Study Abroad

แนะนำและแนวทางการเรียนต่อให้กับน้องๆ ที่สนใจไปเปิดประสบการณ์ ณ ต่างประเทศ เช่น การศึกษาต่อด้านภาษา สายอาชีพ รวมทั้งการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือจะเป็นระดับสูงถึงปริญญาเอก

AlUMNI

    • จันท์ ชญานิน แก้วทิพยะ
      Study Abroad
      ประสบการณ์ 3 ปี ในอเมริกา 3 ปี 3 รัฐ 3 โรงเรียน
      Read more