INTERNSHIP IN USA.

 
      ศูนย์แนะแนวโครงการแลกเปลี่ยนนานาชาติ  (International Edication Exchange Thailand) ได้ร่วมมือกับองค์กรที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร (Non-Profit Organization) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการจัดโครงการฝึกงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (Internship and Trainee in USA) โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสฝึกงานตามสาขา ที่เรียนหรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้ฝึกงานกับโรงแรมหรือบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีระยะเวลาในการฝึกงานเป็นเวลา 12-18 เดือน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการเริ่มงานในสายอาชีพได้อย่างดีพร้อม ทั้งยังได้เรียนรู้เทคนิค การทำงานตลอดจนวิธีการและความเชี่ยวชาญพิเศษในแต่ละสาขาวิชา ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาส แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ในการทำงานกับเพื่อนร่วมงานจากนานาประเทศและบุคลากรในหน่วยงานซึ่งมีความเชี่ยวชาญ