียน เป็นหนึ่งในโครงการที่จัดตั้งโดยรัฐบาลอเมริกา โดยนักเรียนแลกเปลี่ยนที่สอบผ่านการคัดเลือกจะเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้ J-1 Visa (Exchange Visa) หรือ วีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยนที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลอเมริกา โดยเข้าไปศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับรัฐบาล และพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) ที่ผ่านการคัดเลือกตามมาตรฐานของ United States, Department Of State เมื่อสิ้นสุดดครงการนักเรียนจะได้รับใบ Certificate จากโครงการฯ และได้รับ Transcript (หนังสือสำคัญแสดงผลการเรียน) จากทางโรงเรียนอุปถัมภ์

คุณสมบัติการรับสมัคร

1. สัญชาติไทย
2. เป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2543 – 1 ก.ย.2546
3.ศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.2 – ม.5 (ในแผนการเรียนสายสามัญ หรือโรงเรียนนานาชาติ เท่านั้น)
4.มีสถานภาพเป็นนักเรียน ทั้งในระหว่างการสอบและระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ
5. พิจารณาเกรด ปี 2558 – 2560 โดยเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 2.75 ขึ้นไป
6. ในปี 2558 – 2560 เกรดทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00 (อนุโลมให้มีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 ได้ไม่เกิน 3 ตัว) และมีเกรดเฉลี่ยภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00 (ยกเว้นประเทศจีน เกรดเฉลี่ยภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.00 )
เฉพาะ ทุนรัฐบาล J-1
– เกรดในปี 2558 – 2560 อนุโลมให้มีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 ได้ไม่เกิน 5 ตัว แต่ในภาคเรียนล่าสุดต้องไม่มีวิชาใดต่ำกว่า 2.00
– กรณีในภาคเรียนล่าสุดมีเกรด ต่ำกว่า 2.00 จำนวน 1 ตัว แต่ไม่เคยมีเกรดต่ำกว่า 2.00 ใน 5 ภาคเรียนก่อน จะพิจารณาเป็นรายกรณี
– มีเกรดเฉลี่ยภาษาอังกฤษ ในปี 2558 – 2560 ไม่ควรต่ำกว่า 3.00
7. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีความพิการ ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง โรคติดต่อ หรือโรคที่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ ไม่มีสภาวะบกพร่องทางอารมณ์ (Autism) และ/หรือ โรคที่ได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์ โรคซึมเศร้า / ไบโพล่าร์ สามารถดูแลและช่วยเหลือตัวเองได้ดี
8. ไม่เคยได้รับโทษทางวินัยจากโรงเรียนและ/หรือทางกฎหมาย มีความประพฤติดี รับผิดชอบ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
9. มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการแลกเปลี่ยนเป็นอย่างดี พร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ

เอกสารประกอบการสมัคร
2. สำเนาผลการเรียนปี 2558 – ปี 2560 (6  ภาคเรียน)
3. รูปถ่ายขนาด  1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. ค่าสมัครสอบ 200 บาท (และ 250 บาท สำหรับศูนย์สอบต่างจังหวัด)

LATEST