TOEFL ITP TEST.


TOEFL ITP (Institutional Testing Program) เป็นข้อสอบมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ TOEFL ที่เป็นการสอบแบบ Paper based และเป็นที่ยอมรับในประเทศไทย ใช้วัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ ข้อสอบ TOEFL สามารถวัดว่าความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใด ในทักษะทางด้าน การฟัง ไวยากรณ์ และการอ่าน สอบ TOEFL มีความสำคัญมากเพราะใช้ในการสมัครเรียนต่อ หรือเป็นคุณสมบัติการสอบจบระดับปริญญาโทขึ้นไปในประเทศไทย และใช้สมัครงานบริษัทต่าง ๆ ที่ยอมรับผลคะแนนสอบ TOEFLTOEFL_ITP_test

 
ศูนย์แนะแนวโครงการแลกเปลี่ยนนานาชาติ International Education Exchange Thailand (IEE Thailand) ได้รับการพิจารณาจาก สถาบันการศึกษานานาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Institute of International Educaion : IIE/Southeast Asia) จัดตั้งศูนย์จัดสอบ TOEFL ITP : TEST CENTER เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสอบ TOEFL ITP ของพื้นที่พญาไทและสยาม โดยได้รับลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558.