(ด่วน) ข่าวประกาศสอบคัดเลือกนักเรียนแลกเปลี่ยน
17 ม.ค. 18

 

โครงการแลกเปลี่ยนที่เปิดรับ

ประเภททุน ประเทศ อายุ GPA ศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้น
จำนวนทุน ระยะเวลา
1 ปีการศึกษา
หมายเหตุ
โฮสต์ = Host Family
ทุนรัฐบาล J-1 อเมริกา 1 เม.ย.43 – 1 ก.ย.46 2.75 ม.2-ม.5 70 ส.ค.61 – มิ.ย.62 พักกับ โฮสต์
ทุนเอกชน F-1 อเมริกา 1 เม.ย.43 – 1 ก.ย.47 2.50 ม.2-ม.5 30 ส.ค.61 – มิ.ย.62 โฮสต์ หรือ หอพัก
F-1 Select อเมริกา 1 เม.ย.43 – 1 ก.ย.47 2.00 ม.2-ม.5 ส.ค.61 – มิ.ย.62 โฮสต์ หรือ หอพัก
แลกเปลี่ยน จีน

**ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน

จีน 1 ก.ย.43 – 1 ก.ย.46 2.00 ม.3-ม.5 10 ส.ค.61 – มิ.ย.62 โฮสต์ หรือ หอพัก
***อัตราทุนสมทบ ประมาณ 380,000 – 590,000 บาท ขึ้นอยู่กับประเภททุน/ ประเทศ  ที่สอบผ่าน

***อัตราทุนสมทบ แบ่งชำระตามประกาศของทางโครงการฯ

****นักเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทั้งระยะสั้นและระยะยาว สามารถสมัครได้****          

 

คุณสมบัติของผู้รับทุน  (ต้องมีคุณสมบัติทุกข้อตรงตามประกาศเท่านั้น)

  1. สัญชาติไทย (สำหรับ ทุนเอกชน F-1 และ F-1 Select นักเรียนที่ถือสัญชาติอื่น สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้)
  2. อายุของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในแต่ละประเทศต้องเป็นไปตามประกาศ (ตามตารางด้านบน)
  3. มีสถานภาพเป็นนักเรียน ในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ทั้งในระหว่างการสอบและระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ
  4. ระดับการศึกษา ในแต่ละประเทศต้องเป็นไปตามประกาศ (ตารางด้านบน)
  5. พิจารณาเกรด ปี 2557 – 2559 โดยเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ในแต่ละประเทศต้องเป็นไปตามประกาศ (ตารางด้านบน)
  6. สำหรับ ทุนรัฐบาล J-1 เกรดในปี 2557 – 2559 เกรดทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00 (อนุโลมให้มีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 ได้ไม่เกิน 5 ตัว แต่ในภาคเรียนล่าสุดต้องไม่มีวิชาใดต่ำกว่า 2.00 )

มีความประพฤติดี รับผิดชอบ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี  ไม่เคยได้รับโทษทางวินัยจากโรงเรียน และ/หรือ ทางกฎหมาย สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  ไม่มีความพิการ  ทุพพลภาพ  ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง  โรคติดต่อ หรือโรคที่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์  ไม่มีสภาวะบกพร่องทางอารมณ์  และ/หรือ  โรคที่ได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์ เช่น โรคซึมเศร้า / ไบโพล่า สามารถดูแลและช่วยเหลือตัวเองได้ดี  มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการแลกเปลี่ยนเป็นอย่างดี  พร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ

–  เปิดรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป
ข้อสอบคัดเลือก พื้นฐานภาษาอังกฤษ + พร้อมสัมภาษณ์
–  สนามสอบ : IEE Thailand อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 14 (ติด BTS พญาไท)
–  สนามสอบในต่างจังหวัด (โปรดสอบถามเพิ่มเติม)

 

ปฏิทินการรับสมัครสอบ Link
ระเบียบโครงการ Link
ตารางกิจกรรมเตรียมความพร้อม (ฟรี) Link
สนามสอบ (รอประกาศ,หรือสอบถามเจ้าหน้าที่) Link

 

เอกสารประกอบการสอบ

  1. ใบสมัครสอบออนไลน์ (http://ieethailand.thaisocials.com/)
  2. สำเนาผลการเรียนปี 2557 – ปี 2560 เทอม 1 ทั้งหมด  7  เทอม
  3. รูปถ่ายขนาด  1 นิ้ว  หรือ  2 นิ้ว     จำนวน   1   รูป   (รูปนักเรียนหรือรูปสุภาพใบหน้าตรง,เห็นใบหน้าชัดเจน)
  4. ค่าสมัครสอบ   200  บาท  (และ 250 บาท สำหรับศูนย์สอบต่างจังหวัด)


– สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม –