About Us.

      International Education Exchange Thailand (ศูนย์แนะแนวการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนานาชาติ) หรือที่เรียกกันว่า I.E.E Thailand ได้ก่อตั้งมาแล้วกว่า 10 ปี เพื่อให้บริการแนะแนว ให้คำปรึกษาแก่เยาวชน นักศึกษา และผู้ที่มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อต่างประเทศ หรือฝึกงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งท่องเที่ยวหาประสบการณ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างแดน โดยผ่านโครงการแลกเปลี่ยนนานาชาติหลากหลายโครงการ อาทิเช่น โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนในประเทศสหรัฐอเมริกา (High School Exchange), โครงการทำงานและท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา (Work and Travel), โครงการฝึกงานวิชาชีพ ณ สหรัฐอเมริกา (Internship Program)

      อีกทั้งทีมงานของ I.E.E Thailand ล้วนแต่มีประสบการณ์ในต่างแดน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การฝึกงาน การทำงาน ทำให้พวกเราตระหนักถึงความสำคัญประสบการณ์อันล้ำค่าที่ได้รับ ในเรื่องของการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร การทำงานอย่างมีระบบ การปรับตัวเข้ากับการอยู่อาศัย ทำงานกับสังคมที่หลากหลายวัฒนธรรม ซึ่งสิ่งนี้มีประโยชน์ ในการทำงานในภายภาคหน้าทั้งต่อตนเอง และประเทศชาติค่ะ  

      I.E.E Thailand มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 14(เอ) ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (ติด BTS PhayaThai)