Work &Travel.

 

       โครงการทำงานและท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นหนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ในระดับอุดมศึกษาและเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การดูแล และควบคุมโดยรัฐบาลอเมริกัน โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและโท ได้เรียนรู้ระบบการทำงานและการดำเนินชีวิตของชาวอเมริกัน และใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นระยะเวลาสูงสุดถึง 4 เดือน ในสาขาต่างๆ เช่น โรงแรมและรีสอร์ต สวนสนุกร้านอาหาร หรือ อุทยานแห่งชาติ แต่การตอบรับของผู้ว่าจ้างจะอิงตามใบสมัคร, ความสามารถทางการสื่อสารภาษาอังกฤษ, ความสนใจ, และทัศนคติของผู้สมัคร พร้อมได้รับค่าตอบแทน 7.50$-15.00$ ต่อชั่วโมง โดยผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถอยู่ท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ เป็นระยะเวลา 30 วันหลังจากจบโครงการ 

**ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องทำความเข้าใจว่า รายได้จากการทำงาน เป็นเพียงส่วนช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายระหว่างพำนักและท่องเที่ยวภายในประเทศสหรัฐอเมริกา ทางโครงการมิได้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการไปทำงานเพื่อเก็บเงิน**  

WAT_H