ประกาศรับสมัครเพิ่มเติม+ตารางสอบคัดเลือก นักเเรียนแลกเปลี่ยน รุ่น 12
08 ส.ค. 17

 

 

  -เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
-ข้อสอบคัดเลือก พื้นฐานภาษาอังกฤษ + พร้อมสัมภาษณ์
-สนามสอบ : IEE Thailand อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 14 (ติด BTS พญาไท)
– สนามสอบในต่างจังหวัด (โปรดสอบถามเพิ่มเติม) 

 

***แลกเปลี่ยนจีน  ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน
***อัตราทุนสมทบ ประมาณ 350,000 – 590,000 บาท ขึ้นอยู่กับประเภททุนที่สอบผ่าน (เลือกประเทศอะไรได้ประเทศนั้น)
***อัตราทุนสมทบ แบ่งชำระตามประกาศของทางโครงการฯ
****นักเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทั้งระยะสั้นและระยะยาว สามารถสมัครได้****

คุณสมบัติของผู้รับทุน (ต้องมีคุณสมบัติทุกข้อตรงตามประกาศเท่านั้น)
1. สัญชาติไทย (สำหรับ ทุนเอกชน F-1 และ F-1 Select นักเรียนที่ถือสัญชาติอื่น สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้)
2. อายุของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในแต่ละประเทศต้องเป็นไปตามประกาศ (ตามตารางด้านบน)
3. มีสถานภาพเป็นนักเรียน ในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ทั้งในระหว่างการสอบและระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ
4. ระดับการศึกษา ในแต่ละประเทศต้องเป็นไปตามประกาศ (ตารางด้านบน)
5. พิจารณาเกรด ปี 2557 – 2559 โดยเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ในแต่ละประเทศต้องเป็นไปตามประกาศ (ตารางด้านบน)
6. สำหรับ ทุนรัฐบาล J-1 เกรดในปี 2557 – 2559 เกรดทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00 (อนุโลมให้มีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 ได้ไม่เกิน 5 ตัว แต่ในภาคเรียนล่าสุดต้องไม่มีวิชาใดต่ำกว่า 2.00 )
มีความประพฤติดี รับผิดชอบ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ไม่เคยได้รับโทษทางวินัยจากโรงเรียน และ/หรือ ทางกฎหมาย สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีความพิการ ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง โรคติดต่อ หรือโรคที่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ ไม่มีสภาวะบกพร่องทางอารมณ์ และ/หรือ โรคที่ได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์ โรคซึมเศร้า / ไบโพล่า สามารถดูแลและช่วยเหลือตัวเองได้ดี มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการแลกเปลี่ยนเป็นอย่างดี พร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ


กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่
http://ieethailand.thaisocials.com/

รายละเอียดโครงการเบื้องต้น
คลิกเพื่อดูรายละเอียด เกณฑ์การรับสมัคร และตารางกิจกรรม

ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนแลกเปลี่ยน รุ่นที่ 12 

 

 

เอกสารประกอบการสอบ

  1. ใบสมัครสอบ  (http://ieethailand.thaisocials.com/)
  2. สำเนาผลการเรียน  3  ปีย้อนหลัง (ปี 2557 – ปี 2559 )  ทั้งหมด  6  เทอม
  3. รูปถ่ายขนาด  1 นิ้ว  หรือ  2 นิ้ว    จำนวน   1   รูป
  4. ค่าสมัครสอบ   200  บาท  (และ 250 บาท สำหรับศูนย์สอบต่างจังหวัด)

————————————————————————————————–

 

 

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง (ฟรี! โดยไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
1. คลาสเรียนเตรียมทักษะความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ การพูด ฟัง และเขียน (ช่วงเดือนเมษายน)
2. คลาสเรียนประวัติศาสตร์อเมริกา (US History) (ช่วงเดือนเมษายน)
3. คลาสเรียนทำอาหารไทย จากเชฟมืออาชีพ (Cooking Class) (กิจกรรมสำหรับแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม)
4. กิจกรรม CSR
5. ค่ายกิจกรรมเตรียมความพร้อม พร้อมพบปะรุ่นพี่นักเรียนแลกเปลี่ยน (3 วัน 2 คืน)
6. ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ